Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Corruptiebestrijding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Corruptiebestrijding

In deze mededeling van de Europese Commissie worden manieren voorgesteld om de bestrijding van corruptie in de EU en de politieke wil van EU-landen om corruptie te bestrijden te versterken.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Corruptiebestrijding in de EU (COM (2011) 308 final van 6.6.2011).

SAMENVATTING

WAT HOUDT DEZE MEDEDELING IN?

  • In de mededeling wordt aangekondigd dat er om de twee jaar een EU-corruptiebestrijdingsverslag wordt gepubliceerd. Door gegevens uit verschillende bronnen te gebruiken, moet het verslag trends en zwaktes identificeren die aangepakt moeten worden voor een betere bestrijding van corruptie.
  • EU-landen worden erin aangespoord gebruik te maken van bestaande instrumenten om corruptie aan te pakken, zoals het Verdrag van de VN ter bestrijding van corruptie en het Verdrag inzake de civielrechtelijke bestrijding van corruptie van de Raad van Europa. EU-landen worden ook aangespoord EU-wetgeving met betrekking tot corruptie goed in hun nationale wetten op te nemen.
  • Er wordt besloten de samenwerking te versterken tussen de EU en internationale organisaties zoals de Raad van Europa door middel van EU-deelname aan haar Groep van staten tegen corruptie (Greco).
  • Het belang om anticorruptie tot een hoofdbestanddeel te maken van al het EU-beleid, zowel intern als extern, wordt hierin benadrukt. Intern omvatten maatregelen versterkte juridische en politiële samenwerking en gemoderniseerde regels inzake de confiscatie van criminele vermogens. Extern moet de Commissie blijven toezien op anticorruptiebeleid in landen die lid wensen te worden van de EU en anticorruptiemaatregelen als voorwaarde voor ontwikkelingshulp blijven stellen.

CORRUPTIEBESTRIJDINGSVERSLAG

  • Het eerste corruptiebestrijdingsverslag van de EU, dat in februari 2014 is uitgebracht, laat in 28 hoofdstukken zien dat er verschillen bestaan tussen EU-landen in de aard en mate van corruptie. Hierin wordt een hoofdstuk gewijd aan de kwetsbaarheid voor corruptie van overheidsopdrachten, een kwestie die speciale aandacht behoeft.
  • In elk landenhoofdstuk worden trends en problemen benadrukt, good practices erkend en ze worden afgesloten met concrete aanbevelingen.
  • In het verslag worden ook de resultaten gedeeld van twee analyses over de ervaringen en perceptie van corruptie onder EU-burgers en -bedrijven. In totaal vindt 76 % van de EU-burgers corruptie een wijdverbreid probleem in hun land.

ACHTERGROND

Corruptie is een probleem in de hele EU, dat een breed scala aan financiële en sociale problemen veroorzaakt. Ondanks het feit dat er instrumenten voor corruptiebestrijding bestaan, passen EU-landen deze niet consistent toe.

KERNBEGRIPPEN

Overheidsopdrachten: het aankopen van goederen of diensten door een overheidsinstantie, zoals de nationale of lokale overheid. Er wordt jaarlijks 20 % van het bbp van de EU aan aanbestedingen uitgegeven.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad over de wijze van deelname van de Europese Unie aan de Groep van staten tegen corruptie van de Raad van Europa (Greco) (COM (2011) 307 final van 6.6.2011).

Besluit van de Commissie van 28 september 2011 tot oprichting van een groep van corruptiedeskundigen (2011/C 286/03) (PB C 286 van 30.9.2011, blz. 4-11).

Verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Corruptiebestrijdingsverslag van de EU (COM(2014) 38 final van 3.2.2014).

Laatste bijwerking 02.01.2015

Top