Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/852/JBZ inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

Met dit besluit wordt een netwerk van contactpunten opgezet ter bestrijding van corruptie in de gehele Europese Unie (EU). Het is een voortzetting van de bestaande informele samenwerking tussen de Europese partners tegen corruptie (EPAC).

KERNPUNTEN

  • Met dit besluit wordt een netwerk van contactpunten in EU-landen opgezet met als taak het voorkomen of bestrijden van corruptie. Het besluit heeft tot doel de samenwerking tussen de autoriteiten te intensiveren teneinde de maatregelen tegen corruptie op EU-niveau op te voeren.
  • Het netwerk bestaat uit de relevante autoriteiten en instanties in EU-landen. Elk land wijst één tot drie organisaties aan als lid. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is ook lid. De Europese Commissie neemt eveneens deel aan de activiteiten van het netwerk en wijst haar eigen vertegenwoordigers aan. Op dezelfde wijze kunnen Europol en Eurojust aan het netwerk deelnemen. Een actuele lijst met contactpunten is te vinden op de website van EPAC-EACN.
  • De taken van het netwerk bestaan uit:
    • het opzetten van een forum voor de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen ter voorkoming en bestrijding van corruptie;
    • het vergemakkelijken en onderhouden van contacten tussen zijn leden.
  • Daarnaast komen de leden van het netwerk ten minste eenmaal per jaar bijeen voor het uitvoeren van hun taken.
  • Het opzetten van het netwerk doet geen afbreuk aan de voorschriften voor politiële en justitiële samenwerking tussen de EU-landen of aan de rol van de Europese Politieacademie.
  • De bestaande informele samenwerking tussen de Europese partners tegen corruptie (EPAC) is de basis voor de organisatie van het netwerk. Elk EU-land, de Commissie, Europol en Eurojust dragen de eigen kosten die aan het netwerk zijn verbonden.

ACHTERGROND

Tijdens de AGIS-conferentie in november 2004 over de intensivering van de operationele samenwerking in de strijd tegen corruptie in de EU, steunde de EPAC het opzetten van een EU-breed anticorruptienetwerk. Dit initiatief werd vervolgens bekrachtigd tijdens de jaarvergadering in november 2006.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2008/852/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie (PB L 301, 12.11.2008, blz. 38-39)

Laatste bijwerking 01.12.2016

Top