Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een interne markt voor het Europa van de 21e eeuw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een interne markt voor het Europa van de 21<sup>e</sup> eeuw

De interne markt voor de 21e eeuw kan nog geïntegreerder, opener en concurrentiëler worden. Het potentieel moet nog beter worden benut door de verdere ontwikkeling van kennis en innovatie, en door de sociale en ecologische dimensie te benadrukken, om met name de mondialisering het hoofd te bieden. De optimalisering van de interne markt moet resultaatgericht zijn. Om tot die resultaten te komen en ze te evalueren, is een nieuwe aanpak vereist. Op die manier zal de interne markt de consumenten meer keuze en de bedrijven meer mogelijkheden bieden.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 20 november 2007 - Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw [COM(2007) 724 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De interne markt is voordelig voor de consumenten en de ondernemingen. Hij creëert werkgelegenheid en stimuleert de groei, het concurrentievermogen en de innovatie. Bovendien is de interne markt ook essentieel voor de goede werking van het economische en monetaire beleid van de Europese Unie. Toch wordt het potentieel nog niet ten volle benut.

HET POTENTIEEL BENUTTEN

De Commissie stelt een sterke, innoverende en concurrerende interne markt van de 21e eeuw voor. Op grond van de bestaande, solide basis moet de interne markt zich toespitsen op de essentiële domeinen die een toegevoegde waarde kunnen bieden om de nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Consumenten en ondernemingen

De interne markt moet betere resultaten en voordelen opleveren om te voldoen aan de verwachtingen en de bekommernissen van consumenten en bedrijven. Dankzij de strenge normen wordt de consument beschermd met betrekking tot keuze en kwaliteit van de producten, prijzen, rechten, bestrijding van oneerlijke praktijken, misbruik van machtspositie, enz. De interne markt is bovendien belangrijk in het dagelijkse leven van de consument, bijvoorbeeld wat betreft energie of telecommunicatie, en in sectoren die versnipperd zijn of waar een gebrek aan daadwerkelijke concurrentie heerst.

De veiligheid en de kwaliteit van de goederen en diensten en het markttoezicht moeten worden versterkt. De consument moet worden geïnformeerd en geresponsabiliseerd omtrent voedselveiligheid, farmaceutische producten en financiële retaildiensten om ten volle te profiteren van de voordelen van de interne markt. Daartoe moeten consumentenrechten en -claims opnieuw worden bekeken om tot een eenvoudiger en globaler beschermingskader te komen.

De kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn niet bij de interne markt betrokken zoals de grote bedrijven. Fiscale versnippering en barrières door taal, cultuur en consumptie vormen de voornaamste belemmeringen voor die kmo’s. Het project "Small Business Act" [EN] ("Wet voor kleine ondernemingen"), dat gebaseerd is op het principe “think small first” ("denk eerst aan de kleintjes"), en een betere fiscale omgeving kunnen hierop een adequaat antwoord bieden.

De mondialisering het hoofd bieden

In een internationale en voortdurend evoluerende context beschikt de interne markt over talrijke troeven met betrekking tot innovatie, concurrentievermogen en keuzemogelijkheden, zonder daarbij de vereisten inzake werk, gezondheid, veiligheid en milieu uit het oog te verliezen. Daardoor heeft de interne markt investeringen en buitenlandse ondernemingen aangetrokken.

De EU moet dit proces voortzetten om het hoofd te bieden aan de mondialisering door zich toe te spitsen op de in de mededeling “Europa als wereldspeler: wereldwijd concurreren” vastgestelde pijlers, met name:

  • de instrumenten van het handels- en mededingingsbeleid die zorgen voor concurrerende markten door de strijd aan te gaan met buitenlandse subsidies en andere oneerlijke praktijken;
  • de bevordering van de samenwerking inzake normen op multilateraal en bilateraal niveau. De EU moet zich laten inspireren door de internationale normen, en haar eigen normen moeten als referentie dienen voor de rest van de wereld; daardoor zal de EU een leidende rol kunnen spelen, vooral als met één stem wordt gesproken;
  • het absolute voordeel van de openstelling van de markten voor de Europese burgers, met name met betrekking tot keuze en prijzen, maar ook door de opvolging van de handelsovereenkomsten.

Van kennis en innovatie de "vijfde vrijheid" maken

Aanvankelijk was de interne markt toegespitst op primaire producten en industriegoederen. Nu moeten ook de diensten er deel van gaan uitmaken vermits die een steeds belangrijkere plaats innemen in een kenniseconomie. Op die manier wordt het potentieel van de nieuwe technologieën vrijgemaakt ter bevordering van een "vijfde vrijheid", met name het vrije verkeer van kennis en innovatie.

De dienstenrichtlijn ligt aan de basis van dit proces. Niettemin moeten de barrières worden weggewerkt en de mededinging versterkt, ten einde de consument meer keuze te bieden tegen lagere prijzen en de innovatie te bevorderen. Daartoe zijn reeds projecten opgestart, bijvoorbeeld met betrekking tot de netwerksectoren (energie, postdiensten, vervoer, telecommunicatie, enz.). De informatie- en telecommunicatietechnologie (ICT) vormt eveneens een troef voor de ontwikkeling van interoperabele diensten in het kader van de “elektronische interne markt” (e-facturatie, e-aanbestedingen en e-douane) zonder nieuwe “elektronische barrières” te creëren.

De mobiliteit van werknemers, onderzoekers en studenten moet worden gegarandeerd om de uitwisseling van kennis te bevorderen. Het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) en het project om een “onderzoekerspaspoort” in te voeren, vormen de basis voor de mobiliteit en de ontwikkeling van onderzoeksnetwerken binnen de Europese onderzoekruimte.

Sociale en ecologische dimensie

Het openstellen van de markten heeft economische en sociale gevolgen. De Commissie zal meer effectbeoordelingen doen om sneller in te spelen op de veranderingen van de markt.

De ontwikkeling van de interne markt hangt samen met de Europese sociale agenda. De economische en sociale cohesie, op basis van de Structuurfondsen, maakt het mogelijk de burgers en de ondernemingen te responsabiliseren en alle regio’s in de EU te laten genieten van de marktvoordelen. Daartoe biedt het project “Europese groepering voor territoriale samenwerking” (EGTS) nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking op gebieden als gezondheid, milieu of infrastructuur.

Het Actieplan Arbeidsmobiliteit biedt mogelijkheden voor werkgelegenheid en mobiliteit. Toch moeten ook de fundamentele rechten van werknemers worden gerespecteerd, met inbegrip van gelijke kansen. De Europese ondernemingsraad zal zijn activiteiten in die zin aanpassen.

De ontwikkeling van “milieu-industrieën” (automobielindustrie of de farmaceutische sector) draagt bij tot de ecologische dimensie van de interne markt. Er zijn nog meer investeringen nodig, met name met het oog op de strijd tegen de klimaatverandering.

VOOR RESULTATEN ZORGEN

De uitgebreide en gediversifiëerde EU hangt meer dan ooit af van de goede werking van de interne markt. De EU moet zich concentreren op de feiten en de effecten van de markten, door prioriteit te geven aan de gebieden waar de markten niet goed werken en waar de kansen op verbetering optimaal zijn. De markten zullen beter worden opgevolgd om de redenen van de slechte werking te achterhalen en om hun potentieel te bepalen op basis van onderzoeken over het sectorale concurrentievermogen, sleutelgebieden en gemeenschappelijke technologie-initiatieven. Het consumentenscorebord, dat vanaf 2009 zal worden geïntegreerd in het scorebord van de interne markt, zal aanvullende gegevens verstrekken over de prestaties van deze markten vanuit consumentenoogpunt en rekening houdend met de economische en sociale vereisten.

Eenvoudige en aangepaste instrumenten zullen het mogelijk maken de interne markt doelgerichter en beter te handhaven zonder daarom tot meer regelgeving te leiden. De bestaande instrumenten en procedures uit hoofde van de verschillende beleidslijnen moeten rationeler worden aangewend om tot een optimaal resultaat te komen. Dat geldt ook voor de instrumenten ter evaluatie van de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving. De Commissie zal ondoeltreffende of achterhaalde communautaire acties herzien.

Alle autoriteiten en belanghebbenden moeten samenwerken op basis van een versterkte decentralisatie, waardoor het wederzijdse vertrouwen in het kader van de nieuwe arbeidsverhoudingen toeneemt. De netwerken van de “interne-marktcentra” zijn daarom essentieel om de naleving van de communautaire wetgeving en de samenwerking te garanderen, door de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken te bevorderen.

Communicatie en toegang tot de informatie vormen de basis van de transparantie en de kennis van de communautaire regels. De lidstaten zijn hiervoor verantwoordelijk. De verwezenlijking van deze doelstellingen is met name gebaseerd op het proefproject “ambassadeurs van de interne markt” (mensen uit de ondernemers- en handelswereld), op een “één‑loket‑procedure” waarbij verschillende diensten aan de burgers en de ondernemingen worden gegroepeerd (Europe Direct, Your Europe, SOLVIT, Citizens' Signpost Service, EURES, het nieuwe netwerk voor geïntegreerde ondersteuning van bedrijven, enz.), alsmede op een aangepast uniek scorebord van de interne markt om de prestaties beter te evalueren.

See also

Meer informatie over de herziening van de interne markt is te vinden op de website van het directoraat-generaal Interne markt en diensten [EN].

Laatste wijziging: 26.05.2008

Top