Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor de interne markt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie voor de interne markt

Een strategie vaststellen voor de interne markt voor de periode 2000-2004 die is toegespitst op vier grote doelstellingen, namelijk: verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers, verbeteren van de efficiëntie van de communautaire producten- en kapitaalmarkten, verbeteren van het ondernemingsklimaat en gebruikmaken van de verworvenheden van de interne markt in een veranderende wereld.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 24 november 1999 - De strategie voor de Europese interne markt [COM(1999) 624 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De onderhavige mededeling bevat de strategie die de Commissie de komende vijf jaar op het gebied van de interne markt zal volgen. Zij volgt op het actieplan voor de interne markt.

Deze strategie stelt de verwezenlijking van vier grote strategische doelstellingen voor:

  • verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers
  • verbeteren van de efficiëntie van de communautaire producten- en kapitaalmarkten
  • verbeteren van het ondernemingsklimaat
  • gebruikmaken van de verworvenheden van de interne markt in een veranderende wereld

Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken zijn gerichte acties vastgesteld. Deze zullen plaatsvinden over een periode van achttien maanden. Het gaat hier in beginsel om 100 gerichte acties (waarvan 30 nieuwe initiatieven zijn). Deze acties zullen worden geëvalueerd, voor het eerst in april 2000 en vervolgens jaarlijks.

Strategische doelstelling 1: Verbeteren van de levenskwaliteit (van de burgers)

Bij de verwezenlijking van de interne markt moet rekening worden gehouden met de behoeften van de burgers ten aanzien van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling. Drie operationele doelstellingen zijn vastgesteld:

Burgers 1: Ervoor zorgen dat de interne markt bijdraagt tot een duurzame en evenwichtige ontwikkeling.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de insolventierichtlijn (80/987)

juni 2000

- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn over de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn over de voorlichting en raadpleging van de werknemers in de EG

december 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Interpretatieve mededeling van de Commissie ter verduidelijking van de wijze waarop bij overheidsopdrachten rekening kan worden gehouden met milieuoverwegingen

juni 2000

- Tweede cohesieverslag voor een actueel beeld van de gevolgen van de interne markt voor de samenhang- Aanbeveling van de Commissie over de integratie van milieuoverwegingen in de financiële verslaglegging

december 2000

- Publicatie van een handboek over de toepassing van de artikelen 28-30 van het Verdrag op nationale milieumaatregelen- Integratie van milieuoverwegingen in de activiteiten van Europese normalisatie-instanties

juni 2001

Burgers 2: Bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van de burgers en hun economische belangen bevorderen.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Implementatie van het actiekader voor financiële diensten (zie ook "Markten 2")- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een voorstel tot afschaffing in 2004 van de richtlijn algemene productveiligheid (92/59)- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten- Voorstel van de Commissie tot wijziging van de richtlijn inzake huis-aan-huisverkoop (85/577)- Voorstel van de Commissie tot wijziging van de richtlijn inzake misleidende reclame (84/450)- Voorstel van de Commissie tot wijziging van de richtlijn inzake het consumentenkrediet (87/102, zoals gewijzigd door Richtlijn 90/88)

juni 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Mededeling van de Commissie over commerciële communicaties en verkoopbevordering (zie ook "Ondernemingen 4")Witboek van de Commissie over voedselveiligheid- Mededeling van de Commissie over de veiligheid van diensten- Mededeling van de Commissie over overcreditering- Aanbeveling van de Commissie over horizontale consumentenaspecten van diensten van algemeen belang- Mededeling van de Commissie over de bescherming van passagiers in het luchtvervoer- Mededeling van de Commissie over rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken- Mededeling van de Commissie over de prioriteiten in het Europese verkeersveiligheidsbeleid

juni 2000

- Groenboek van de Commissie over de toegang tot gerechtelijke procedures en verhaalmogelijkheden voor de consument- Aanbevelingen van de Commissie over "groene claims" (reclame op basis van milieu-eigenschappen)- Mededeling van de Commissie over de versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de gezondheid en consumentenbescherming

december 2000

- Implementatie van een communautair veiligheidssysteem inzake luchtvervoer

juni 2001

Burgers 3: Ertoe bijdragen en stimuleren dat burgers ten volle gebruik maken van hun rechten.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een voorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening nr. 1408/71 inzake de coördinatie van socialezekerheidsregelingen tot onderdanen van niet-lidstaten van de EU- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een voorstel om Verordening nr. 1408/71 inzake de coördinatie van socialezekerheidsregelingen te vervangen door een nieuwe, vereenvoudigde en gemoderniseerde verordening- Voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende een uniform EU-paspoort

juni 2000

- Voorstel van de Commissie tot wijziging van de richtlijn betreffende het tweede algemene stelsel voor de erkenning van beroepskwalificaties (92/51)

december 2000

- Voorstel van de Commissie voor een verordening tot herziening van de richtlijnen over het verblijfsrecht (90/364, 90/365, 93/96, 68/360)- Voorstel van de Commissie voor een verordening over een uniforme verblijfskaart

juni 2001

Niet-wetgevende maatregelen- Dialoog met burgers en bedrijfsleven:- lancering van voorlichtingscampagne in januari 2000- publicatie van een gids "Opkomen voor uw rechten in de Europese interne markt"- mededeling van de Commissie over de feedback van de dialoog- start van de nieuwe website voor burgers over rechten en kansen in de interne markt- Publicatie van een gids inzake de bescherming van gegevens

juni 2000

- Mededeling van de Commissie over de toekomst van de erkenning van beroepskwalificaties- Beschikbaarstelling van een compleet "zelfbedieningspakket" voor werkzoekenden en werkgevers op de internetsite van EURES ondersteund door persoonlijk advies van de Euroadviseurs- Beschikbaarstelling van een volledige en actuele databank voor de burgers over de leef- en arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt in de lidstaten

december 2000

Strategische doelstelling 2: Verbeteren van de efficiëntie van de communautaire producten- en kapitaalmarkten (markten)

De Unie heeft behoefte aan doeltreffende goederen-, diensten- en kapitaalmarkten, teneinde het concurrentievermogen van haar economie te verbeteren. De voortzetting van het proces van economische hervorming, waarover tijdens de Europese Raad van Cardiff overeenstemming werd bereikt, zal hiertoe bijdragen.

Markten 1: Stimuleren van de economische hervorming met het oog op een doeltreffende markt.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

- Jaarlijkse goedkeuring van de mededeling van de Commissie over de economische hervorming - Verslag over de werking van de producten- en kapitaalmarkten in de Europese Unie (Cardiff-verslag)- Jaarlijkse uitvoering door de lidstaten van de voor hun land bestemde aanbevelingen voor hervorming van de producten- en kapitaalmarkten, die zijn opgenomen in de globale richtsnoeren voor het economisch beleid

Markten 2: Financiële diensten optimaliseren.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Uitvoering van het actieplan voor de financiële dienstenEnkele acties in het actieplan voor de financiële diensten kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van operationele doelstellingen op andere gebieden, zoals de consumentenbescherming, het digitale tijdperk, het multilaterale handelssysteem, het vennootschapsrecht en de bestrijding van criminele activiteiten in de interne markt.

Markten 3: De voordelen van het digitale tijdperk voor de interne markt maximaliseren.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn inzake elektronische handel- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn over het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij- Voorstel van de Commissie voor een richtlijn over de octrooieerbaarheid van programmatuur

juni 2000

- Voorstel van de Commissie om ervoor te zorgen dat het bestaande BTW-stelsel bruikbaar is voor de elektronische handel

december 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Mededeling van de Commissie over regels voor de toegang tot kabelvoorzieningen voor omroepdiensten en diensten van de informatiemaatschappij- Actie ter ondersteuning van initiatieven voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen on line

juni 2000

- Totstandbrenging van een dialoog met bedrijfsleven en consument in verband met de ontwikkeling van een geïntegreerd kader voor de elektronische handel

juni 2001

Markten 4: De creativiteit en innovatie bevorderen door een passende bescherming van industriële- en intellectuele-eigendomsrechten.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het Gemeenschapsoctrooi- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn betreffende gebruiksmodellen- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn betreffende het volgrecht van kunstenaars

juni 2000

- Goedkeuring door de Raad van een voorstel voor een verordening betreffende Gemeenschapsmodellen

juni 2001

Niet-wetgevende maatregelen- Mededeling van de Commissie in het kader van de follow-up van het groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij

juni 2000

Markten 5: Wetgeving van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor diensten van nutsbedrijven en vervoer invoeren zonder dat dit afbreuk doet aan universele-dienstverplichtingen.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Follow-up ter herziening van bestaande wetgeving op het gebied van de telecommunicatie: voorstel van de Commissie voor een kaderrichtlijn en vier specifieke richtlijnen- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn tot vaststelling van regels inzake luchthavengelden- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van richtlijnen tot wijziging van de Richtlijnen 91/440/EEG en 95/18/EG en ter vervanging van Richtlijn 95/19/EG (maatregelen om de spoorwegen weer gezond te maken)

juni 2000

- Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 1191/69 (openbare dienstverlening in het vervoer over land en over de binnenwateren)

december 2000

- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een verordening tot bijwerking van de TEN-richtsnoeren

juni 2001

Niet-wetgevende maatregelen- Tijdige omzetting en volledige uitvoering van Richtlijn 97/67/EG betreffende de liberalisering van postdiensten- Tijdige omzetting en volledige uitvoering van Richtlijn 96/92/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

juni 2001

- Tijdige omzetting van Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas- Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake concessieovereenkomsten

december 2000

- Zesde verslag van de Commissie over de implementatie van het telecommunicatiereglementeringspakket- Implementatie van de mededeling over het creëren van een Europees luchtruim

juni 2001

Strategische doelstelling 3: Verbeteren van het ondernemingsklimaat (de ondernemingen)

De verwijdering van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen zal slechts de gewenste uitwerking hebben als het ondernemingsklimaat gunstig is. Vijf operationele doelstellingen zijn vastgesteld:

Ondernemingen 1: Gemeenschappelijke inspanningen van de Commissie en de lidstaten om te voorkomen dat de marktintegratie door concurrentieremmende praktijken wordt ondermijnd.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Voorstel van de Commissie betreffende de modernisering van de concurrentieregels met betrekking tot de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag- Goedkeuring door de Commissie van groepsvrijstellingsverordeningen betreffende staatssteun aan het MKB, opleidingssteun en de "de minimis"-regel- Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 1107/70 van de Raad (staatssteun aan het vervoer over land en over de binnenwateren)

december 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Goedkeuring door de Commissie van richtsnoeren betreffende de groepsvrijstellingsverordening betreffende verticale afspraken

juni 2000

- Herziening van het beleid van de Commissie inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten- Follow-up van de mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels inzake staatssteun op maatregelen op het gebied van de directe belastingen voor ondernemingen

december 2000

Ondernemingen 2: Fiscale belemmeringen voor de interne markt verwijderen en oneerlijke belastingconcurrentie bestrijden.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Goedkeuring door de Raad van de richtlijn betreffende de belastingheffing op spaargelden- Goedkeuring door de Raad van de richtlijn inzake rente en royalty's (es de en fr)- Goedkeuring door de Raad van de richtlijn inzake energiebelasting

juni 2000

- Voorstel van de Commissie voor de consolidatie van de Zesde BTW-richtlijn (77/388)- Voorstel van de Commissie voor de modernisering van de BTW-wetgeving in de interne markt- Voorstel van de Commissie voor maatregelen ter modernisering van het stelsel van accijnzen in de interne markt- Voorstel van de Commissie voor maatregelen ter bestrijding van belastingbepalingen die de volledige toegang van belastingbetalers tot de interne markt beperken

december 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Gedragscode inzake oneerlijke belastingconcurrentie: overeenstemming over de ontmanteling of wijziging van schadelijke belastingmaatregelen in het kader van de code- Verslag van de Commissie over vennootschapsbelasting in de EU

juni 2000

- Verslag van de Commissie aan de Raad over het stelsel van accijnzen op de interne markt voor minerale oliën, tabak en andere goederen

december 2000

Ondernemingen 3: De doeltreffendheid van het rechtskader verbeteren.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Niet-wetgevende maatregelen- Start van een proefproject waarbij de Gemeenschap steun verleent aan nationale initiatieven op het gebied van de administratieve samenwerking

juni 2000

- Alle lidstaten brengen hun omzettingstekort terug tot minder dan 1,5%

december 2000

- Mededeling van de Commissie over een algemene EU-strategie inzake administratieve samenwerking met het oog op een betere rechtshandhaving

juni 2001

Ondernemingen 4: De resterende belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel uit de weg ruimen.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Voorstel van de Commissie voor een pakket wetgevende maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten

juni 2000

- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van richtlijnen betreffende een EG-dienstverrichtingskaart

december 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Mededeling van de Commissie over commerciële communicatie en verkoopbevordering- Mededeling van de Commissie over octrooigemachtigden- Tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen in de normalisatieresolutie van de Raad

juni 2000

- Maatregelen voor de follow-up van het groenboek (es de en fr) over productaansprakelijkheid (85/374)- Verslag van de Commissie ter evaluatie van de tenuitvoerlegging van het beleid inzake conformiteitsmerken- Overeenkomst over 50 geharmoniseerde normen voor bouwmateriaal

december 2000

- Tenuitvoerlegging door de lidstaten en de Commissie van specifieke maatregelen in de mededeling van de Commissie en de resolutie van de Raad inzake wederzijdse erkenning- Beoordeling van de resultaten van de studie naar de resterende belemmeringen voor de handel in zakelijke diensten

juni 2001

Ondernemingen 5: De lasten van de regelgeving voor het bedrijfsleven, met name voor het MKB, verminderen en het bedrijfsleven helpen om meer profijt te trekken van de door de interne markt geboden mogelijkheden.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelen- Goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van een richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden (es de en fr) bij handelstransacties

juni 2000

- Voorstel van de Commissie tot wijziging van de eerste en tweede richtlijn (es de en fr) op het gebied van het vennootschapsrecht (post-SLIM) (68/151 en 77/91)

december 2000

- Goedkeuring door de Raad van het voorstel voor een verordening en een richtlijn betreffende het statuut van de Europese vennootschap en aanverwante voorstellen (Europese verenigingen), Europese coöperaties, Europese onderlinge waarborgmaatschappijen)

juni 2001

Niet-wetgevende maatregelen- Evaluatie van projecten met het oog op een betere regelgeving (SLIM en Business Test Panel)- Uitvoering van het BEST-actieplan- Dialoog met burgers en bedrijfsleven- Mededeling van de Commissie over de toegang van het MKB tot de markt voor overheidsopdrachten

juni 2000

- Eerste verslag over de kwantitatieve resultaten van het feedbackmechanisme voor het bedrijfsleven

december 2000

Strategische doelstelling 4: Gebruikmaken van de verworvenheden van de interne markt in een veranderende wereld (de externe aspecten)

De interne markt kan niet los worden gezien van de wereldeconomie. Bovendien is de toekomstige uitbreiding van de Unie eveneens een uitdaging voor de goede werking van de bestaande regels. Twee operationele doelstellingen zijn vastgesteld:

Extern 1: Bijdragen aan de vormgeving van het multilaterale handelssysteem voor de volgende eeuw.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Wetgevende maatregelenAfronding door de Commissie van de onderhandelingen met de Raad van Europa over:- een ontwerp-aanbeveling inzake de bescherming van voor verzekeringsdoeleinden ingewonnen en verwerkte persoonsgegevens- een ontwerp-protocol inzake de toetreding van de Gemeenschap tot Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa betreffende de verwerking van persoonsgegevens- een aanvullend protocol bij Verdrag nr. 108 in overeenstemming met Richtlijn 95/46- Beschikking van de Commissie op basis van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG, tot vaststelling van het beschermingsniveau voor persoonsgegevens in bepaalde derde landen

juni 2000

- Goedkeuring van een besluit van de Raad houdende ratificatie namens de EG van het Verdrag inzake het auteursrecht (WCT) en het Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), beide van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO)

december 2000

Niet-wetgevende maatregelen- Voortzetting van de werkzaamheden inzake de vaststelling van minimumnormen op internationaal niveau, met name in het kader van de WIPO, inzake de bescherming van audiovisuele interpretaties en uitvoeringen, uitzendrechten en niet-oorspronkelijke gegevensbanken

juni 2000

- Identificatie en bevordering van de instrumenten die in het kader van de interne markt werden ontwikkeld en die kunnen worden gebruikt bij multilaterale handelsovereenkomsten, zoals een transparante regelgeving en de procedures en principes voor de harmonisatie van normen

december 2000

Extern 2: Erop toezien dat de interne markt bijdraagt tot een voorspoedige uitbreiding van de Gemeenschap.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zijn de onderstaande gerichte acties nodig:

Niet-wetgevende maatregelen- Gemeenschappelijke vergadering van het Raadgevend comité voor de interne markt en vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten- Gemeenschappelijke vergadering van de leiders van de coördinatiecentra en vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten- Samenwerking met de kandidaat-lidstaten met het oog op de oprichting van een coördinatiecentrum in elk van die landen

december 2000

- Een gerichter gebruik van de pretoetredingsstrategieën, zoals intensivering van samenwerkingverbanden op het gebied van vraagstukken betreffende de interne markt

juni 2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Evaluatie van de strategie voor de interne markt - 2000 [COM(2000) 257 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]. Deze mededeling omvat een eerste bijstelling van de acties in het kader van de strategie voor de interne markt die in het oorspronkelijke document is uiteengezet. Zij beoogt tevens de verwezenlijking van de doelstelling die tijdens de Europese Raad van Lissabon werd vastgesteld en die erin bestaat in de Europese Unie een economie tot stand te brengen die gebaseerd is op een zo concurrerend en zo dynamisch mogelijke kennis. Dat vergt omvangrijke structurele verbeteringen die met name op een verdieping van de interne markt zijn gebaseerd.

In de mededeling wordt dan ook prioriteit verleend aan de acties die een sterke en onmiddellijke weerslag hebben op de verbetering van de werking van de interne markt. De prioritaire acties betreffen met name de verbetering van de efficiëntie van de producten- en kapitaalmarkten van de Gemeenschap, de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers en de gebruikmaking van de verworvenheden van de interne markt in een veranderende wereld.

Niet alleen worden in deze mededeling de beoogde acties bijgesteld (sommige van deze acties moesten tegen 30 juni 2000 zijn uitgevoerd) maar tevens worden de zesmaandelijkse termijnen van juni en december verschoven om ze beter af te stemmen op de programmering van de jaarlijkse aanpassing.

See also

De volledige tekst van de mededeling is beschikbaar op de site van het Directoraat-generaal Interne markt (FR, EN, DE).

Laatste wijziging: 01.10.2007

Top