Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geografische oorsprong van gedistilleerde dranken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geografische oorsprong van gedistilleerde dranken

Om de consument te beschermen en de sector van de gedistilleerde dranken* te ontwikkelen, heeft de Europese Unie (EU) een wettelijk kader ontwikkeld dat zorgt voor eenvormige regels voor het in de handel brengen van gedistilleerde dranken in de hele EU.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden regels vastgesteld voor de definitie, aanduiding, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, en voor de bescherming van de geografische aanduidingen. Ze is van toepassing op alle gedistilleerde dranken, die zowel binnen als buiten de EU zijn geproduceerd.

KERNPUNTEN

  • Bijlage II van deze verordening deelt gedistilleerde dranken in 46 verschillende categorieën in, met de verschillende kwaliteiten die de gedistilleerde dranken moeten hebben om in een bepaalde categorie te worden ingedeeld. Als de gedistilleerde drank kwaliteiten bezit van verschillende categorieën, kan deze worden verkocht onder een of meerdere van de categoriebenamingen.
  • De algemene regels betreffende de presentatie en de etikettering van levensmiddelen zijn van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarnaast worden specifieke regels betreffende de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken vastgelegd in deze verordening, zoals de etikettering van de gebruikte grondstoffen, het vaststellen van de parameters van de term „blend”, het aanduiden van de rijpingsduur, een verbod op het aanbrengen van loodhoudende capsules of loodhoudende folie over de sluiting en het gebruik van een of meer van de officiële EU-talen voor de etikettering.
  • De geografische aanduiding identificeert een gedistilleerde drank als afkomstig van het grondgebied van een land, waar een gegeven kwaliteit, reputatie of ander kenmerk kan worden toegeschreven aan zijn geografische oorsprong.
  • Om een geografische aanduiding te registreren, moeten zowel EU- als niet-EU-landen een aanvraag indienen bij de Europese Commissie. Die aanvraag moet een technisch dossier bevatten met informatie, zoals een beschrijving van de gedistilleerde drank, de afbakening van het betrokken geografische gebied, een beschrijving van de methode om de gedistilleerde drank te verkrijgen, de eventuele eisen waaraan krachtens communautaire, nationale en/of regionale bepalingen moet worden voldaan, en de naam en het contactadres van de aanvrager.
  • Indien de gedistilleerde drank niet langer de eigenschappen bezit die in het technisch dossier zijn gespecificeerd, kan de Europese Commissie de registratie van een geografische aanduiding ongedaan maken.

KERNBEGRIPPEN

* Gedistilleerde dranken: alcoholische dranken voor menselijke consumptie. Per definitie hebben ze bepaalde organoleptische eigenschappen en een minimaal alcoholgehalte van vijftien procent. Ze worden verkregen door distillatie, maceratie of de toevoeging van aroma's, of door een gedistilleerde drank te vermengen met een andere drank, ethylalcohol uit landbouwproducten of bepaalde distillaten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 110/2008

20.2.2008

-

PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16-54

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34-50

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 936/2009 van 7 oktober 2009 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken (PB L 264 van 8.10.2009, blz. 5-6)

Laatste bijwerking 02.10.2015

Top