Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gezondheidscontrole van het hervormde GLB

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gezondheidscontrole van het hervormde GLB

Met het oog op een evenwichtige en milieuvriendelijke ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) worden de diverse onderdelen ervan onder de loep genomen. Deze analyse heeft betrekking op de drie belangrijke punten die ten grondslag liggen aan een uitgebreide herziening van het GLB, en is een voorbereiding op de begrotingsherziening 2008/2009.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2007 betreffende de voorbereiding van de "gezondheidscontrole" van het hervormde GLB [COM(2007) 722 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

In deze mededeling worden de beleidslijnen voorgesteld die het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal moeten volgen om het hervormingsproces, dat in 2003 is ingezet met de invoering van de bedrijftoeslagregeling (BTR), voort te zetten. De afgelopen jaren heeft het GLB belangrijke voortgang gemaakt, met name met de invoering van de nieuwe steunregeling die heeft bijgedragen tot een verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector.

Om een balans op te maken van de geboekte vorderingen en bij te dragen aan het debat over de toekomstige ontwikkelingen van het GLB, ligt het accent in deze mededeling op drie belangrijke punten:

  • vereenvoudiging van de bedrijfstoeslagregeling;
  • marktmaatregelen
  • nieuwe milieu-uitdagingen.

Vereenvoudiging van de bedrijftoeslagregeling

Volgens de gezondheidscontrole van het GLB moeten bij de ontwikkeling van de bedrijfstoeslagregeling de volgende beleidslijnen worden gevolgd:

  • een uniformisering van de toepassing van de regeling, waarbij gevallen waarin nog gekoppelde steun wordt toegekend, worden beperkt;
  • een continue aanpassing van de randvoorwaarden die een duurzame landbouw bevorderen en tevens rekening houden met de nieuwe eisen van de maatschappij;
  • een herziening van de steunverdeling, waarbij grote betalingen worden beperkt en de voor kleine bedragen vereiste minimumoppervlakte wordt verhoogd.

Ontwikkeling van de markt

Om een daadwerkelijke concurrentie op de landbouwmarkten aan te moedigen, is de Commissie voornemens bepaalde beheersinstrumenten van het GLB die niet langer beantwoorden aan de eisen van de markt, te herzien, met name de maatregelen in de sectoren granen en zuivelproducten.

Wat de markt voor granen betreft, moet bij de bijstandsverlening van de Gemeenschap rekening worden gehouden met de toename van de vraag naar granen en de toenemende rol van bio-energie.

Voorts worden maatregelen voorgesteld om de markt voor melk en zuivelproducten voor te bereiden op het aflopen van de melkquotaregeling op 31 maart 2015. Momenteel is er een toenemende interne en externe vraag naar hoogwaardige producten (vooral kaas en verse zuivelproducten) en liggen de prijzen hoog, waardoor de rol van de interventie als afzetmogelijkheid voor boter en mageremelkpoeder erodeert. Een geleidelijke verhoging van de melkquota zou eventuele destabiliserende gevolgen van deze overgang kunnen voorkomen. Met het oog hierop zouden ook andere maatregelen kunnen worden genomen, met bijzondere aandacht voor bepaalde gebieden, met name berggebieden.

Nieuwe milieu-uitdagingen

In de mededeling worden nieuwe uitdagingen voor het GLB aangekaart: klimaatverandering, bio-energie, waterbeheer en andere actuele uitdagingen zoals biodiversiteit.

Klimaatverandering is een cruciale uitdaging voor de Europese landbouw. De sector heeft reeds significant bijgedragen tot de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, doch staat nog steeds voor uitdagingen die de klimaatverandering met zich brengt, zoals bio-energie, waterbeheer en biodiversiteit. De Europese Unie (EU) zal hierop inspelen via de bestaande plattelandsontwikkelingsmaatregelen, bijzondere aandacht voor de randvoorwaarden en versterking van onderzoek en innovatie.

Ook risicobeheer komt in de mededeling aan bod. De tweede pijler van het GLB wordt als het meest geschikte instrument voor risicobeheer in de landbouw beschouwd, hoewel ook andere instrumenten in overweging kunnen worden genomen. Plattelandsontwikkeling moet worden versterkt. Het is namelijk een essentieel instrument om in te spelen op deze complexe vraagstukken. Met het oog hierop moeten de activiteiten op dit gebied worden uitgebreid en de aan plattelandsontwikkeling bestede middelen worden verhoogd via verplichte modulatie *.

Belangrijkste begrippen

  • Modulatie: bij de hervorming van 2003 ingevoerd instrument waarmee voor rechtstreekse steun aan landbouwers bestemde middelen kunnen worden overgedragen naar plattelandsontwikkelingsmaatregelen in de periode tot en met 2013.

See also

  • Voor nadere informatie kunt u terecht op de pagina van het directoraat-generaal Landbouw over de gezondheidscontrole van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 09.02.2008

Top