Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Communautair kader voor de gegevens en de wetenschappelijke adviezen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Communautair kader voor de gegevens en de wetenschappelijke adviezen

De gegevens met betrekking tot de vlootactiviteiten, de vangsten, de visbestanden en de invloed die al deze factoren hebben op het mariene ecosysteem zijn noodzakelijk voor een optimale wetenschappelijke evaluatie van de visserijsector. Derhalve wordt in deze verordening een rationeel en coherent communautair kader vastgesteld voor de verzameling, het beheer en het gebruik van deze door de lidstaten geleverde gegevens alsmede voor de verstrekking van wetenschappelijke adviezen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.

SAMENVATTING

Bij deze verordening wordt een communautair kader ingesteld voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de inwinning van de wetenschappelijke adviezen die voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) noodzakelijk zijn.

Deze gegevens die van biologische, technische of sociaaleconomische aard zijn, dan wel betrekking hebben op het milieu, betreffen zowel de vloten en hun activiteiten als de vangsten en de gevolgen van de visserijactiviteiten voor het mariene ecosysteem. De gegevens hebben betrekking op alle visserijactiviteiten, namelijk commerciële en recreatievisserij *, aquacultuuractiviteiten en de activiteiten van bedrijven die visserijproducten verwerken.

Kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van de gegevens

De communautaire en de nationale meerjarenprogramma’s vormen het kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van de gegevens. Zij worden voor een periode van drie jaar vastgesteld.

De communautaire programma’s worden opgesteld door de Commissie die hierin wordt bijgestaan door het Comité voor de visserij en de aquacultuur. Hierop baseren de lidstaten de nationale programma’s waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

 • meerjarige bemonsteringsprogramma’s die een evaluatie van de sector en van de visserijactiviteiten mogelijk maken op basis van biologische, ecosysteem‑ en sociaaleconomische gegevens. De monsternemers krijgen toegang tot de schepen en de ondernemingen van de sector, de aangelande vangsten, door overheidsorganen bijgehouden gegevensbestanden en economische gegevens van bedrijven;
 • indien nodig, een regeling voor toezicht op zee op commerciële en recreatievisserij. Het toezicht op zee gebeurt aan boord van de schepen door wetenschappers – of om praktische of veiligheidsredenen – door de bemanning van het schip zelf aan de hand van een door hen uitgevoerd bemonsteringsprogramma;
 • een regeling voor onderzoeken op zee om de impact van de visserijactiviteit op het milieu te onderzoeken en om de omvang en de verspreiding van visbestanden te meten;
 • een regeling voor het beheer en het gebruik van de gegevens ten behoeve van wetenschappelijke analyses.

De lidstaten delen mee welke protocollen en methoden bij de verzameling en het onderzoek van de gegevens voor hun nationale programma’s worden gebruikt.

De lidstaten moeten onderling en met derde landen samenwerken voor de verzameling van gegevens betreffende eenzelfde mariene regio. Hiertoe coördineren de lidstaten hun nationale programma’s met name in het kader van door de Commissie belegde, regionale coördinatievergaderingen, om dubbele gegevens bij het verzamelen te voorkomen.

De Commissie keurt de nationale programma’s goed en gaat na of ze ten uitvoer worden gelegd. In beide gevallen wordt uitgegaan van de door het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) uitgebrachte beoordelingen over de conformiteit, de wetenschappelijke relevantie en de technische uitvoering. De Commissie gaat ook over tot een kostenraming. Indien de programma’s niet conform de desbetreffende artikelen zijn, passen de lidstaten hun programma’s op verzoek van de Commissie aan.

De Europese Unie (EU) cofinanciert het verzamelen van de gegevens tot 50 %. Voor de periode 2007-2013 is een maximumbedrag van 300 miljoen euro uitgetrokken voor communautaire financiële maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het GVB.

De Commissie kan de communautaire financiële bijdrage schorsen en/of terugvorderen indien het nationale programma niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde regels op het gebied van termijnen, kwaliteitscontrole, validering en doorzending van de verzamelde gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kan de financiële bijdrage ook worden verminderd; deze vermindering is evenredig met de mate van niet‑vervulling van de voorwaarden en bedraagt maximaal 25 % van de jaarlijkse kosten van het nationale programma.

Beheer en gebruik van de gegevens in het kader van het GVB

De verzamelde gegevens worden bewaard in nationale geautomatiseerde en beveiligde gegevensbanken. Deze gegevens, waarvan de kwaliteit door de lidstaten wordt gecontroleerd, zijn zowel primaire gegevens * als tot reeksen van gedetailleerde * en geaggregeerde gegevens * verwerkte primaire gegevens.

Het doorgeven van deze gegevens aan de eindgebruikers voor wetenschappelijk onderzoek is gereglementeerd. De gegevens kunnen ook als basis dienen voor besprekingen in het kader van het GVB in de regionale adviesraden om beleid te bepalen of om wetenschappelijke publicaties door de onderzoekers mogelijk te maken. De methoden voor de verwerking van deze gegevens kunnen worden vastgesteld.

De termijn voor het doorgeven van deze gegevens is afhankelijk van het gebruik dat ervan zal worden gemaakt; dat moet in het verzoek zijn vermeld. De lidstaten kunnen in bepaalde gevallen weigeren deze gegevens te verstrekken. In geval van weigering kan de Commissie een onderzoek instellen. Indien de weigering onterecht is, moet de lidstaat de eindgebruiker de gegevens binnen een maand ter beschikking stellen. Blijft hij in gebreke, kan dit een reden zijn tot verlaging van de financiële bijdrage van de Commissie. Eindgebruikers kan ook de toegang tot de gegevens worden geweigerd of de toegang kan worden beperkt indien bepaalde verplichtingen niet zijn nagekomen.

De gegevens die worden verkregen in het kader van onderzoek op zee worden overgemaakt aan internationale wetenschappelijke organisaties en aan de betrokken wetenschappelijke comités van de regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB).

Ondersteuning voor wetenschappelijk advies

De nationale deskundigen worden aangespoord om deel te nemen aan de vergaderingen van de ROVB en van de internationale wetenschappelijke organen waarvan de Commissie deel uitmaakt.

De lidstaten en de Commissie werken in dat verband samen om de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke adviezen, de kwaliteit van de programma’s en de werkmethoden van de ROVB in een sfeer van openheid en objectiviteit te verbeteren.

Context

Dit communautaire kader is het resultaat van ruim overleg met de lidstaten, de met de verzameling van de gegevens belaste nationale wetenschappelijke instellingen en de belangrijkste eindgebruikers zoals de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee ICES).

Het maakt deel uit van het geïntegreerde maritieme beleid van de EU en treedt met ingang van 1 januari 2009 in de plaats van het communautaire kader van 2000.

Belangrijkste begrippen

 • Primaire gegevens: gegevens met betrekking tot individuele vaartuigen, individuele natuurlijke of rechtspersonen en individuele monsters.
 • Gedetailleerde gegevens: gegevens op basis van de primaire gegevens, in een vorm waarbij natuurlijke personen of rechtspersonen niet direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd.
 • Geaggregeerde gegevens: het resultaat van de samenvatting van de primaire of de gedetailleerde gegevens voor specifieke analytische doeleinden.
 • Recreatievisserij: niet-commerciële visserijactiviteiten waarmee de levende aquatische rijkdommen worden geëxploiteerd als vrijetijdsbesteding of als sport.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 199/2008

12.3.2008

-

PB L 60 van 5.3.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/93/EU van de Commissie van 18 december 2009 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor de periode 2011-2013 [Publicatieblad L 41 van 16.2.2010].

Dit besluit strekt tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor een periode van drie jaar. Het programma omvat vier modules en bepaalt de nauwkeurigheidsniveaus en de bemonsteringsintensiteit. Dit besluit vervangt Besluit 2008/949/EG met ingang van 1 januari 2011.

Besluit 2008/949/EG van de Commissie van 6 november 2008 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma overeenkomstig Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid [Publicatieblad L 346 van 23.12.2008].

Het communautair meerjarenprogramma heeft betrekking op de verzameling van gegevens met het oog op wetenschappelijke analyses alsmede op het beheer van deze gegevens. Het programma omvat vier modules en stelt de nauwkeurigheidsniveaus en bemonsteringsintensiteit vast. De modules zijn:

 • evaluatie van de visserijsector;
 • evaluatie van de economische situatie van de aquacultuur en de visverwerkende industrie;
 • evaluatie van de impact van de visserij op het mariene ecosysteem;
 • beheer en gebruik van de gegevens die onder het kader voor gegevensverzameling vallen.

Laatste wijziging: 10.09.2010

Top