Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitvoeringsbepalingen voor de verordening met betrekking tot het EVF

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uitvoeringsbepalingen voor de verordening met betrekking tot het EVF

Verordening (EG) nr. 498/2007 strekt tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van het Europees Visserijfonds (EVF) voor de periode 2007-2013 met betrekking tot de structuur, de verzending en de evaluatie van de operationele programma's. Zij bevat visserijmaatregelen, regelt het toezicht en de controle en bepaalt welke financieringsinstrumenten van toepassing zijn. Bovendien schept deze verordening een kader voor publiciteit en voorlichting en waarborgt zij de bescherming van persoonsgegevens.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De uitvoeringswijzen en uitvoeringsbepalingen voor deze verordening vloeien voort uit de bepalingen van de basisverordening met betrekking tot het Europees Visserijfonds (EVF).

De uitvoeringsbepalingen hebben ten doel de vaststelling van de operationele programma's te vergemakkelijken (bijlage I). Een operationeel programma moet de criteria vaststellen voor de geografische subsidiabiliteit (analyse van de nationale of lokale omstandigheden, beschrijving van de sterke en zwakke punten) en moet de coherentie van de ontwikkelde projecten met de bij deze verordening vastgestelde prioritaire zwaartepunten aantonen. Voor operationele programma's waarvoor de totale overheidsuitgaven niet meer dan 90 miljoen euro bedragen - prijspeil 2004 - zijn in deze verordening specifieke regelingen vastgesteld. De uitvoeringsbepalingen hebben tevens ten doel het onderzoek en de goedkeuring van deze projecten door de Commissie te bevorderen.

De structurele acties hebben ten doel richting te geven aan de herstructurering van de visserijsector en deze herstructurering voort te zetten. Eén en ander is noodzakelijk wil men de toekomst van de sector veiligstellen en een duurzame visserij in de hand werken. In dat verband is geen enkele vorm van overheidssteun die het gevolg is van een verhoging van de visserijinspanning toegestaan.

Prioritaire zwaartepunten

De uitvoeringsbepalingen zijn op de prioritaire zwaartepunten van het Europees Visserijfonds afgestemd (zie bijlage I, deel A):

  • maatregelen voor de aanpassing van de visserijvloot van de Europese Unie (EU). Deze omvatten overheidssteun voor de tijdelijke of definitieve beëindiging van de visserijactiviteiten. In het kader van de maatregelen voor de aanpassing van de communautaire visserijvloot worden ook de steun ten gunste van de kleinschalige kustvisserij alsmede de sociaaleconomische compensaties voor het beheer van de Europese vissersvloot vastgesteld;
  • aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten ter plaatse. De verordening bepaalt werkingssfeer van de steun in de aquacultuurproductie. Tevens worden maatregelen voorgesteld met het oog op productieve investeringen in de aquacultuur waarbij wordt uitgegaan van een indeling in soorten, het aquatische milieu en de diergezondheid. Voor de binnenvisserij geldt dat steun mag worden verleend voor vaartuigen met een lengte van minder dan 12 meter die geen gebruik maken van gesleept vistuig. Steun voor de verwerking van vis is volgens de verordening toegestaan indien de steun wordt aangewend voor investeringen in de extractie van stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid (dioxine en andere). Voorts moet deze steun in de eerste plaats ten goede komen aan kleine en micro-ondernemingen;
  • maatregelen van gemeenschappelijk belang. Hiermee worden collectieve acties beoogd, met name de oprichting of herstructurering van producentenorganisaties, de bescherming van fauna en flora, de verbetering van de dienstverlening in de vissershavens, de versterking van de markten of de bevordering van partnerschappen tussen wetenschappers en vakmensen uit de visserijsector;
  • de bevordering van de duurzame ontwikkeling van visgebieden. De Europese Unie is van plan steun te verlenen voor strategieën op het vlak van plaatselijke ontwikkeling zodat visgebieden met tanende activiteit gaan diversifiëren en deze gebieden nieuw leven wordt ingeblazen. Deze gebieden hoeven niet noodzakelijk samen te vallen met een nationale bestuurlijke indeling of met de voor bijstand uit de structuurfondsen vastgestelde regio's. De lidstaten selecteren groepen voor de tenuitvoerlegging van de strategie voor plaatselijke ontwikkeling.

Evaluatie

Uiterlijk 30 juni 2011 leggen de lidstaten tussentijdse evaluaties over van deze programma's. De Commissie kan haar betalingen opschorten indien een lidstaat zijn verplichtingen inzake beheer, controle en uitgaven niet nakomt.

Publiciteit en voorlichting

De lidstaten of de beheersautoriteit voeren informatie- en publiciteitscampagnes ten behoeve van de burger en mogelijke begunstigden. Voorts ziet de beheersautoriteit erop toe dat er informatie- en publiciteitscampagnes worden opgezet om het grote publiek te bereiken zoals de lancering van het operationele programma, de bekendmaking van de resultaten en het uithangen van de vlag van de Europese Unie (bijlage II) - vanaf 9 mei, gedurende één week - aan de kantoren van het beheersorgaan.

Financieringsinstrumenten

De financieringsinstrumenten nemen de vorm aan van acties zoals de sociaaleconomische compensaties voor het beheer van de vloot (zie nomenclatuur in bijlage III) waarbij terugvorderbare investeringssteun - met name voor het MKB en voor micro-ondernemingen - wordt verstrekt voor risicokapitaal-, garantie- en kredietfondsen.

De uitgavenstaat met betrekking tot de financieringsinstrumenten omvat het totale bedrag van de uitgaven die zijn gedaan voor het vaststellen van of bijdragen in dergelijke instrumenten (bijlage IX). Bij de gedeeltelijke of definitieve afsluiting van het operationele programma zijn de subsidiabele uitgaven het totaal van alle voor investeringen in ondernemingen uit elk financieringsinstrument gedane betalingen of alle verstrekte garanties.

Wanneer het EVF concrete acties financiert die financieringsinstrumenten omvatten, inclusief die welke worden georganiseerd door holdingfondsen, wordt door de medefinancieringpartners, aandeelhouders of hun gemachtigde vertegenwoordiger een bedrijfsplan ingediend. Dit bedrijfsplan moet voldoen aan de voorwaarden van deze verordening (de artikelen 35, 36 en 37).

Beheer, toezicht en controle

De door de lidstaat aangewezen beheersautoriteit voor het programma (bijlage XII) ziet erop toe dat de begunstigden worden geïnformeerd over de specifieke voorwaarden betreffende de in het kader van de concrete actie te leveren producten of diensten, het financieringsplan, de uitvoeringstermijn en de financiële en andere informatie die moet worden bewaard en medegedeeld. De door de beheersautoriteit te verrichten verificaties hebben betrekking op de administratieve, financiële, technische en materiële aspecten van concrete acties. Elk onregelmatig bedrag wordt door het aan de desbetreffende onregelmatigheid toegekende referentienummer of op een andere passende wijze geïdentificeerd.

De audits worden ter plaatse (bijlage V) verricht aan de hand van documenten en gegevens van de begunstigde. Bovendien kan de auditautoriteit gebruik maken van een willekeurige statistische steekproefmethode (zie bijlage IV).

Onregelmatigheden

De lidstaten dienen onregelmatigheden aan de Europese Commissie te melden. Indien onregelmatigheden ook in andere lidstaten gevolgen kunnen hebben, moeten ook deze lidstaten op de hoogte worden gebracht.

Elektronische gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling tussen iedere lidstaat en de Commissie vindt plaats met behulp van een door de Commissie opgezet computersysteem dat instaat voor een veilige uitwisseling van de gegevens tussen de Commissie en iedere lidstaat.

Het computersysteem voor gegevensuitwisseling bevat gegevens over:

  • het financieringsplan voor de operationele programma's (volgens het model in bijlage I, deel B);
  • de uitgavenstaten en betalingsaanvragen (volgens het model in bijlage IX);
  • het jaarlijks overzicht van geschrapte en geïnde bedragen en nog hangende terugvorderingen (volgens het model in bijlage X);
  • de jaarlijkse prognoses van te verwachten betalingsaanvragen (volgens het model in bijlage XIII);
  • het financiële gedeelte van de jaarverslagen en de eindverslagen over de uitvoering (volgens het model in bijlage XIV, punt 3.3).

Het computersysteem bevat eveneens documenten en gegevens van gemeenschappelijk belang zoals het operationele programma (bijlage I, deel A), het besluit van de Commissie met betrekking tot de bijdrage uit het EVF, de jaarverslagen en eindverslagen (volgens het model in bijlage XIV), de auditstrategie (bijlage V), de beschrijving van het beheerssysteem (bijlage XII, deel A).

De lidstaten nemen alle maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat persoonsgegevens beschermd zijn.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 498/2007

30.5.2007

-

L 120 van 10.5.2007

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 1249/2010

12.1.2011

-

L 341 van 23.12.2010

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (Eg) nr. 498/2007 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 17.03.2011

Top