Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen tegen incidentele vangst

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen tegen incidentele vangst

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 812/2004 — maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

De verordening bevat maatregelen om incidentele vangst (bekend als bijvangst) door vissersvaartuigen van walvissen, dolfijnen en bruinvissen (een groep zeezoogdieren die walvisachtigen wordt genoemd) terug te dringen.

KERNPUNTEN

De verordening stelt het volgende voor:

 • technische maatregelen met betrekking tot kieuwnetten (een visnet dat verticaal wordt opgehangen, zodat vissen daar met hun kieuwen in blijven steken) en trawls (een visnet) in gespecificeerde gebieden (die zijn opgenomen in bijlage I en III van de verordening);
 • een regeling voor toezicht aan boord van vissersvaartuigen om informatie over bijvangsten van walvisachtigen bij „bedreigde” visserijtakken* te verkrijgen (zie bijlage III).

Akoestische afschrikmiddelen

 • Er zijn diverse typen akoestische afschrikmiddelen ontwikkeld. Deze apparaten (vaak „pingers” genoemd) geven signalen af om walvisachtigen uit de buurt van vistuig te houden.
 • Alle vissersvaartuigen van 12 meter of langer die tijdens het gegeven visseizoen in de gespecificeerde gebieden vissen, moeten deze apparaten gebruiken.
 • Kapiteins van vissersvaartuigen moeten ervoor zorgen dat de apparaten volledig operationeel zijn wanneer zij het vistuig uitzetten.
 • Landen van de Europese Unie (EU) moeten toezicht houden op en een evaluatie maken van de gevolgen van het gebruik van de apparaten na verloop van tijd.
 • De technische specificaties (zoals signaalkenmerken) en voorwaarden voor het gebruik (d.w.z. de maximale afstand tussen apparaten aan netten) van de apparaten zijn uiteengezet in bijlage II van de verordening.
 • Bij wijze van uitzondering mogen EU-landen voor maximaal twee jaar een machtiging verlenen voor het gebruik van akoestische afschrikmiddelen die niet voldoen aan de specificaties of de gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat het gebruik daarvan voldoende is gedocumenteerd.

Toezichtregelingen voor bijvangsten

 • EU-landen moeten regelingen ontwerpen en implementeren voor toezicht op de bijvangsten van walvisachtigen door vaartuigen die hun vlag voeren. Het doel van deze regelingen is om representatieve gegevens over de in bijlage III genoemde visserijtakken te verkrijgen.
 • Voor vaartuigen met een lengte van minder dan 15 meter moeten de gegevens worden verzameld door middel van onderzoeken of pilootprojecten.
 • Voor vaartuigen met een lengte van 15 meter of meer wordt toezicht gehouden door waarnemers aan boord.
 • In de verordening is het volgende bepaald met betrekking tot de waarnemers:
  • hun kwalificaties (zoals relevante ervaring met walvisachtigen en visvangstmethoden);
  • hun bekwaamheid om bepaalde eenvoudige wetenschappelijke taken uit te voeren etc.;
  • hun taken (toezicht houden op incidentele vangst en de gegevens verzamelen die nodig zijn om de waargenomen bijvangst te extrapoleren naar de gehele betrokken visserijtak);
  • de inhoud van het verslag dat waarnemers moeten versturen over de gegevens die zij hebben verzameld, hun waarnemingen en bevindingen.

Verslagen

 • EU-landen moeten elk jaar een verslag verstrekken aan de Europese Commissie. Dit verslag moet:
  • ramingen bevatten van de totale incidentele vangsten van walvisachtigen in elk van de betrokken visserijtakken;
  • een beoordeling bevatten van de conclusies van de verslagen van waarnemers en alle overige relevante informatie, inclusief onderzoeken die zijn gedaan om de incidentele vangst van walvisachtigen bij de visserij te verminderen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 juli 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Walvissen, dolfijnen en bruinvissen zijn allemaal beschermd krachtens de habitatrichtlijn van de EU, die van EU-landen eist dat zij toezien op de instandhouding van deze soorten. Daarom heeft de EU specifieke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de impact van visserijactiviteiten tot een minimum wordt beperkt.

* KERNBEGRIPPEN

Bedreigde visserijtakken: binnen de context van deze samenvatting visserijtakken waar de populatie van walvisachtigen in het bijzonder wordt bedreigd door visserijactiviteiten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (PB L 150 van 30.4.2004, blz. 12-31)

Zie rectificatie.

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 812/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 60 van 5.3.2008, blz. 1-12)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 04.10.2016

Top