Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Bureau voor visserijcontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees Bureau voor visserijcontrole

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt het EFCA (European Fisheries Control Agency), het Europees Bureau voor visserijcontrole opgericht dat voor 2012 bekend stond onder de naam Communautair Bureau voor visserijcontrole.

Het EFCA tracht:

 • de operationele coördinatie van visserijcontroles en inspecties van de EU-landen te organiseren;
 • de EU-landen bij te staan bij de toepassing van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

KERNPUNTEN

Opdrachten en taken van het EFCA zijn:

 • Het coördineren van:
 • EU-landen bijstaan bij:
  • de verslaglegging over de visserijactiviteiten en de controles en inspecties aan de Europese Commissie en aan derden;
  • het vervullen van hun verplichtingen uit hoofde van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
 • EU-landen en de Commissie bijstaan bij:
  • het harmoniseren van de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid in de hele EU;
  • betrekkingen met niet-EU-landen inzake visserijovereenkomsten.
 • Bijdragen aan:
  • het onderzoek naar en de ontwikkeling van controle- en inspectietechnieken;
  • de opleiding van inspecteurs en de uitwisseling van ervaringen tussen EU-landen.

Organisatie

Het EFCA, met zetel in Vigo, Spanje bestaat uit:

 • een uitvoerend directeur die voor vijf jaar wordt benoemd;
 • een raad van advies die de uitvoerend directeur bijstaat; en
 • een raad van bestuur (samengesteld uit vertegenwoordigers van ieder EU-land en zes vertegenwoordigers van de Commissie) die onder andere de uitvoerend directeur benoemt.

Om de vijf jaar geeft de raad van bestuur de opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van de doeltreffendheid van het EFCA.

Operationele coördinatie

Het EFCA coördineert zowel activiteiten op het land als in Europese en internationale wateren met behulp van gezamenlijke inzetplannen die door het EFCA in overleg met de EU-landen worden opgesteld.

De uitvoerend directeur stuurt het ontwerp-inzetplan naar het betrokken EU-land en de Commissie. Tenzij er binnen vijftien werkdagen een bezwaar tegen het plan is geuit (waarna het naar de Commissie wordt gestuurd voor de noodzakelijke wijzigingen) wordt het plan goedgekeurd.

De inzetplannen vormen hierna de basis voor:

 • de toepassing van de controle- en inspectiebenchmarks en -procedures;
 • de organisatie van de inzet van nationale middelen; en
 • het bepalen de voorwaarden waaronder een EU-land zich in wateren van een ander EU-land mag begeven.

Jaarlijks wordt de doeltreffendheid van ieder gezamenlijk inzetplan beoordeeld.

Het EFCA-coördinatiecentrum verschaft instrumenten voor controle, bewaking en communicatie.

Overige belangrijke punten

 • Het EFCA mag de uitrusting aanschaffen of huren die voor de uitvoering van deze gezamenlijke inzetplannen en controle- en inspectieprogramma’s nodig is.
 • Naast de personele middelen die door EU-landen worden verstrekt voor de controle- en inspectieprogramma's mag EFCA-personeel worden aangewezen als EU-inspecteurs in internationale wateren.
 • Het EFCA mag een noodeenheid oprichten voor het verzamelen en beoordelen van informatie en het opsporen van mogelijkheden om het GVB te ondersteunen wanneer dit aan een ernstig risico wordt blootgesteld dat niet door bestaande middelen kan worden voorkomen.
 • Het EFCA draagt bij aan de tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU.
 • Het EFCA wordt uit drie bronnen gefinancierd:
  • de EU-begroting,
  • betaling voor aan EU-landen geleverde diensten, en
  • inkomsten uit publicaties, opleiding en andere diensten die het levert.
 • Het EFCA is betrokken bij meerdere onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van Horizon 2020 op het gebied van maritieme controle en aardobservatietechnieken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 10 juni 2005 in werking getreden.

ACHTERGROND

In het kielzog van de GVB-hervorming van 2002 werden geharmoniseerde voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de regels een belangrijk kenmerk van het beleid. Men vond het noodzakelijk een permanente structuur op te richten om inspectie- en controle-activiteiten in de visserijsector te coördineren. Het Communautair Bureau voor visserijcontrole (het latere EFCA) ontstond uit deze behoefte.

BESLUIT

Verordening van de Raad (EG) nr. 768/2005 van 26 april 2005 tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1–14)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening van de Raad (EG) nr. 768/2005 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

Laatste bijwerking 14.01.2016

Top