Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verbetering van de financiële maatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Verbetering van de financiële maatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid

De onderhavige verordening schept een duidelijke en doeltreffende structuur voor de uitvoering van communautaire financiële maatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het betreft voornamelijk maatregelen op het gebied van controle en uitvoering van de regels van het GVB, instandhoudingmaatregelen, de verzameling van gegevens, de verbetering van wetenschappelijke adviezen, het bestuur in het kader van het GVB, de naleving van internationale overeenkomsten op het gebied van de duurzaamheid van de visbestanden en de uitvoering van de maatregelen betreffende het zeerecht.

MAATREGEL

Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende financieringsmaatregelen van de Unie voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht.

SAMENVATTING

De Raad heeft besloten de financiële maatregelen in verband met de uitvoering van en de controle op het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) efficiënter te maken.

Prioritaire doelstellingen

De financiële maatregelen zijn gericht op de uitvoering van het GVB. De financiële maatregelen betreffen:

  • betere controle op de visserijinspanningen en op de toepassing van de maatregelen in het kader van het GVB. Met de financiële maatregelen ten gunste van de lidstaten wordt beoogd de nationale programma's voor de controle van de visserij te ondersteunen. Het doel is tevens de controlemaatregelen te coördineren, met name door tussenkomst van het Europees Bureau voor visserijcontrole;
  • de verzameling, het beheer en gebruikvan gegevens en de verbetering van het wetenschappelijk advies. De financiële maatregelen ten gunste van de lidstaten zijn gericht op het verkrijgen van meer informatie over de toestand van de visbestanden, de effecten van de visserij op de hulpbronnen en het mariene ecosysteem, de economische aspecten op het gebied van de visvangst en de aquacultuur, en de levensvatbaarheid van de visserijsector. De lidstaten dienen financiële ondersteuning te krijgen om geïntegreerde gegevensbanken met biologische, technische, milieugerelateerde en sociaaleconomische informatie op te zetten;
  • de internationale betrekkingen. De financiële maatregelen dienen ook ter ondersteuning van het sluiten van visserijovereenkomsten met derde landen, de samenwerking met de Verenigde Naties en regionale visserijorganisaties, en de sluiting van partnerschapsovereenkomsten op het gebied van de visserij. Uit deze middelen wordt ook de deelneming van de Unie aan de voorbereidende werkzaamheden gefinancierd met het oog op de oprichting van nieuwe internationale organisaties en/of de vaststelling van nieuwe internationale normen op het gebied van de visserij en van de instandhouding van visbestanden;
  • het bestuur in het kader van het GVB. De verordening voorziet in uitgaven in verband met voorbereidende vergaderingen van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (RCVA), evenals in de operationele financiering van de Regionale adviesraden (RAR).

Verstrekking van de middelen

Deze acties worden met EU-begrotingsmiddelen gefinancierd, omdat ze erop gericht zijn op de langere termijn het evenwicht van de visbestanden veilig te stellen.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013. Voor de maatregelen die op grond van deze verordening worden gefinancierd, mag niet ook nog eens financiële steun worden verleend op grond van andere wetgeving van de EU. De Commissie moet erop toezien dat maatregelen tegen fraude, corruptie en andere illegale activiteiten worden genomen door ervoor te zorgen dat al het uitbetaalde geld wordt teruggevorderd zodra onregelmatigheden worden geconstateerd.

De uitvoering van deze acties wordt nauwgezet gevolgd. De Commissie zorgt ervoor dat de gefinancierde acties regelmatig aan een onafhankelijke externe evaluatie worden onderworpen.

De financieringsmaatregelen worden uitgevoerd in de programmaperiode 2014-2020. De meerderheid van deze maatregelen zal worden opgenomen in het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding – Einde geldigheidsduur

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 861/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

PB L 160 van 14.6.2006

Verordening (EU) nr. 693/2011

23.7.2011

-

PB L 192 van 22.7.2011

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1078/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, wat betreft de uitgaven van de lidstaten voor de verzameling en het beheer van de basisgegevens over de visserij [Publicatieblad L 295 van 4.11.2008].

Bij deze verordening wordt de financiële bijdrage van de Unie vastgesteld voor de uitgaven van de lidstaten voor de verzameling en het beheer van de basisgegevens over de visserij. De lidstaten dienen ter evaluatie een jaarlijkse begrotingsraming voor hun nationale programma bij de Commissie in te dienen. De Commissie kan een lidstaat in het kader van de evaluatie van de jaarlijkse begrotingsraming verzoeken om verduidelijking van de betrokken uitgaven. De lidstaat dient deze verduidelijking uiterlijk 15 kalenderdagen na het verzoek van de Commissie te verschaffen. Subsidiabele uitgaven moeten betrekking hebben op activiteiten op het gebied van gegevensverzameling (verzameling van gegevens op bemonsteringsplaatsen, toezicht op zee op commerciële en recreatievisserij en onderzoeken op zee), gegevensbeheer (ontwikkeling van databanken en websites, opslag van gegevens, kwaliteitscontrole en validering van de gegevens, verwerking van gegevens, enz.) en het gebruik van gegevens (productie van gegevens en de toepassing daarvan ter ondersteuning van wetenschappelijke analyses, ramingen op het gebied van biologische parameters en voorbereiding van gegevensreeksen voor de beoordeling van bestanden, biologisch-economische modellering en overeenkomstige wetenschappelijke analyses). Het eerste nationale programma heeft betrekking op de periode 2009-2010.

Verordening (EG) nr. 391/2007 van de Commissie van 11 april 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, wat betreft de uitgaven die de lidstaten doen bij de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen [Publicatieblad L 97 van 12.4.2007].

Bij deze verordening zijn de voorwaarden vastgesteld voor financiële steun van de Unie bij uitgaven van de lidstaten voor de tenuitvoerlegging van en de controle op het GVB voor de periode 2007 – 2013. Om voor financiële steun in aanmerking te komen, moeten de lidstaten de Commissie vóór 15 november van het voorafgaande jaar van hun controleprogramma in kennis stellen. De subsidiabele projecten belopen in het algemeen meer dan 40 000 euro. Het tijdschema dat in het jaarprogramma voor elk project is opgenomen, moet worden gerespecteerd en iedere lidstaat moet de Commissie een voortgangsverslag en een eindverslag over de projecten voorleggen. Voorts moet zijn voldaan aan bepaalde aanvullende voorwaarden wanneer het investeringen betreft in nieuwe technologieën, voor de aankoop en de modernisering van vissersschepen of voor opleidings- en uitwisselingsprogramma’s.

Laatste bijwerking 12.11.2013

Top