Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)

Ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa (LMOE) op hun toetreding, verstrekt de Europese Unie via het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid financiële ondersteuning op het gebied van de economische en sociale cohesie, en met name voor milieu en vervoer voor de periode 2000-2006.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad van 21 juni 1999 tot oprichting van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

In de mededeling van de Commissie "Agenda 2000 (es de en fr)" wordt gepleit voor een versterkte pretoetredingsstrategie ten behoeve van alle kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor de periode 2000-2006. Bedoelde geïntensiveerde aanpak omvat, afgezien van het PHARE -programma en hulp voor ontwikkeling van de landbouw, een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid, hierna "ISPA" genoemd (vervangen door het pretoetredingsinstrument IPA voor de periode 2007-2013).

In aanmerking komende maatregelen

De bijstand van de Commissie in het kader van het ISPA beperkt zich tot milieu- en vervoersprojecten.

Milieu

Op milieugebied heeft de door de Gemeenschap toegekende financiële bijstand betrekking op milieuprojecten die de ontvangende landen in staat stellen te beantwoorden aan de voorschriften van de milieuwetgeving (es de en fr) en aan de partnerschappen voor toetreding.

Vervoer

De ISPA-bijdrage op dit gebied omvat steun voor de in aanmerking komende landen op het gebied van vervoersinfrastructuur. De projecten zijn bevorderlijk voor een duurzame mobiliteit. Het gaat hierbij met name om projecten die:

  • van gemeenschappelijk belang zijn op grond van de criteria van Beschikking nr. 1692/96/EG van de Raad (betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet)
  • de ontvangende landen in staat stellen te beantwoorden aan de doelstellingen van het partnerschap voor toetreding. Belangrijk is daarbij de verbindbaarheid en interoperabiliteit van de nationale netten onderling en van die nationale netten met de Trans-Europese netten, alsmede de toegang tot die netten.

Een maatregel mag in principe niet minder dan 5 miljoen euro kosten.

Tussen de milieuprojecten en de vervoersinfrastructuurmaatregelen dient een evenwicht te bestaan.

Er kan eveneens bijstand worden verleend voor:

  • voorbereidende studies in verband met de in aanmerking komende maatregelen
  • technische ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip van voorlichtings- en publiciteitsacties.

Voor de selectie en goedkeuring van projecten wordt uitgegaan van de nationale milieu- en vervoersprogramma's. Deze programma's zijn opgenomen in het nationaal programma betreffende de overname van het acquis dat een hoofdbestanddeel van het partnerschap voor toetreding vormt.

Financiële bepalingen

De ISPA-middelen worden door de Commissie over de in aanmerking komende landen indicatief verdeeld op basis van criteria welke verband houden met het bevolkingscijfer, het bruto nationaal product per inwoner, en koopkracht- en oppervlaktepariteiten.

Bijstandsvormen en -percentages

De communautaire bijstand in het kader van het ISPA kan overeenkomen met maximaal 75 % van de overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen uitgaven. De Commissie kan besluiten dat te verhogen tot 85%, met name wanneer zij van oordeel is dat meer dan 75% nodig is voor de uitvoering van projecten die van essentieel belang zijn voor de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het ISPA.

Voorbereidende studies en technische bijstand kunnen uitzonderlijk tot 100% van de totale kosten worden gefinancierd.

Verenigbaarheid met andere communautaire beleidslijnen

Bij de in het kader van het ISPA gefinancierde maatregelen wordt rekening gehouden met de bepalingen van de Europa-overeenkomsten alsook met de bestaande communautaire normen inzake staatsteun.

De Commissie is verantwoordelijk voor de coördinatie en de samenhang van deze maatregelen met die welke worden gefinancierd via andere posten van de communautaire begroting. Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen in het kader van communautaire initiatieven inzake grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, of de Europese Investeringsbank (EIB).

Beoordeling en goedkeuring van de maatregelen

De Commissie neemt de besluiten over de op aanvraag van de in aanmerking komende landen in het kader van het ISPA te financieren maatregelen.

In de besluiten van de Commissie tot goedkeuring van de maatregelen worden het bedrag van de financiële bijstand, een financieringsplan en alle voor de verwezenlijking van de maatregelen nodige bepalingen opgenomen.

Beheer en controle

De projecten worden door de kandidaat-lidstaten onder het toezicht van de Commissie uitgevoerd.

De Commissie ziet bij de tenuitvoerlegging van de Verordening toe op de naleving van de beginselen van goed financieel beheer.

Toezicht en evaluatie

Het ontvangende land en de Commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de evaluatie van en het toezicht op het ISPA. Voor het toezicht wordt, meer in het bijzonder, uitgegaan van aan aard en doelstellingen van het betrokken project gerelateerde materiële en financiële indicatoren.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1267/1999 [raadplegings-procedure CNS/1998/0091]

29.6.1999 - 31.12.2006

-

L 161 van 26.6.1999

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2382/2001

7.12.2001

-

L 323 van 7.12.2001

Verordening (EG) nr. 2500/2001

30.12.2001

-

L 342 van 27.12.2001

Verordening (EG) nr. 769/2004

30.4.2004

-

L 123 van 27.4.2004

Verordening (EG) nr. 2257/2004

2.1.2005

-

L 389 van 31.12.2004

Verordening (EG) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

L 344 van 27.12.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie - Algemeen verslag over de pretoetredingssteun (Phare - ISPA - SAPARD) in 2005 [COM(2006) 746 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verslag van de Commissie - Verslag 2005 over het programma Phare en het pretoetredings- en overgangsinstrument [COM(2007) 3 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Verslag van de Commissie - Jaarverslag 2005 over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) [COM(2006) 674 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]..

Algemeen verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2006 over de pretoetredingssteun (Phare - ISPA - SAPARD) in 2004 [COM(2006) 137 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Verslag van de Commissie - Verslag 2004 over het programma Phare en het pretoetredings- en overgangsinstrument [COM(2005) 701 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Verslag van de Commissie - Jaarverslag over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2004 [COM(2005) 612 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]..

Verslag van de Commissie - Jaarlijks verslag over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2003 [COM(2004) 735 - Publicatieblad C 10 van 14.1.2005].

Besluit 2004/749/EG van de Raad van 21 oktober 2004 over de algemene aanpak van de herverdeling van de middelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid [Publicatieblad L 332 van 6.11.2004]. In dit besluit wordt de herverdeling van de ISPA-middelen tussen Bulgarije en Roemenië vastgelegd voor de periode 2004-2006.

Verslag van de Commissie - Algemeen verslag over de pretoetredingssteun (Phare - ISPA - SAPARD) in 2002 [COM(2003) 844 def. - Publicatieblad 98 van 23.4.2004].

Verslag van de Commissie - Jaarverslag over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2002 [COM(2003) 655 def. - Publicatieblad C 96 van 21.4.2004]..

Verslag van de Commissie - Algemeen verslag over de pretoetredingssteun (Phare - ISPA - SAPARD) in 2001 [COM(2003) 0329 def. - Publicatieblad C 76 van 25.3.2004].

Verslag van de Commissie - Algemeen verslag over de pretoetredingssteun (Phare - ISPA - SAPARD) in 2000 [COM(2002) 781def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verslag van de Commissie - Jaarverslag over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2001 [COM(2002) 0596 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Verslag van de Commissie - Jaarverslag over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2000 [COM(2001) 616 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 05.02.2007

Top