Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Witboek over sport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Witboek over sport

 

SAMENVATTING VAN:

Witboek over sport (COM(2007) 391 definitief)

WAT IS HET DOEL VAN DIT WITBOEK?

 • Dit witboek was een van de belangrijkste bijdragen van de Europese Commissie aan het thema sport en de rol daarvan in het dagelijkse leven van EU-burgers.
 • Het erkende de invloed die sport kan hebben op andere EU-beleidsvormen.
 • Het identificeerde tevens de behoeften en specifieke kenmerken van de wereld van sport.
 • Het opende de deur voor toekomstige ontwikkelingen voor sport op EU-niveau, overeenkomstig EU-recht, het principe van subsidiariteit en de onafhankelijkheid van sportorganisaties.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

 • De voornaamste doelstellingen van het witboek waren:

  • strategische richtlijnen opstellen;
  • de discussie over specifieke problemen openen;
  • sport een hoger aanzien geven in het besluitvormingsproces van de EU;
  • de behoeften en specifieke kenmerken van de sector uitlichten;
  • de gepaste mate van bestuur voor toekomstige acties identificeren.
 • Specifieker gezegd wilde de Commissie het witboek gebruiken om:

  • zeker te stellen dat de sportdimensie volledig wordt gereflecteerd in alle gebieden van het EU-beleid;
  • juridische duidelijkheid te verbeteren met betrekking tot de toepassing van het EU-acquis op sport en zodoende sportbestuur in de EU te helpen verbeteren.

Structuur

Het witboek behandelde drie thema's:

Actieplan

 • Samen met het witboek nam de Raad een werkplan aan voor 2014-2017. Er komt een nieuw EU-werkplan aan voor sport, dat loopt van juli 2017 tot december 2020.
 • Het werkplan 2014-2017 bevat een reeks specifieke maatregelen met betrekking tot de sociale en economische aspecten van sport, zoals gezondheid, sociale insluiting, vrijwilligerswerk, onderwijs of externe relaties. Deze zijn als volgt:

Controle

De Commissie controleert de voortgang van initiatieven door middel van een gestructureerde dialoog met alle organisaties die met sport te maken hebben:

Bevordering van partnerschappen en evenementen

Het Erasmus+-programma biedt mogelijkheden voor sportorganisaties, overheidsinstanties en andere organisaties die een bijdrage leveren aan de sportmogelijkheden binnen de EU. Het ondersteunt projecten die zijn ontwikkeld ter bevordering van samenwerkingsverbanden, evenementen, op bewijs gebaseerde beleidsvorming, en de dialoog met sportorganisaties. Het Erasmus+-programma richt zich op breedtesport en streeft de volgende specifieke doelstellingen na:

 • het aanpakken van bedreigingen van de integriteit van sport die betrekkingen hebben op meer dan één land, zoals doping, match-fixing en geweld, evenals intolerantie en discriminatie van elke soort;
 • het bevorderen en ondersteunen van goed sportbestuur en dubbele loopbanen van atleten;
 • het bevorderen van vrijwillige sportactiviteiten, samen met sociale insluiting, gelijke kansen en bewustwording van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door middel van verhoogde deelname aan en gelijke toegang tot sport voor iedereen.

ACHTERGROND

 • Sport, als een sociaal en economisch fenomeen, helpt bij het behalen van de strategische doelstellingen van de EU betreffende solidariteit en welvaart. Sport brengt de concepten van vrede, tolerantie, wederzijds begrip en onderwijs over, overeenkomstig het Europese ideaal.
 • Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Witboek — Witboek over sport (COM(2007) 391 definitief van 11.7.2007)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie — De EU en sport: achtergrond en context — Bij het document Witboek over sport (SEC(2007) 935 definitief van 11.7.2007)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport (COM(2011) 12 definitief van 18.1.2011)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 21 mei 2014 betreffende het werkplan van de Europese Unie voor sport (2014-2017) (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 12–17)

Laatste bijwerking 10.07.2017

Top