Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

Het doel van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 was het aanmoedigen van partnerschappen tussen de onderwijswereld en de sportwereld teneinde de educatieve en sociale waarden van sport te bevorderen.

BESLUIT

Besluit Nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Sport is een belangrijk economisch en sociaal fenomeen in de Europese Unie geworden. De Europese Gemeenschap heeft de belangrijke maatschappelijke en educatieve rol van sport meermaals erkend. In een aan het Verdrag van Amsterdam gehechte verklaring bijvoorbeeld wordt gesteld dat sport een rol vervult bij het smeden van de identiteit van de volkeren. De Europese Raad van Nice van december 2000 heeft "de sociale functies van de sport in Europa, waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van gemeenschappelijk beleid" onderstreept. In dat perspectief is bij de organisatie van het Europees Jaar van opvoeding door sport vooral aandacht besteed aan deze educatieve en sociale functies van sport.

De Olympische Spelen en de Paralympics in Athene in 2004, maar ook de Europese kampioenschappen voetbal in Portugal, zullen leiden tot meer aandacht voor sport in de media en meer bewustmaking van het publiek, en zullen dus gelegenheid bieden om de sportieve waarden te bevorderen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 waren:

 • instellingen en sportorganisaties bewust maken van de noodzaak van samenwerking, om de opvoeding door sport en de Europese dimensie daarvan verder te ontwikkelen;
 • de waarden van de sport ten dienste stellen van het ontwikkelen van basiskennis en vaardigheden, waardoor jongeren hun fysieke en sociale vaardigheden zoals teamwerk, solidariteit, verdraagzaamheid en fair play in een multiculturele context kunnen ontwikkelen, met name in de context van hun schoolopleiding;
 • de bewustwording bevorderen dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan buitenschoolse opvoeding van met name jongeren;
 • de uitwisseling van goede praktijken aanmoedigen betreffende de rol die de sport kan spelen in onderwijsstelsels om de sociale insluiting van achtergestelde groepen te bevorderen;
 • aandacht besteden aan de onderwijsproblemen van jongeren die aan wedstrijdsport deelnemen.

Acties 4. De activiteiten en initiatieven in het kader van het Europees Jaar hebben op communautair, transnationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau plaatsgevonden, met medefinanciering door de Gemeenschap. De volgende activiteiten zijn ondersteund in het kader van het Europees Jaar van opvoeding door sport:

 • ontmoetingen, Europese scholenwedstrijden en manifestaties, die de aandacht vestigen op de resultaten en ervaringen in verband met het thema sport;
 • vrijwilligerswerk op Europees niveau naar aanleiding van Olympische en andere sportevenementen in 2004;
 • voorlichtings- en promotiecampagnes, met inbegrip van samenwerking met de media, om de educatieve waarden van de sport te verspreiden;
 • manifestaties om de educatieve waarde van de sport te propageren en voorbeelden van goede praktijken te geven;
 • financiële steun aan initiatieven op transnationaal, nationaal, regionaal of lokaal niveau om de doelstellingen van het Europees Jaar te bevorderen.

De bijdragen van de Gemeenschap zijn toegekend afhankelijk van het soort actie:

 • acties op het niveau van de Gemeenschap zijn tot ten hoogste 80% van de totale subsidiabele kosten gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie;
 • maatregelen van communautair belang op lokaal, regionaal, nationaal of transnationaal niveau zijn tot ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten medegefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie.

Andere typen acties kunnen morele steun ontvangen (gebruik van het logo en van ander materiaal dat verband hield met de evenementen van het Europees Jaar).

Tenuitvoeringlegging

De lidstaten hadden organen aangewezen die belast waren met de coördinatie en de uitvoering op het passende niveau van de beoogde acties.

De Commissie had de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de algemene uitvoering en coördinatie van de activiteiten in verband met het Europees Jaar, waaronder de selectie van de projecten die medefinanciering uit de communautaire begroting konden ontvangen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. Zij werd daarin bijgestaan door een Comité. Bij de selectieprocedure heeft de Commissie rekening gehouden met het advies van de organen die door de lidstaten voor de uitvoering van de projecten waren aangewezen en voor een evenwichtige verdeling over de lidstaten gezorgd. Bovendien heeft zij ervoor gezorgd dat de acties werden uitgevoerd in samenhang en complementariteit met de andere relevante communautaire initiatieven, en met bestaande regionale en nationale initiatieven als die bijdroegen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Jaar.

Financiële bepalingen 9. Op Europees niveau was 12,1 miljoen euro uitgetrokken voor de voorbereidende fase (in 2003) en voor het Jaar zelf. Dit budget werd aangevuld door andere initiatieven van de Commissie en de lidstaten; bepaalde acties werden ook door derden gefinancierd.

Deelname van bepaalde derde landen 10. Deelname aan het Europees Jaar stond open voor de 25 lidstaten, voor de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), op voorwaarde dat zij een formele aanvraag indienen volgens de in het EER-Verdrag aangegeven voorwaarden. Bulgarije en Roemenië konden eveneens deelnemen, overeenkomstig de in hun Europese akkoorden vastgelegde voorwaarden, en ook Turkije, door middel van aanvullende kredieten.

Evaluatie 11. De Commissie moest uiterlijk op 31 december 2005 een verslag over de uitvoering, resultaten en een globale evaluatie van het Europees Jaar indienen.

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit Nr. 291/2003/EG [goedkeuring: medebeslissing COD/2001/0244]

19.2.2003

-

L 43 van 18.2.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 786/2004/EG

30.4.2004

-

L 38 van 30.4.2004

Verordening (EG) nr. 885/2004

1.5.2004

-

L 68 van 1.5.2004

See also

Raadpleeg voor meer informaties de website gewijd aan Het Europees Jaar van opvoeding door sport en de website over sport van de Europese Commissie [EN].

Laatste wijziging: 12.09.2005

Top