Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aandacht voor de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan bij de uitvoering van het communautaire beleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Aandacht voor de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan bij de uitvoering van het communautaire beleid

Met deze verklaring wil de Europese Raad de integratie van de sport in het beleid van de Europese Gemeenschap bevorderen, met name om de maatschappelijke functie daarvan te behouden en te stimuleren. Bovendien will hij de specifieke kenmerken van de sport bevestigen bij de toepassing van de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

BESLUIT

Verklaring van de Europese Raad over de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan in Europa, waarmee bij de uitvoering van het communautaire beleid rekening moet worden gehouden.

SAMENVATTING

De rol van de Gemeenschap

De verantwoordelijkheid op sportgebied ligt in de eerste plaats bij de sportorganisaties en de lidstaten. De Gemeenschap beschikt niet over rechtstreekse bevoegdheden op dit gebied. Toch moet de Gemeenschap bij haar optreden uit hoofde van de verschillende Verdragsbepalingen rekening houden met de maatschappelijke, educatieve en culturele functie van de sport, teneinde de maatschappelijke rol van de sport te behouden.

Leidend beginsel

In de verklaring worden beginselen voor de diverse aspecten van de sport vastgesteld, met het doel de samenhang en de banden van solidariteit tussen alle niveaus van sportbeoefening, het eerlijke verloop van de wedstrijden, de morele en materiële belangen, alsmede de lichamelijke integriteit van de sporters, met name jonge, minderjarige sporters, te beschermen.

De communautaire instellingen en de lidstaten wordt verzocht hun beleid aan de hand van deze beginselen te blijven onderzoeken.

Sport voor allen

 • Sport berust op essentiële maatschappelijke waarden van educatieve en culturele aard. Sport is een factor die bijdraagt tot integratie, deelneming aan het maatschappelijk leven, verdraagzaamheid, aanvaarding van verschillen en naleving van de regels.
 • Sportbeoefening moet toegankelijk zijn voor allen, met inachtneming van de capaciteiten of belangen van eenieder.
 • De beoefening van fysieke activiteiten is voor gehandicapten van groot belang en moet derhalve worden aangemoedigd. Zij is een middel dat bij uitstek geschikt is voor rehabilitatie, revalidatie, maatschappelijke integratie en individuele ontplooiing.
 • De lidstaten bevorderen het vrijwilligerswerk op sportgebied, zo nodig met de steun van de Gemeenschap binnen het kader van haar bevoegdheden.

De rol van de sportbonden

 • Sportorganisaties hebben de taak, met inachtneming van de nationale en communautaire wetgeving en op basis van een democratisch en transparant functioneren, hun tak van sport te organiseren en te bevorderen op de wijze die zij het meest in overeenstemming achten met hun doelstellingen. Zij hebben autonomie en genieten het recht op zelfbestuur.
 • De sportbonden spelen een centrale rol bij de noodzakelijke solidariteit tussen de verschillende niveaus van de sportbeoefening, van recreatiesport tot topsport. Zij maken onder meer de ondersteuning van de amateursport mogelijk, alsmede de gelijke toegang tot sportbeoefening, de opleiding van jongeren, de bescherming van de gezondheid van sporters en de bestrijding van doping.
 • Deze maatschappelijke functie geeft de bonden bijzondere verantwoordelijkheden en lig ten grondslag aan de erkenning van hun bevoegdheid op het vlak van de wedstrijdorganisatie.
 • Hun vorm van organisatie moet een waarborg bieden voor samenhang en participerende democratie op sportgebied.

Behoud van het beleid ten aanzien van de opleiding van sporters

Het beleid inzake de opleiding van jonge sporters moet worden gestimuleerd. De sportbonden worden geacht, zo nodig in samenwerking met de overheid, de noodzakelijke maatregelen te nemen voor het behoud van de opleidingscapaciteit van de bij hen aangesloten clubs en voor de kwaliteit van de vorming.

Bescherming van jeugdige sporters

 • Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het onderwijs en de beroepsopleiding van jonge topsporters, opdat hun integratie in het beroepsleven niet in gevaar wordt gebracht door hun sportcarrière, alsook aan hun psychologisch evenwicht, hun gezinsbanden en hun gezondheid, vooral wat betreft het voorkomen van dopinggebruik.
 • De lidstaten en de sportorganisaties zouden toezicht moeten houden op en onderzoek moeten doen naar commerciële transacties met minderjarige sporters, ook uit derde landen, om na te gaan of dergelijke transacties in overeenstemming zijn met de bestaande arbeidswetgeving dan wel de gezondheid en het welzijn van jonge sporters in gevaar brengen. Het is raadzaam zo nodig passende maatregelen te overwegen.

Economische aspecten van de sport en solidariteit

 • Het eerlijke verloop van de competitie kan in het gedrang komen wanneer de eigendom of de economische controle van verscheidene sportclubs die aan dezelfde competitie deelnemen, bij een en dezelfde financiële macht berust. De sportbonden worden aangespoord regelingen te treffen voor toezicht op het beheer van de clubs, om een dergelijke situatie te voorkomen.
 • Daar de verkoop van televisierechten voor een aantal takken van sport een van de belangrijkste bronnen van inkomsten vormt, kan de onderlinge verdeling - op de juiste niveaus - van een deel van de opbrengst van die verkoop gunstig zijn voor het behoud van de solidariteit op sportgebied.

Transfers

De Europese Raad spreekt met kracht zijn steun uit voor de dialoog tussen de sportwereld, de vertegenwoordigende organisaties van beroepssporters, de Gemeenschap en de lidstaten over de ontwikkeling van de transferregeling, in het bijzonder in de voetbal, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het beginsel van het vrije verkeer van werknemers. De ambtenaren van de Commissie buigen zich momenteel over de transferregeling in de professionele voetbal, om na te gaan of deze voldoet aan de mededingingsregels en aan de voorschriften inzake het vrij verkeer.

Context

De verklaring is afgegeven door de Europese Raad van Nice van 7-9 december 2000 en als bijlage bij de conclusies van het voorzitterschap gevoegd. Zij houdt rekening met het verslag over sport dat de Europese Commissie in december 1999 aan de Europese Raad van Helsinki heeft voorgelegd om de bestaande sportstructuren in stand te houden en de sport zijn sociale functie in de Europese Unie te laten behouden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

Laatste wijziging: 03.07.2006

Top