Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-activiteiten ter bestrijding van doping in de sport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-activiteiten ter bestrijding van doping in de sport

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(99) 643 def.) — Plan voor de bijdrage aan de dopingbestrijding in de sport

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling zijn de geplande en uitgevoerde werkzaamheden opgenomen voor het aanpakken van doping in de sport, zoals het inzetten van instrumenten van de Europese Unie (EU) (onderzoek, onderwijs en scholing, jongeren, samenwerking op het gebied van politie en justitie, volksgezondheid) en het afstemmen van bestaande wettelijke maatregelen.

KERNPUNTEN

De mededeling beschrijft een driesporenbenadering voor het aanpakken van doping in de sport:

 • in kaart brengen van de standpunten van deskundigen over de ethische, juridische en wetenschappelijke kanten van doping;
 • bijdragen aan de voorbereiding van de internationale conferentie over dopingbestrijding (1999) en de oprichting van het Wereldantidopingagentschap (WADA);
 • inzetten van EU-instrumenten om de werkzaamheden van de EU-landen aan te vullen en hieraan een EU-dimensie te geven, waarbij rekening wordt gehouden met de toenemende mobiliteit van Europese sporters en de bevoegdheden van de EU ten aanzien van doping.

Europese Werkgroep voor de ethiek

De Europese Commissie heeft toegezegd bij toekomstige werkzaamheden en overleg rekening te zullen houden met elementen uit het advies van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën (EGE). Deze groep heeft de ethische uitgangspunten vastgesteld waarop de EU-maatregelen moeten worden gebaseerd:

 • het recht van eenieder, zowel sporters als niet-sporters, op veiligheid en gezondheid;
 • het uitgangspunt van integriteit en helderheid, als grondslag voor regulaire sportwedstrijden en voor het behoud van het imago van de sport in het algemeen;
 • bijzondere aandacht voor de mensen die het meeste gevaar lopen, en met name voor kinderen, die bijzonder veel interesse kunnen hebben voor topsport.

Op grond van deze uitgangspunten heeft de EGE een aantal maatregelen voorgesteld, waaronder:

 • de totstandbrenging van een doeltreffend systeem voor gezondheidscontroles bij sporters, met name door de oprichting van een gespecialiseerde dienst die sporters medische en psychologische hulp en voorlichting biedt;
 • de goedkeuring van een richtlijn voor de bescherming van jonge sporters, met name van degenen die beroepssporter willen worden;
 • de bevordering van onderzoek naar de gezondheid van sporters;
 • meer samenwerking op het gebied van politie en justitie;
 • opname in de contracten met sporters van bepalingen omtrent doping en het verbod om doping te gebruiken.

Antidopingagentschappen

 • De preventie van dopinggebruik en sancties op dopinggebruik zijn de verantwoordelijkheid van sportorganisaties en EU-landen.
 • De Commissie ondersteunt de strijd tegen doping en de rol van WADA, nationale antidopingorganisaties, erkende laboratoria, de Raad van Europa en Unesco.
 • De EU-deskundigengroep voor de bestrijding van doping heeft de eerste EU-wijzigingen op de Wereldantidopingcode van WADA in 2012 ingediend.
 • De Commissie heeft met EU-landen samengewerkt om ervoor te zorgen dat alle regels en procedures die zijn verbonden aan de nieuwe Wereldantidopingcode uit 2015 in overeenstemming zijn met EU-wetgeving en met de EU-visie van een sportersvriendelijk antidopingsysteem.

EU-instrumenten

Er zijn twee manieren waarop EU-instrumenten (beter) kunnen worden ingezet:

 • door een betere coördinatie van maatregelen met een regelgevend karakter;
 • door gebruik te maken van EU-programma's waarmee in Europees verband steun kan worden verleend aan positieve acties die dopingbestrijding als doel hebben.

De inspanningen zijn voornamelijk gericht op:

 • intensivering van het onderzoek naar dopingmiddelen, opsporingsmethoden, de gevolgen van doping voor de gezondheid en doping als sociaaleconomisch verschijnsel;
 • gebruikmaking van programma's op het gebied van onderwijs, scholing en jongeren in het kader van voorlichting, scholing, bewustmaking en preventie op het gebied van doping;
 • gebruikmaking van alle mogelijkheden die de programma's voor samenwerking op het gebied van politie en justitie bieden;
 • intensivering van de voorlichting over geneesmiddelen;
 • ontwikkeling van maatregelen in het kader van het volksgezondheidsbeleid.
 • In een mededeling van de Commissie uit 2011 werden EU-landen aangemoedigd om:
  • nationale antidopingactieplannen goed te keuren en uit te wisselen om te zorgen voor coördinatie tussen alle relevante partijen;
  • de huidige trend in de EU-landen voort te zetten om strafrechtelijke bepalingen tegen de handel in dopingmiddelen door georganiseerde netwerken in te voeren of om bestaande bepalingen te versterken.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Plan voor de bijdrage van de Gemeenschap aan de dopingbestrijding in de sport (COM(99) 643 def. van 1.12.1999)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport (COM(2011) 12 def. van 18.1.2011)

Besluit 2013/304/EU van de Raad van 10 juni 2013 tot verlening van machtiging aan de Europese Commissie om namens de EU deel te nemen aan onderhandelingen over een internationaal verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen, met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met de samenwerking in strafzaken en de politiële samenwerking (PB L 170 van 22.6.2013, blz. 62-65)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 21 mei 2014 betreffende het werkplan van de Europese Unie voor sport (2014-2017) (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 12-17)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de vertegenwoordiging van de EU-lidstaten in het bestuur van het Wereldantidopingagentschap (WADA) en over de aan de bijeenkomsten van het WADA voorafgaande coördinatie van de standpunten van de EU en haar lidstaten (PB C 372 van 20.12.2011, blz. 7–9)

Laatste bijwerking 09.01.2017

Top