Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het nieuwe Financieel Reglement: gemakkelijker toegang tot EU-financiering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Het nieuwe Financieel Reglement: gemakkelijker toegang tot EU-financiering

Het financieel reglement is het belangrijkste document waarin de financiële regelgeving van de EU staat. De beginselen van de EU-begroting staan erin en het regelt de wijze waarop de EU-begroting wordt besteed.

Met dit nieuwe reglement, dat op 1 januari 2013 van kracht werd, kunnen begunstigden van EU-financiering - bedrijven, ngo's, onderzoekers, studenten, gemeenten en andere begunstigden - gemakkelijkere, duidelijkere regels en eenvoudige procedures volgen.

BESLUIT

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. (Publicatieblad L 298 van 26.10.2012)

SAMENVATTING

WAAROM IS HET FINANCIEEL REGLEMENT HERZIEN?

De EU moderniseert haar financiële procedures om de doelstellingen van Europa 2020 beter te kunnen halen. Globaal gezien richten de wijzigingen zich op drie gebieden:

 • vereenvoudiging: minder bureaucratie, snellere procedures en een focusverschuiving van papierwerk naar prestaties;
 • rekenschap: beter financieel beheer garanderen en de financiële belangen van de EU beschermen;
 • innovatie: financiële mechanismen introduceren die de mogelijkheid bieden tot beschikbaarstelling van financiering door derden zodat een hefboomwerking van de EU-financiering ontstaat.

WAT IS ER NIEUW?

Specifieke verbeteringen voor meer focus op resultaten:

 • geen verplichting om aparte bankrekeningen te openen;
 • snellere betalingen aan begunstigden (30, 60 of 90 dagen, afhankelijk van de complexiteit van de te leveren prestaties);
 • gemakkelijkere procedures (gebruik van vaste bedragen en forfaitaire financieringen) voor kleinere bedragen;
 • minder papierwerk.

Meer rekenschap:

 • de nieuwe regels vereisen meer rekenschap van de lidstaten, met name voor regionaal beleid;
 • nationale overheden moeten jaarlijks declaraties ondertekenen en indienen waarin ze verklaren dat de EU-middelen op de juiste wijze zijn gebruikt.

Betere controle:

 • als zich onregelmatigheden voordoen, treden er mechanismen voor financiële correcties in werking en de Commissie publiceert de besluiten met opgelegde sancties voor het misbruik van EU-middelen.

Flexibiliteit:

 • verschillende financiële instrumenten - leningen, aandelen of garanties - worden gebruikt om het financiële effect van EU-middelen te vermenigvuldigen;
 • er worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor publiek-private partnerschappen (PPP's).

Middelen samenvoegen:

 • de EU kan EU-trustfondsen creëren waarin ze haar eigen middelen samenvoegt met de middelen van haar lidstaten en andere donateurs voor een betere coördinatie en verlening van externe hulp en vergroting van haar zichtbaarheid.

Meer informatie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

27.10.2012

-

PB L 298 van 26.10.2012

GERELATEERD BESLUIT

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van 29 oktober 2012 tot vaststelling van de toepassingsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie. (Publicatieblad L 362 van 31.12.2012)

Laatste wijziging: 24.01.2014

Top