Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stelsel van eigen middelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Stelsel van eigen middelen

Het eigenmiddelenbesluit bevat de basisbepalingen voor de financiering van de begroting van de Europese Unie (EU).

BESLUIT

Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen.

SAMENVATTING

Het functioneren van de Europese Unie (EU) is gebaseerd op een sluitende begroting die volledig met eigen middelen wordt gefinancierd. Voor de eigen middelen wordt een maximum aangehouden van 1,23 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van alle lidstaten.

Er zijn drie categorieën van eigen middelen: traditionele eigen middelen, de eigen middelen op basis van toegevoegde waarde (btw) en de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni). Andere inkomstenbronnen zijn onder andere door ambtenaren betaalde belastingen, boetes die door de Unie aan bedrijven zijn opgelegd, en rente op achterstallige betalingen.

Traditionele eigen middelen

Traditionele eigen middelen bestaan uit douanerechten en heffingen op de productie van suiker binnen de Unie. Momenteel mogen de lidstaten 25 % van de geïnde bedragen als inningskosten inhouden.

Btw-inkomsten

Een uniform tarief van 0,30 % wordt geheven op de geharmoniseerde btw-grondslag van elke lidstaat. De btw-grondslag is beperkt tot 50 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van elk land. Het doel van deze bepaling is te voorkomen dat armere lidstaten een onevenredig bedrag moeten betalen.

Middelen op basis van het bni

Een uniform percentage wordt geheven over het bruto nationaal inkomen (bni) van elke EU-lidstaat. Dat wordt gebruikt om het deel van de EU-begroting te financieren dat niet wordt gedekt door de overige eigen middelen en andere inkomstenbronnen. Het doel is ontvangsten en uitgaven in evenwicht te brengen.

Correcties ten gunste van bepaalde lidstaten

Correcties zijn gebaseerd op het beginsel dat elke lidstaat met een begrotingslast die buitensporig is in verhouding tot de relatieve welvaart, waarschijnlijk te zijner tijd voordeel heeft bij een correctie.

De landen die momenteel profiteren van dit soort maatregelen, zijn Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Inning van de eigen middelen

De methode voor de inning van de eigen middelen wordt bepaald door nationale regels die regelmatig door de Commissie onder de loep worden genomen. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van onregelmatigheden die financiële gevolgen voor de inning hebben.

Wijziging van het EU-stelsel van eigen middelen

In juni 2011 heeft de Commissie een ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van de middelen van de Europese Unie ingediend voor de periode 2014-2020. Het besluit, dat in mei 2014 door de Raad is aangenomen, zal pas in werking treden na bekrachtiging door alle lidstaten. Echter, eenmaal van kracht, zal het met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2014 van toepassing zijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2007/436/EG, Euratom

1.1.2007

-

PB L 163 van 23.6.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (BNI-verordening) (PB L 181 van 19.7.2003).

Beschikking 97/245/EG, Euratom van de Commissie van 20 maart 1997 tot vaststelling van de nadere voorschriften voor de mededeling door de lidstaten van bepaalde, in het kader van het stelsel van de eigen middelen van de Gemeenschappen aan de Commissie toegezonden gegevens (PB L 97 van 12.4.1997).

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155 van 7.6.1989).

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2011) 737 definitief van 9.11.2011 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Dit voorstel, dat moet leiden tot de intrekking en vervanging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89, heeft tot doel de methode te definiëren die door de lidstaten moet worden gebruikt voor het berekenen van de nieuwe btw-middelen en de procedures voor de terbeschikkingstelling aan de EU-begroting.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Zevende verslag overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de procedures voor de inning en de controle van de btw (COM(2014) 69 final van 12.2.2014 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (PB L 168 van 7.6.2014).

Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014 van de Raad van 26 mei 2014 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (PB L 168 van 7.6.2014).

Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (Herschikking) (PB L 168 van 7.6.2014).

Laatste wijziging: 11.06.2014

Top