Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Op euromunten lijkende medailles en penningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Op euromunten lijkende medailles en penningen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • In deze verordening zijn de eenvormige voorwaarden vastgelegd voor de productie van op euromunten lijkende medailles en penningen om burgers te beschermen tegen het gevaar van verwarring of fraude.
 • Hierin zijn de toepassing van de voorwaarden met betrekking tot de euro enerzijds, en de mate van technische gelijkenis tussen medailles/penningen en euromunten anderzijds gedefinieerd.

KERNPUNTEN

 • De verordening is bedoeld om het publiek te beschermen tegen het gevaar van verwarring of fraude door metalen voorwerpen, zoals medailles en penningen, met een sterke gelijkenis met euromunten. Niet alleen zouden deze medailles en penningen kunnen worden verward met een wettig betaalmiddel (geaccepteerd indien aangeboden bij een betaling zoals munten of bankbiljetten), ze kunnen ook onwettig worden gebruikt in plaats van euromunten.
 • Ten behoeve van de verordening worden medailles en penningen gedefinieerd als metalen voorwerpen die eruitzien als euromunten en/of de technische eigenschappen van euromunten hebben, maar niet volgens de nationale wettelijke bepalingen van EU-landen of deelnemende niet-EU-landen of wettelijke bepalingen worden uitgegeven en die dus geen wettig betaalmiddel zijn.
 • De verordening verbiedt de productie, verkoop, invoer en verdeling (voor verkoop of andere commerciële doeleinden) van medailles en penningen met visuele kenmerken die lijken op de eenheidsmunt.
 • Medailles en penningen mogen het volgende niet bevatten:
  • de term „euro” of „eurocent” of
  • het euroteken op het oppervlak ervan.
 • Bovendien mogen deze niet het volgende bevatten:
  • een ontwerp dat lijkt op afbeeldingen op euromunten,
  • symbolen die de soevereiniteit van landen van de Europese Unie (EU) vertegenwoordigen,
  • de vorm of het ontwerp van de rand van euromunten of het euroteken.
 • Ten slotte mogen medailles en penningen niet dezelfde afmetingen als euromunten hebben. De Europese Commissie moet specificeren of een metalen voorwerp een medaille of een penning is en of de verbodsbepalingen van deze verordening van toepassing zijn.
 • Medailles en penningen waarop „euro”, „eurocent” of het euroteken vermeld staat, maar geen nominale waarde, zijn niet verboden op voorwaarde dat hun afmetingen voldoende afwijken van die van euromunten en dat deze geen ontwerp bevatten dat lijkt op de ontwerpen of tekens die hierboven zijn genoemd. Indien hun afmetingen echter zeer vergelijkbaar zijn, moeten ze in het midden een gat hebben of moet de vorm ervan veelhoekig zijn met ten hoogste zes kanten, of moeten ze van goud, zilver of platina zijn gemaakt, of buiten de gespecificeerde marges vallen.
 • De Commissie kan specifieke afwijkingen toestaan voor het gebruik van de vermeldingen „euro”, „eurocent” of het euroteken indien er geen gevaar voor verwarring bestaat. In dergelijke gevallen moet het betrokken economische subject in een EU-land duidelijk herkenbaar op de medaille of penning zijn vermeld.
 • Als de medaille of penning ook een bijbehorende nominale waarde bevat, moet bovendien de vermelding „geen wettig betaalmiddel” worden aangebracht op de voor- of keerzijde ervan.
 • De denominaties en technische specificaties van euromunten, de enige munt met de status van wettig betaalmiddel in de eurozone, zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 729/2014 van de Raad.
 • Medailles en penningen die zijn uitgegeven voor de inwerkingtreding van de verordening konden tot eind 2009 worden gebruikt op voorwaarde dat deze niet in plaats van euromunten werden gebruikt. Deze medailles en penningen moeten worden geregistreerd in overeenstemming met de procedures die van toepassing zijn in EU-landen, en moeten worden gemeld aan het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum.
 • Deze verordening is van toepassing in alle EU-landen die in 2002 de euro hebben ingevoerd (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje). De toepassing ervan is door Verordening (EG) nr. 2183/2004, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2009, uitgebreid naar EU-landen die de euro nog niet hebben ingevoerd. EU-landen moesten regels vastleggen en invoeren met betrekking tot sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de verordening voor 1 juli 2005.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 21 december 2004 van toepassing.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2182/2004 van de Raad van 6 december 2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (PB L 373 van 21.12.2004, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2182/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 02.02.2017

Top