Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/801/EG van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

In dit besluit wordt de EU gemachtigd het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie te ondertekenen. Het verdrag moet in de strijd tegen corruptie helpen, het goed beheer van openbare aangelegenheden bevorderen en internationale samenwerking en technische bijstand aanmoedigen.

KERNPUNTEN

Het verdrag is van toepassing op de preventie, het onderzoek en de vervolging van corruptie en op de bevriezing, inbeslagneming, confiscatie en teruggave van de opbrengsten van misdrijven.

Het bevat regels voor het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld, en normen inzake de boekhouding in de particuliere sector en de transparantie en gelijke toegang van alle kandidaten voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Corruptie voorkomen

In het verdrag worden een aantal regels vastgesteld voor het voorkomen van corruptie zoals:

 • de toepassing van preventiebeleid en -praktijken en de oprichting van instanties daartoe;
 • de toepassing van gedragscodes voor overheidsambtenaren;
 • objectieve criteria voor de aanwerving en promotie van overheidsambtenaren;
 • regels voor openbare aanbestedingen.

Het bevat ook een aantal aanbevelingen inzake:

 • het bevorderen van transparantie en verantwoordelijkheid bij het beheer van de openbare financiën en in de privésector;
 • strengere normen voor boekhouding en auditing;
 • regels om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Strafbaarstelling

In het verdrag wordt aanbevolen een aantal misdrijven vast te stellen zoals:

 • corruptie van nationale of buitenlandse overheidsambtenaren en ambtenaren van internationale publiekrechtelijke organisaties;
 • verduistering of ander oneigenlijk gebruik door een overheidsambtenaar van publiek of privaat eigendom;
 • ongeoorloofde beïnvloeding (waarbij een invloedrijke persoon zijn invloed aanwendt in ruil voor geld van een persoon die invloed zoekt);
 • misbruik van positie en onrechtmatige verrijking*.

Voor de particuliere sector wordt in het verdrag opgeroepen tot het vaststellen van de volgende misdrijven:

 • verduistering;
 • corruptie;
 • witwassen van de opbrengst van misdrijven;
 • heling;
 • belemmering van de rechtsgang;
 • deelname aan of poging tot verduistering of corruptie.

Het verdrag beveelt ook verdere juridische en administratieve maatregelen aan zoals:

 • ervoor zorgen dat ondernemingen aansprakelijk kunnen worden gesteld;
 • mogelijk maken van bevriezing, inbeslagneming en confiscatie;
 • beschermen van getuigen, deskundigen en slachtoffers;
 • beschermen van aangevers;
 • ervoor zorgen dat ondernemingen of personen die schade hebben geleden als gevolg van corruptie een wettelijk gewaarborgd recht hebben om schadevergoeding te eisen;
 • aanmoedigen van samenwerking met de wethandhavingsinstanties.

Terughalen van activa

In het verdrag worden maatregelen gespecificeerd voor het rechtstreeks terughalen van activa en wordt vastgesteld hoe dit kan gebeuren via internationale samenwerking inzake inbeslagneming. Er worden ook regels vermeld voor de wijze waarop activa dienen te worden teruggegeven.

Europees Bureau voor fraudebestrijding

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is verantwoordelijk voor het onderzoeken van die zaken voor zover ze betrekking hebben op de EU-instellingen. OLAF onderzoekt fraude met betrekking tot de EU-begroting, corruptie en ernstige ambtsmisdrijven in de Europese instellingen, en ontwikkelt een anti-fraudebeleid voor de Europese Commissie.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 25 september 2008.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIP

* Onrechtmatige verrijking: wanneer iemand ergens voordeel uit haalt ten koste van iemand anders, zonder iets van gelijke waarde terug te geven.

BESLUIT

Besluit 2008/801/EG van de Raad van 25 september 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (PB L 287 van 29.10.2008, blz. 1-110)

Laatste bijwerking 21.04.2016

Top