Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Defensiegerelateerde producten: regels betreffende overdracht binnen de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Defensiegerelateerde producten: regels betreffende overdracht binnen de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/43/EG — de vereenvoudiging van de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn heeft ten doel de verschillen tussen EU-landen tegen te gaan met betrekking tot hun wet- en regelgeving inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten (variërend van geweren, via bommen en torpedo's, tot onderzeeboten en luchtvaartuigen voor militair gebruik).

De richtlijn voert een vergunningenstelsel in dat is gebaseerd op de afgifte van overdrachtsvergunningen aan leveranciers.

Ze maakt het transparante en veilige verkeer van defensiegerelateerde producten in de EU mogelijk, waardoor het concurrentievermogen van de defensiesector van de EU wordt gestimuleerd.

KERNPUNTEN

Drie soorten vergunningen

1.

Algemene overdrachtsvergunningen, die door een EU-land worden verleend aan leveranciers die zijn gevestigd op zijn grondgebied (op voorwaarde dat zij aan de met de overdrachtsvergunning verbonden voorwaarden voldoen) voor het verrichten van overdrachten van defensiegerelateerde producten aan in een ander EU-land gevestigde afnemers;

2.

Globale overdrachtsvergunningen, die door een EU-land (dat de omvang en duur daarvan bepaalt) worden toegekend aan leveranciers die verzoeken om overdacht aan een of meer EU-landen; en

3.

Individuele overdrachtsvergunningen, die door EU-landen worden toegekend aan leveranciers die verzoeken om een individuele overdracht van producten aan één afnemer.

Verplichtingen van leveranciers

EU-landen moeten ervoor zorgen dat op hun grondgebied gevestigde leveranciers van defensiegerelateerde producten:

een gedetailleerd overzicht van hun overdrachten bijhouden;

afnemers in kennis stellen van de voorwaarden van de overdrachtsvergunning (d.w.z. beperkingen betreffende het eindgebruik of de uitvoer van defensiegerelateerde producten); en

de bevoegde autoriteiten van het EU-land vanwaar zij de producten willen overdragen, in kennis stellen van hun voornemen om voor het eerst gebruik te maken van een algemene overdrachtsvergunning.

EU-thuislanden van afnemers van defensiegerelateerde producten onder overdrachtsvergunningen moeten verklaren dat deze afnemers verantwoordelijk zijn voor de naleving van de beperkingen van de uitvoer van door hen afgenomen producten.

De defensiegerelateerde producten waarnaar deze richtlijn verwijst, zijn opgenomen in de bijlage bij de richtlijn. De Europese Commissie werkt deze lijst regelmatig bij zodat deze overeenkomt met de gemeenschappelijke militaire lijst van de Europese Unie.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 30 juni 2009 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 30 juni 2011 omzetten in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voorafgaande aan deze richtlijn was de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU onderworpen aan nationale vergunningsregels. Deze verschilden aanzienlijk van elkaar wat betreft procedures, omvang en de tijd die benodigd is om vergunningen te verkrijgen. Als een gevolg daarvan werd het concurrentievermogen van de Europese defensiesector belemmerd, zoals dat ook gold voor de totstandbrenging van een echte Europese markt in defensiegerelateerde producten.

BESLUIT

Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1-36)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/43/EG en de bijlagen werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 02.12.2015

Top