Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coördinatie van de procedures voor overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Coördinatie van de procedures voor overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Met het onderhavige voorstel voor een richtlijn wordt gestreefd naar een nieuw Europees wetgevingskader voor het plaatsen van gevoelige overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten op het gebied van defensie en veiligheid. Het voorstel omvat bepalingen om de flexibiliteit van de aanbestedende dienst te vergroten en om de veiligheid van de informatie en de levering te waarborgen.

VOORSTEL

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2007 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

SAMENVATTING

Met de onderhavige richtlijn wordt een voorstel gedaan voor een nieuw Europees wetgevingskader voor het plaatsen van gevoelige overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

De lidstaten passen de huidige richtlijn op dit gebied weinig toe, volgens hun zeggen omdat deze vrijstellingen voor overheidsopdrachten op het gebied van defensie kent. Het merendeel van het defensiemateriaal wordt aangekocht via niet-gecoördineerde nationale regels en procedures voor overheidsopdrachten. Deze heterogeniteit bestaat het risico dat de beginselen van het Verdrag (transparantie, niet-discriminatie en gelijke behandeling) niet worden geëerbiedigd en dat er geen Europese markt voor defensiemateriaal tot stand komt.

Uitgaande van deze constateringen stellen het Parlement en de Raad voor om de vrijstellingen op het gebied van defensie en veiligheid te beperken tot uitzonderingsgevallen. Zij willen een nieuw rechtsinstrument introduceren, dat is aangepast aan de specifieke kenmerken van deze sector waarvoor het plaatsen van opdrachten bijzondere voorzorgsmaatregelen vergt.

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten voor de levering van wapens, munitie of oorlogsmateriaal alsook onderdelen daarvan, en op werken, diensten, componenten of assemblages van dit soort materiaal. Meer in het bijzonder is de richtlijn van toepassing op overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of meer bedraagt dan 137 000 euro, 211 000 euro of 5 278 000 euro (naargelang van het geval).

Daarentegen is de richtlijn niet van toepassing op overheidsopdrachten waarvoor krachtens een internationale overeenkomst of vanwege een specifieke procedure van een internationale organisatie andere regels gelden, en is zij evenmin van toepassing op opdrachten in een derde land ten behoeve van de inzet van het leger of om een militaire operatie buiten de Europese Unie uit te voeren of te ondersteunen.

Voorgestelde maatregelen

In de richtlijn worden drie maatregelen gepresenteerd om de speelruimte van de aanbestedende diensten te vergroten en de gegevensbeveiliging en de bevoorradingszekerheid te waarborgen. Er zijn drie mogelijke procedures: gunning door onderhandeling, met bekendmaking van de aankondiging van een opdracht, zonder rechtvaardiging van de procedure; een niet-openbare procedure en de concurrentiegerichte dialoog.

Ook is een bepaling opgenomen over de bevoorradingszekerheid met betrekking tot speciale maatregelen, contractuele vereisten en criteria met betrekking tot de selectie van de gegadigden. Ten slotte omvat de richtlijn een bepaling waarmee de gegevensbeveiliging, wordt gewaarborgd wat betreft de gunningsprocedure, de criteria voor de selectie van de gegadigden en de contractuele eisen die door de aanbestedende diensten worden gesteld.

Procedures en concurrentiegerichte dialoog

Voor de procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van de aankondiging van een opdracht, treden de aanbestedende diensten in onderhandeling met de indieners van een inschrijving, om de inschrijving aan te passen aan de eisen en de beste inschrijving te vinden. Deze procedure kan verschillende fasen omvatten, waarbij het aantal inschrijvingen waarover wordt onderhandeld afneemt. In specifieke gevallen, zoals beschreven in de richtlijn, is het ook mogelijk om over te gaan tot een onderhandelde procedure zonder bekendmaking van de aankondiging.

Aan niet-openbare procedures kan elk bedrijf meedoen, mits het door de aanbestedende dienst is uitgenodigd om in te schrijven.

Bij het sluiten van een raamovereenkomst volgen de aanbestedende diensten de procedurevoorschriften in alle fasen tot de gunning van de opdrachten die op de raamovereenkomst zijn gebaseerd.

Indien de aanbestedende dienst van mening is dat de procedure niet tot gunning van de opdracht zal leiden, kan worden overgegaan tot een concurrentiegerichte dialoog met de gegadigden om te bepalen wat de beste en goedkoopste inschrijvingen zijn.

Bevoorradingszekerheid en gegevensbeveiliging

In verband met de bevoorradingszekerheid kan de aanbestedende dienst van de inschrijver eisen dat:

 • hij aantoont dat hij in staat zal zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inzake de uitvoer, overbrenging en doorvoer van goederen in het kader van het contract na te komen;
 • hij aannemelijk maakt dat de organisatie en de locatie van zijn bevoorradingsketen hem in staat zullen stellen aan de eisen te voldoen;
 • hij zich ertoe verbindt om eventuele toenames van de behoeften van de aanbestedende dienst als gevolg van een noodsituatie, een crisissituatie of een gewapend conflict op te vangen;
 • de nationale overheid zich ertoe verbindt de inschrijver niet te beletten om te voldoen aan een eventuele toename van de behoeften van de aanbestedende dienst als gevolg van een noodsituatie, een crisissituatie of een gewapend conflict;
 • de inschrijving ook de modernisering en aanpassing omvat van de leveringen in het kader van de opdracht;
 • hij zich ertoe verbindt om kennis te geven van iedere verandering in zijn organisatie of bedrijfsstrategie die van invloed kan zijn op zijn verplichtingen jegens de aanbestedende dienst.

Om de beveiliging van de gegevens te waarborgen, kan de aanbestedende dienst van de inschrijver eisen dat:

 • hij aantoont dat de onderaannemers in staat zijn gevoelige informatie te beschermen;
 • hij zich ertoe verbindt dit ook aan te tonen voor nieuwe onderaannemers die pas tijdens de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld;
 • hij zich ertoe verbindt om de vertrouwelijkheid van alle gevoelige gegevens tijdens de gehele uitvoering van de opdracht en na de beëindiging of het verstrijken van het contract te waarborgen.

Bij de uitwisseling van gegevens zijn de integriteit van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen gewaarborgd.

Selectiecriteria

De aanbestedende diensten bepalen de objectieve en niet-discriminerende criteria die zij zullen gebruiken, alsmede het minimumaantal bedrijven dat zij zullen uitnodigen tot inschrijving.

Gegadigden of inschrijvers die veroordeeld zijn deelneming aan een criminele organisatie, het witwassen van kapitaal, de financiering van een terroristisch misdrijf, corruptie, fraude of terrorisme zijn uitgesloten van deelname. Ditzelfde geldt voor een ondernemer die:

 • in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert of zijn werkzaamheden heeft gestaakt;
 • die bij een rechterlijk vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld is voor een delict dat zijn professionele integriteit in het gedrang brengt;
 • een ernstige fout heeft begaan, zoals niet-nakoming van zijn verplichtingen inzake gegevensbeveiliging bij een vorige overheidsopdracht;
 • niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen (betaling van socialezekerheidsbijdragen, heffingen en belastingen);
 • zich heeft schuldig gemaakt aan valse verklaringen.

Uitvoering

De aanbestedende dienst maakt zijn "aankoopprofiel" bekend door middel van een door de Commissie of door de dienst zelf bekendgemaakte vooraankondiging.

De aanbestedende dienst verwijst naar de systemen voor kwaliteitsbewaking die op de Europese normen op dit terrein zijn gebaseerd, het communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS) of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op Europese of internationale normen.

Met het oog op de evaluatie van de toepassing van deze richtlijn delen de lidstaten vóór 13 oktober van elk jaar aan de Commissie de statistieken over de gegunde opdrachten mede.

Refrerenties en procedure

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2007) 766 definitief

-

Medebeslissingsprocedure COD/2007/280

Laatste wijziging: 23.04.2008

Top