Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat

Om het concurrentievermogen te verbeteren en de economie en de werkgelegenheid een impuls te geven, wil de Europese Unie (EU) een vereenvoudigd ondernemingsklimaat realiseren. Zij wil dat doen door haar pijlen te richten op de bureaucratische rompslomp op het gebied van het vennootschapsrecht, de financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2007) 394 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

Lidstaten moeten flexibel kunnen inspelen op het ondernemingsklimaat gebruikmakend van het wetgevend kader van de EU, maar zonder belemmering van innovatie en zonder hoge administratieve kosten die het concurrentievermogen beperken. De Commissie bekijkt de EU-richtlijnen nu opnieuw en overlegt met belanghebbenden over manieren om de wetgeving in overeenstemming te brengen met een slanker en efficiënter ondernemingsklimaat.

Vennootschapsrecht

Er zijn twee opties: de volledige of gedeeltelijke intrekking van richtlijnen die niet relevant zijn voor grensoverschrijdende kwesties. Dat heeft invloed op het volgende:

Regels inzake de besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (twaalfde richtlijn), vereenvoudiging van de wetgeving en andere maatregelen die lidstaten meer flexibiliteit willen geven bij fusies en splitsingen, door:

  • verantwoordelijkheden van de bestuurders bij de verstrekking van specifieke financiële gegevens te vereenvoudigen;
  • de noodzaak van toestemming van de algemene vergadering op te heffen en toch de schuldeisers te blijven beschermen; richtlijn 2006/68/EG wijzigt de wetgeving op dit gebied.

De verplichting om bepaalde informatie in de nationale publicatiebladen conform de eerste richtlijn inzake vennootschapsrecht bekend te maken, kan worden vervangen door een eenvoudige registratiedienst via het European Business Register (EBR), terwijl de regels inzake beëdigde vertalingen eveneens kunnen worden vereenvoudigd. Regels over de zetel van een bedrijf worden ook herzien op grond van het Europees vennootschapsstatuut.

Financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)

De Europese richtlijnen inzake financiële verslaggeving werden in 2013 herzien teneinde onnodige en onevenredige kosten bij het voorbereiden van financiële informatie te beperken. Het resultaat is een nieuwe boekhoudrichtlijn 2013/34/EU, die medio 2015 van kracht moet worden, waarin criteria voor het definiëren van micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen worden vastgesteld, en de hoeveelheid informatie die deze micro- en kleine ondernemingen moeten voorleggen om aan de eisen te voldoen, wordt beperkt.

Achtergrond

Op initiatief van de Commissie in 2006 werden vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen geïdentificeerd als de drie prioritaire gebieden in het geactualiseerde programma voor vereenvoudiging en het daarbij horende actieprogramma na de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007.

GERELATEERDE BESLUITEN

Samenvatting over de reacties op de mededeling van de Commissie over een vereenvoudiging op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen(COM(2007) 394) (pdf), december 2007. De Raad heeft de Commissie verzocht om de reacties op de mededeling te onderzoeken en, indien nodig, nieuwe voorstellen in te dienen. Er lijkt een duidelijke voorkeur te zijn voor de oplossing met betrekking tot de vereenvoudiging van de bestaande wetgeving (tweede door de Commissie in haar mededeling voorgestelde optie).

Laatste wijziging: 03.06.2014

Top