Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/36/EG — Rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de regels waarmee aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen tijdens algemene vergaderingen van vennootschappen die

een statutaire zetel in een EU-land hebben en

die genoteerd zijn op een officiële beurs.

Ook moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheden van moderne technologieën.

KERNPUNTEN

Vennootschappen moeten hun aandeelhouders bepaalde informatie over algemene vergaderingen verschaffen. Aankondiging van de vergadering moet ten minste 21 dagen van te voren worden gegeven, en essentiële informatie (datum, locatie, agenda, beschrijving van de stem- en deelnameprocedure) moet op de website worden vermeld.

Ook moeten ze andere informatie verschaffen, zoals:

het totale aantal aandelen en stemrechten,

voor te leggen documenten,

een ontwerpresolutie voor de vergadering, en

te gebruiken formulieren voor het stemmen bij volmacht (wanneer een aandeelhouder een andere machtigt om hem te vertegenwoordigen).

Tijdens de vergadering hebben aandeelhouders het recht om:

punten op de agenda te plaatsen (als zij een deelneming van 5 % in het bedrijfskapitaal hebben);

vragen te stellen met betrekking tot punten op de agenda. De vennootschap is verplicht antwoord te geven; en

deel te nemen en te stemmen zonder andere beperkingen dan de registratiedatum*.

Met betrekking tot stemming moeten EU-landen iedere beperking afschaffen voor deelname van aandeelhouders aan vergaderingen langs elektronische weg en aandeelhouders machtigen hun volmachthouder langs elektronische weg aan te wijzen (en in te trekken), dit kan een individu of een groep zijn.

Vennootschappen moeten ook een volledig stemmingsresultaat voor iedere resolutie geven. Ingeval geen enkele aandeelhouder om een volledig stemmingsresultaat verzoekt, mogen EU-landen vennootschappen toestaan de stemmingsresultaten slechts in zoverre vast te stellen als noodzakelijk is om de vereiste meerderheid voor elke resolutie te bepalen. Vennootschappen moeten de stemmingsresultaten binnen 15 dagen na de vergadering bekend maken.

In 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van deze richtlijn gedaan om tekortkomingen in de corporate governance met betrekking tot beursgenoteerde vennootschappen en hun aandeelhouders aan te pakken. Dit voorstel is nog steeds in behandeling bij het Europees Parlement en de Raad van de EU.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 3 augustus 2007 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 3 augustus 2009 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De oorsprong van deze richtlijn ligt in de mededeling van de Commissie van 2003 getiteld „Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie”. Hierin stonden initiatieven om de rechten van aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen te verbeteren en de kwestie van stemmen op afstand op te lossen.

KERNBEGRIPPEN

* Registratiedatum: een bepaalde door de vennootschap vastgestelde datum waarop een aandeelhouder officieel aandelen in zijn bezit moet hebben om in aanmerking te komen voor deelname aan stemming tijdens algemene vergaderingen.

BESLUIT

Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17-24).

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2007/36/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie — Een actieplan (COM(2003) 284 definitief van 21.5.2003)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft (COM(2014) 213 final van 9.4.2014).

Laatste bijwerking 26.11.2015

Top