Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerking met het Afrikaans centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samenwerking met het Afrikaans centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme

De Europese Unie steunt het Afrikaans centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme. Dit gemeenschappelijk optreden beoogt een nauwere samenwerking tussen de lidstaten van de Afrikaanse Unie en een betere organisatie van hun capaciteit voor terrorismebestrijding. Het optreden past in de tenuitvoerlegging van de strategie van de Europese Unie voor terrorismebestrijding.

MAATREGEL

Gemeenschappelijk optreden 2007/501/GBVB van de Raad van 16 juli 2007 betreffende de samenwerking met het Afrikaans centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme, in het kader van de uitvoering van de terrorismebestrijdingsstrategie van de Europese Unie.

SAMENVATTING

Met dit gemeenschappelijk optreden biedt de Europese Unie (EU) de lidstaten van de Afrikaanse Unie (AU) (EN) haar steun aan. Het gemeenschappelijk optreden heeft tot doel de capaciteit van de AU-lidstaten voor terrorismebestrijding beter te organiseren en hun onderlinge samenwerking te versterken, met name door informatie-uitwisseling.

Met het oog op een grotere doeltreffendheid van de mechanismen voor terrorismebestrijding in de Afrikaanse landen verbindt de EU zich ertoe het Afrikaans centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme (CAERT) (EN) (FR) financieel te ondersteunen.

Afrikaans centrum voor studie en onderzoek inzake het terrorisme

Sinds zijn oprichting in 2004 is CAERT ermee belast het dreigende terrorisme in Afrika te evalueren en de inter-Afrikaanse samenwerking voor terrorismebestrijding te bevorderen. CAERT houdt zich meer in het bijzonder bezig met opleiding, studies, het oprichten van databanken voor het verzamelen, uitwisselen en analyseren van gegevens, en met toezicht en voortijdige waarschuwing in verband met terrorisme.

Project

Het project omvat bezoeken voor de controle van de nationale mechanismen voor terrorismebestrijding en het uitbrengen van reorganisatieadviezen aan de lidstaten van de AU. Daartoe zal tijdens de volgende studiebijeenkomst in Addis-Abeba een door de EU opgesteld actieplan worden gepresenteerd.

Op deze studiebijeenkomst zullen telkens twee vertegenwoordigers aanwezig zijn van de 53 AU-landen, Marokko, het VN-bureau voor drugs en misdaad (UNODC) (EN) (FR), CAERT en de lidstaten van de EU alsmede de EU-coördinator voor terrorismebestrijding.

Na afloop van de studiebijeenkomst zullen de Afrikaanse landen kiezen of zij al dan niet een controlebezoek wensen te ontvangen. De inspectieteams zullen bestaan uit twee specialisten van de EU-lidstaten en een lid van CAERT en zullen tot taak hebben rapporten met aanbevelingen op te stellen. Indien de aanbevelingen door de autoriteiten van de gecontroleerde landen worden aanvaard, worden zij door die autoriteiten onder toezicht van CAERT ten uitvoer gelegd.

Tegelijk worden de evaluaties met een overzicht van de mogelijke verbeteringen ingediend bij CAERT, dat ze doorzendt aan de Raad met het oog op kennisgeving aan de lidstaten. Aan de hand van deze evaluaties en met instemming van de EU kan CAERT adviezen aan de gecontroleerde landen voorstellen.

Tenuitvoerlegging

Het voorzitterschap, met de steun van de Secretaris-generaal van de Raad/de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) is verantwoordelijk voor de implementatie van dit gemeenschappelijk optreden.

CAERT is belast met:

  • de (technische) tenuitvoerlegging van het project;
  • de organisatie van de studiebijeenkomst in Addis-Abeba;
  • de contacten met de landen die met het actieplan hebben ingestemd;
  • het toezicht op het goede operationele en financiële beheer van de controlebezoeken;
  • de coördinatie van het project;
  • de opstelling van periodieke evaluatieverslagen van het project.

De Raad en de Commissie zorgen voor samenhang tussen de tenuitvoerlegging van dit gemeenschappelijke optreden en van andere externe activiteiten van de Gemeenschap.

Wijze van uitvoering

Voor de tenuitvoerlegging van het project wordt een bedrag van 665 000 euro uitgetrokken. De Commissie wordt ermee belast het goede beheer van de uitgaven te controleren, gegevens over de financiële aspecten te verstrekken, een financieringsovereenkomst met CAERT te sluiten en in geval van problemen de Raad op de hoogte te brengen.

Het gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt goedgekeurd en verstrijkt 18 maanden na de sluiting van de financieringsovereenkomst of op 16 juli 2008 indien op die datum nog geen overeenkomst is gesloten.

Context

Dit gemeenschappelijk optreden past in de strategie voor terrorismebestrijding van de EU, de EU-strategie voor Afrika, het actieplan voor de preventie en bestrijding van terrorisme in Afrika en het verdrag van Algiers inzake de preventie en bestrijding van terrorisme.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Gemeenschappelijk optreden 2007/501/GBVB

16.7.2007

-

PB L 185 van 17.7.2007

Laatste wijziging: 08.05.2008

Top