Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tussentijds verslag over de interne markt van de 21ste eeuw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tussentijds verslag over de interne markt van de 21ste eeuw

In dit tussentijds verslag voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2007 wordt de visie van de Europese Commissie op de interne markt van de 21ste eeuw uiteengezet. Er wordt een eerste reeks oriëntaties geformuleerd met de bedoeling een volledige evaluatie van de interne markt op gang te brengen en tevens de aanzet te geven tot het doen van voorstellen voor verdere acties.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 21 februari 2007 - "Een interne markt voor de burger - Tussentijds verslag voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2007" [COM(2007) 60 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In dit tussentijds verslag wordt een visie op de interne markt van de 21ste eeuw uiteengezet. De interne markt is een van de grootste concrete successen van de Europese Unie (EU). Dankzij de interne markt profiteert Europa van een dynamischer en concurrerender economie, waarin de sociale rechten zijn gegarandeerd en hoge normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming worden toegepast.

Ook consumenten en ondernemingen hebben baat bij de interne markt:

  • consumenten beschikken over een ruimere keuze aan producten en diensten tegen lagere prijzen en van een hogere kwaliteit/veiligheid;
  • ondernemingen oefenen hun activiteiten op basis van gemeenschappelijke regels uit en hebben toegang tot een markt van 500 miljoen consumenten.

De interne markt ontwikkelt zich echter voortdurend en zal dan ook nooit "af" of "voltooid" zijn. Integendeel, naarmate de markten evolueren, ontstaan nieuwe soorten hinderpalen en uitdagingen (globalisering, structurele veranderingen, uitbreiding van de EU enz.) die moeten worden aangepakt. Daarom moet de interne markt van de 21ste eeuw zodanig evolueren dat de markten beter werken en nog tastbaarder voordelen opleveren voor de Europese burgers in een uitgebreide Europese Unie.

Een visie voor de 21ste eeuw

De echte uitdaging voor de interne markt van de 21ste eeuw bestaat erin de toepassing van het bestaande regelgevingskader aan te passen en op adequate wijze te reageren op de dynamiek van de wereldeconomie. In het document worden zes hoofdthema's onderscheiden:

  • een interne markt voor consumenten en burgers De voordelen voor de consumenten moeten nog tastbaarder worden gemaakt in een kader dat door een verregaande bescherming en een betere kwaliteit van niet alleen Europese maar ook ingevoerde goederen en diensten wordt gekenmerkt;
  • een interne markt voor een geïntegreerde economie Een goed geïntegreerde interne markt is van essentieel belang om gelijke concurrentievoorwaarden tussen ondernemingen te garanderen. De integratie van de Europese economie zal mede in de hand worden gewerkt door het vergroten van de rol van het MKB, de totstandbrenging van een Europese arbeidsmarkt, de verspreiding van de euro, diepere pan-Europese financiële markten en verdere investeringen in trans-Europese netwerken;
  • een interne markt voor een kennismaatschappij De markten voor kennis- en technologie-intensieve goederen en diensten moeten worden gestimuleerd door de fragmentatie ervan aan te pakken;
  • een interne markt voor een Europa met goede regelgeving Er moet worden nagegaan hoe de in de gehele Gemeenschap geldende regels worden toegepast, en of deze regels de oorspronkelijk bedoelde effecten teweegbrengen. Indien zulks noodzakelijk blijkt, moeten de nodige veranderingen worden aangebracht;
  • een interne markt voor een duurzaam Europa Het is van essentieel belang dat de sociale en milieuaspecten van de interne markt worden onderkend en gehandhaafd door op het globaliseringsproces te anticiperen en dit proces in goede banen te leiden;
  • een interne markt die openstaat voor de wereld Europa moet de opstelling blijven aanmoedigen van normen op het gebied van handel en investeringen, die vervolgens op wereldniveau worden overgenomen.

Verwezenlijken van de toekomstvisie

Om de toekomstvisie voor de interne markt te verwezenlijken, zal de EU op efficiëntere en coherentere wijze gebruik maken van een breed gamma aan instrumenten op diverse beleidsgebieden (interne markt, mededinging, belastingen en douane enz.) en onnodige administratieve kosten reduceren.

De EU moet nieuwe benaderingen volgen die gebaseerd zijn op een betere beoordeling van de behoeften van de deelnemers in de interne markt en van de sociale gevolgen van verdere integratie.

Gezien de toegenomen diversiteit in een Unie van 27 lidstaten, dient gebruik te worden gemaakt van een gediversifieerde en flexibele mix van instrumenten (harmonisatie - wederzijdse erkenning, richtlijnen - verordeningen), waarbij meer op netwerken wordt gesteund en de perifere lidstaten nauwer bij de interne markt worden betrokken.

Burgers, bedrijven en lokale en regionale autoriteiten moeten beter worden voorgelicht over de kansen die de interne markt te bieden heeft, en tevens beter in staat worden gesteld deze kansen te grijpen. Bovendien moeten de prioriteiten van de interne markt afgestemd zijn op de mondiale agenda, inclusief de recente reeks bilaterale handelsonderhandelingen.

De EU kan van het nabuurschapsbeleid gebruikmaken, de vergelijkende analyse en de bilaterale samenwerking op het gebied van de regelgeving intensiveren, en nagaan of de baten van de openstelling van de mondiale markten aan de consumenten worden doorgegeven.

In de bijlage bij de mededeling worden concrete voorbeelden van de verwezenlijkingen van de interne markt gegeven.

Context

In dit tussentijds verslag worden de krachtlijnen voor een grondige evaluatie van en een nieuwe visie op de interne markt van de toekomst geschetst. Het bouwt voort op de bevindingen van een openbare raadpleging, diverse Eurobarometerenquêtes en een publieke hoorzitting, alsook op de bijdragen die van andere EU-instellingen zijn ontvangen. Vóór eind 2007 zal een volledige evaluatie van de interne markt worden gepresenteerd die op diverse studies en analyses is gebaseerd, en zullen tevens voorstellen voor verdere acties worden geformuleerd.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - De belangen van Europa: Succes boeken in het tijdperk van globalisering - Bijdrage van de Commissie aan de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders in oktober [COM(2007) 581 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling, die is opgesteld ter voorbereiding van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders op 18 en 19 oktober 2007, wordt uiteengezet hoe Europa de uitdaging van de globalisering moet aanpakken. Tevens wordt ingegaan op de rol van de strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid als grondslag voor de houding van Europa ten opzichte van de globalisering.

Laatste wijziging: 11.04.2008

Top