Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifieke programma Drugspreventie en -voorlichting voor de periode 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Specifieke programma Drugspreventie en -voorlichting voor de periode 2007-2013

De Europese Unie (EU) stelt het programma “Drugspreventie en -voorlichting” voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 vast. Dit specifieke programma maakt deel uit van het algemene programma “Grondrechten en justitie” en ondersteunt projecten voor de preventie van drugsgebruik.

BESLUIT

1150/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 september 2007 tot vaststelling van het specifieke programma “Drugspreventie en -voorlichting” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma “Grondrechten en justitie”.

SAMENVATTING

Drugsverslaving eist in Europa vele levens. Het is dan ook noodzakelijk om de ernstige onmiddellijke en langetermijngevolgen van drugs te meten voor de gezondheid, de psychologische en sociale ontwikkeling en de gelijke kansen van de betrokkenen.

Het programma “Drugspreventie en -voorlichting” van de Europese Unie (EU) heeft drie doelstellingen:

 • drugsgebruik, verslaving en drugsgerelateerde risico’s voorkomen en beperken;
 • de voorlichting over drugsgebruik verbeteren;
 • de goede uitvoering van de drugsstrategie in de EU ondersteunen.

Daartoe ondersteunt het programma transnationale acties die ten doel hebben:

 • multidisciplinaire netwerken uit te bouwen;
 • de verdere ontwikkeling van de kennisbasis, alsook de uitwisseling van informatie en goede praktijken te garanderen;
 • het publiek bewust te maken van de maatschappelijke en gezondheidsproblemen die met drugsgebruik gepaard gaan;
 • drugsgebruik te voorkomen.

Toepassingsgebied

Het programma financiert:

 • acties van de Commissie (onderzoek, opiniepeilingen, conferenties, campagnes, op het publiek gerichte evenementen, analyse, ontwikkeling van internetsites enz.);
 • transnationale projecten van Europees belang die door lidstaten of kandidaat-lidstaten worden voorgesteld;
 • activiteiten van niet-gouvernementele organisaties of andere entiteiten die een doel van algemeen Europees belang nastreven.

De ondernomen acties staan open voor openbare en particuliere organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied van voorlichting over en preventie van drugsgebruik.

Het programma is gericht op alle groepen die met drugsgebruik geconfronteerd worden en in het bijzonder op de risicogroepen, namelijk jongeren, vrouwen, kwetsbare groepen en mensen die in sociaal achtergestelde gebieden leven.

Andere doelgroepen zijn leraren en onderwijzend personeel, ouders, maatschappelijk werkers, lokale en nationale autoriteiten, medisch en paramedisch personeel, gerechtelijk personeel, rechtshandhavings- en penitentiaire autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties, vakorganisaties en religieuze gemeenschappen.

Financiering

De begroting voor de periode van 2007 tot 2013 bedraagt 21,35 miljoen euro. De subsidies worden door de Commissie toegekend na oproepen tot het indienen van voorstellen. In de toekenningsprocedure wordt nagegaan of:

 • de voorgestelde acties in overeenstemming zijn met het jaarlijkse werkprogramma;
 • de verhoopte resultaten in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het programma;
 • het gevraagde bedrag in verhouding is tot de verwachte resultaten;
 • de acties effect hebben op het publiek en een geografische en sociale uitstraling hebben;
 • de burgers bij de structuren betrokken worden.

Context

De EU heeft al vele initiatieven genomen ter bestrijding van drugs. Naast de drugsstrategie voor de periode van 2005 tot 2012 werd een actieplan aangenomen om de strategie in concrete maatregelen om te zetten.

Het programma “Drugspreventie en -bestrijding” maakt deel uit van het algemene programma “Grondrechten en justitie” voor de periode van 2007 tot 2013, dat ten doel heeft vrijheid, veiligheid en justitie in de EU te bevorderen. Het algemene programma omvat ook de specifieke programma’s Strafrecht”, “Civiel recht”, “Grondrechten en burgerschap” en het programma Daphne III ter bestrijding van geweld.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 1150/2007/EG

23.10.2007

-

L 257, 3.10.2007

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 5 mei 2011 - Verslag over de tussentijdse evaluatie van het specifieke programma “Drugspreventie en ‑voorlichting” voor de periode 2007-2013 [COM(2011) 246 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. Uit de evaluatie van het programma blijkt dat het goede resultaten heeft opgeleverd in de eerste drie jaar van zijn uitvoering en dat verschillende doelstellingen zijn verwezenlijkt. De Commissie betreurt evenwel dat de beschikbare begroting ontoereikend is om een wezenlijk effect op EU-schaal te hebben. Zij stelt dan ook voor de financiële middelen van het programma te verhogen, alsook voorrang te verlenen aan projecten met een Europese inslag, de administratieve procedures te vereenvoudigen en de geboekte resultaten beter te verspreiden.

See also

Laatste wijziging: 07.11.2011

Top