Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifiek programma: Preventie en bestrijding van criminaliteit (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Specifiek programma: Preventie en bestrijding van criminaliteit (2007-2013)

In het kader van het algemene programma “Veiligheid en bescherming van de vrijheden” stelt de Europese Unie (EU) voor de periode 2007-2013 een specifiek programma vast ter ondersteuning van projecten op het gebied van preventie en bestrijding van al dan niet georganiseerde criminaliteit.

BESLUIT

Besluit 2007/125/JBZ van de Raad van 12 februari 2007 tot vaststelling van het specifieke programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het Algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden".

SAMENVATTING

Het programma "Preventie en de bestrijding van criminaliteit" vervangt het kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS). Het heeft ten doel criminaliteit, met name terrorisme, mensenhandel, misdrijven tegen kinderen, drugshandel, wapenhandel, corruptie en fraude, te voorkomen en te bestrijden. Het programma is opgebouwd rond vier thema's:

 • misdaadpreventie en criminologie;
 • rechtshandhaving;
 • bescherming van en steun aan getuigen;
 • bescherming van slachtoffers.

Binnen deze hoofdlijnen is het nieuwe programma vooral gericht op:

 • het ontwikkelen van coördinatie en samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties, de andere nationale autoriteiten en de organen van de Europese Unie (EU);
 • het bevorderen van optimale methoden voor de bescherming van slachtoffers en getuigen;
 • het aanmoedigen van de methoden die nodig zijn voor een strategische preventie en bestrijding van criminaliteit en voor het waarborgen van veiligheid, zoals de werkzaamheden van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie en de publiek-private partnerschappen.

Hoewel het programma geen betrekking heeft op justitiële samenwerking, kan het betrekking hebben op acties die ten doel hebben de samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten en rechtshandhavingsautoriteiten te stimuleren.

In aanmerking komende projecten en acties

Met het programma is het mogelijk via subsidies of overheidsaanbestedingen de financiering te verzorgen van:

 • door de Commissie opgezette en beheerde projecten met een Europese dimensie;
 • transnationale projecten waarbij partners betrokken zijn uit ten minste twee lidstaten of uit ten minste één lidstaat en één land dat een toetredende staat of een kandidaat-lidstaat kan zijn;
 • nationale projecten in lidstaten die dienen ter voorbereiding van transnationale projecten en/of communautaire maatregelen, die deze aanvullen of die bijdragen tot de ontwikkeling van innoverende technieken die in andere landen kunnen worden ingezet;
 • exploitatiesubsidies voor niet-gouvernementele organisaties die op non-profitbasis doelstellingen van dit programma nastreven op Europees niveau.

In aanmerking komen met name acties ter verbetering van de operationele samenwerking en coördinatie, analyse-, toezicht- en evaluatie-activiteiten, de overdracht van technologie en methoden, opleiding en uitwisseling van personeel en deskundigen alsook bewustmaking- en verspreidingsactiviteiten.

Het programma is bestemd voor rechtshandhavingsinstanties, andere openbare en/of particuliere entiteiten of actoren, inclusief regionale en nationale autoriteiten, sociale partners, universiteiten, diensten voor de statistiek en NGO's, maar ook relevante internationale organen die in partnerschappen deelnemen.

Instanties die aan het programma willen deelnemen dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten en gevestigd te zijn in een van de lidstaten. Commercieel gerichte instellingen en organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of overheidsorganisaties toegang tot subsidies.

Dit besluit komt met ingang van 1 januari 2007 in de plaats van de overeenkomstige bepalingen van Besluit 2002/630/JBZ (AGIS). Op acties die vóór 31 december 2006 op grond van dit besluit zijn aangevat, blijft tot de beëindiging ervan genoemd besluit van toepassing.

Context

Het specifieke programma "Preventie en de bestrijding van criminaliteit" en het programma "Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" maken deel uit van het kaderprogramma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden", waarvoor 745 miljoen euro is uitgetrokken in het financiële kader voor de periode 2007-2013.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2007/125/JBZ

24.2.2007

-

L 58 van 24.2.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2011 over de tussentijdse evaluatie van het kaderprogramma “Veiligheid en bescherming van de vrijheden” (2007-2013) [COM(2011) 318 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. In dit verslag evalueert de Commissie de tenuitvoerlegging van het programma “Preventie en de bestrijding van criminaliteit” in de periode 2007-2009. De door het programma ondersteunde projecten hebben over het geheel genomen de verwachte resultaten opgeleverd: er zijn nieuwe instrumenten en methoden ontwikkeld, er zijn goede praktijken uitgewisseld en de kennis over specifieke vraagstukken is uitgebreid. Het merendeel van de projecten heeft betrekking op preventie van en paraatheid voor risico’s die gericht zijn op rechtshandhavingsinstanties. De meeste deelnemers van het programma zijn trouwens agenten van rechtshandhavingsinstanties. Italië en Spanje alleen zijn goed voor 48 % van alle projecten. De Commissie wijst evenwel op verschillende problemen in de uitvoering van het programma en stelt een onderbesteding van de betalingskredieten vast. Zij stelt voor het programma voort te zetten tot 2013 en de procedure voor subsidieverlening en de evaluatieprocedure te verbeteren.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende “Veiligheid en bescherming van de vrijheden” voor de periode 2007-2013 [COM(2005) 124 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 08.09.2011

Top