Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2005/671/JHA van de Raad over informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard

WAT DOET DIT BESLUIT?

De strijd tegen het terrorisme is een prioritaire doelstelling van de Europese Unie (EU). In dit besluit wordt een procedure vastgesteld volgens welke EU-landen gegevens over strafrechtelijke onderzoeken naar en vervolgingen en veroordelingen voor strafbare feiten van terroristische aard moeten delen.

KERNPUNTEN

 • Voor de strijd tegen terrorisme is het voor de relevante diensten van essentieel belang dat zij over zo volledig en actueel mogelijke gegevens beschikken. De EU-landen moeten gegevens verzamelen over strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen voor strafbare feiten van terroristische aard die twee of meer EU-landen treffen, en deze verstrekken aan Europol of Eurojust, al naar gelang wat van toepassing is.
 • Een aangewezen gespecialiseerde dienst binnen de wetshandhavingsautoriteiten van een land is verantwoordelijk om alle relevante informatie aan Europol te verstrekken die voortvloeit uit strafrechtelijke onderzoeken naar strafbare feiten van terroristische aard, namelijk gegevens over:
  • de identiteit van de persoon of de groep;
  • de onderzochte handelingen en de omstandigheden;
  • het strafbare feit;
  • het verband met andere ter zake doende gevallen;
  • het gebruik van communicatietechnologieën;
  • de dreigingen in verband met het bezit van massavernietigingswapens.
 • In elk land wordt er minstens één autoriteit aangewezen als de nationale correspondent van Eurojust voor terroristische aangelegenheden, en die verantwoordelijk is voor de toezending aan Eurojust van alle ter zake doende informatie over vervolgingen en veroordelingen voor feiten van terroristische aard, namelijk gegevens over:
  • de identiteit van de persoon of groep die het voorwerp vormt van strafrechtelijk onderzoek of vervolging;
  • het betrokken strafbaar feit en de specifieke omstandigheden daarvan;
  • definitieve veroordelingen wegens strafbare feiten van terroristische aard en de specifieke omstandigheden van deze strafbare feiten;
  • het verband met andere ter zake doende gevallen;
  • verzoeken om rechtshulp aan of van een EU-land en de reacties daarop.
 • Elk EU-land zorgt ervoor dat relevante gegevens uit documenten en ander materiaal dat bij onderzoeken of procedures wegens feiten van terroristische aard zo snel mogelijk voor andere EU-landen beschikbaar komen.
 • In de gevallen die daarvoor in aanmerking komen stellen de EU-landen gemeenschappelijke onderzoeksteams in om onderzoeken te verrichten. Verzoeken uit andere EU-landen om rechtshulp en de verzoeken om tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen dienen de hoogste prioriteit te krijgen.
 • De beslissing mag de veiligheid van individuen of het succes van een lopend onderzoek of een specifieke inlichtingenoperatie niet in gevaar brengen, en beperkt zich tot wat nodig is om de doelstellingen ervan te bereiken.

Aanbeveling 2007/562/EG van de Raad betreft het tussen EU-landen delen van informatie over ontvoeringen door terroristen.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is vanaf 30 september 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (PB L 253 van 29.9.2005, blz. 22-24)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Aanbeveling van de Raad van 12 juni 2007 betreffende het delen van informatie over ontvoeringen door terroristen (PB L 214 van 17.8.2007, blz. 9-12)

Laatste bijwerking 18.08.2016

Top