Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Witboek over de interne markt voor beleggingsfondsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Witboek over de interne markt voor beleggingsfondsen

In dit witboek stelt de Commissie een maatregelenpakket voor waarmee wordt beoogd het bestaande communautaire regelgevingskader waarbinnen beleggingsfondsen opereren (de Icbe-richtlijn) te vereenvoudigen, en beleggers tegelijkertijd aantrekkelijke en veilige beleggingsoplossingen te bieden.

BESLUIT

Witboek van de Commissie van 15 november 2006 over de verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen [COM(2006) 686 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Icbe-richtlijn biedt geen voldoening meer als steunpilaar voor de Europese fondsensector, nu deze zich aan het herstructureren is om aan nieuwe concurrentie-uitdagingen en de veranderende behoeften van de Europese beleggers tegemoet te komen.

Bijdragen tot de totstandkoming van een efficiëntere Europese fondsensector

In het witboek stelt de Commissie diverse maatregelen voor ter verbetering van de bestaande richtlijn:

  • opheffen van de administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende verkopen. De bestaande administratieve procedures die moeten worden doorlopen voordat een fonds in een andere lidstaat op de markt kan worden gebracht (namelijk de nauwgezette verificatie vooraf door de autoriteit van de lidstaat van ontvangst van de documentatie van het fonds en de huidige maximale wachttermijn van 2 maanden), zullen worden vereenvoudigd;
  • vergemakkelijken van grensoverschrijdende fusies van fondsen. De Commissie zal een voorstel ter aanvulling van de Icbe-richtlijn indienen om passende voorwaarden op wettelijk en toezichtgebied te scheppen voor de fusie van op pan-Europees niveau geharmoniseerde fondsen;
  • pooling van activa. Er zal een wijziging in de spreidingsvoorschriften worden voorgesteld om een extensieve benadering van "entity pooling" mogelijk te maken;
  • paspoort voor beheermaatschappijen. Een vergunninghoudende beheermaatschappij zal geharmoniseerde fondsen met de rechtsvorm van een vennootschap en rechtens bij overeenkomst geregelde, geharmoniseerde fondsen in andere lidstaten mogen beheren;
  • versterken van de samenwerking tussen toezichthouders. Gezien de toegenomen juridische en technische complexiteit dienen de bepalingen die op de bevoegde autoriteiten en de samenwerking tussen toezichthouders betrekking hebben, te worden versterkt;
  • efficiëntieverbeteringen die geen wijzigingen in de richtlijn vereisen. De lidstaten kunnen op hun niveau verschillende initiatieven nemen om het nationale kader waarbinnen geharmoniseerde beleggingsfondsen opereren te verbeteren, bijvoorbeeld door de nationale procedures voor de vergunningverlening aan fondsen te stroomlijnen.

Naar een interne fondsenmarkt die ook aan de eindbelegger ten goede komt

Opdat de eindbelegger van tastbare verbeteringen kan profiteren, dient de sector aan scherpe concurrentie op de interne markt te zijn blootgesteld. Daartoe lijken de volgende twee maatregelen noodzakelijk:

  • vereenvoudigd prospectus. Dit instrument voor informatieverschaffing dient te worden verbeterd: het wordt in de eerste plaats geacht een beknopt en begrijpelijk overzicht van de kosten, risico's en verwachte rendementen te verstrekken waar de eindbelegger iets aan heeft;
  • distributiesystemen: de belangen van de belegger moeten op de eerste plaats komen. Aangezien fondsdistributie momenteel het grootste kostenbestanddeel van de fondsensector vormt, moeten de distributiesystemen efficiënter functioneren. Beleggers moeten met name kunnen rekenen op een objectieve en professionele verkoop van fondsen via intermediairs.

Verkoop van niet-geharmoniseerde fondsen aan kleine beleggers

Het belang van aan kleine beleggers verkochte, niet-geharmoniseerde fondsen die niet onder het toepassingsgebied van de icbe-wetgeving vallen (bijvoorbeeld vastgoedfondsen van het open-end-type), neemt alsmaar toe. De Commissie zal de risico- en rendementskenmerken van de fondsen in kwestie nauwgezet analyseren, en tevens nagaan of een kader dat het ontstaan van een interne markt voor aan kleine beleggers verkochte, niet-geharmoniseerde fondsen mogelijk maakt, haalbaar en noodzakelijk is, en zo ja onder welke voorwaarden.

De MiFID (es de en fr)legt de verantwoordelijkheid om voor elke individuele cliënt na te gaan of een specifieke belegging geschikt of adequaat voor hem is, bij de beleggingsonderneming die de distributie van de fondsen verzorgt. De Commissie zal onderzoeken welke verkoopbeperkingen moeten worden opgeheven om te komen tot een systeem waarbij beleggingsondernemingen verantwoordelijk zijn voor de verkoop van producten die geschikt zijn voor de cliënten voor wie ze zijn bestemd.

De Commissie en het CEER (es de en fr) zullen een nauwkeurige inventaris opstellen en een systematische analyse verrichten van de nationale belemmeringen voor de "onderhandse plaatsing" van financiële instrumenten bij institutionele beleggers en andere in aanmerking komende tegenpartijen.

Context

Sinds de vaststelling van de Icbe-richtlijn in 1985 heeft de Europese markt voor beleggingsfondsen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal fondsen neemt overigens nog steeds toe. Eind 2005 bestonden er ruim 29 000 icbe's. In 2005 vertegenwoordigde het in totaal door EU-beleggingsfondsen beheerde vermogen 59% van het BBP van de EU (5 000 miljard EUR).

Als gevolg van de ingrijpende veranderingen die zich de afgelopen twintig jaar hebben voltrokken, functioneren kernelementen van de richtlijn van 1985 momenteel niet meer naar behoren.

Dit witboek van de Commissie, dat ten doel heeft Richtlijn 85/611/EEG te vereenvoudigen, is gebaseerd op een in 2004 van start gegaan, uitgebreid overleg en debat met consumenten, actoren uit de sector en beleidsmakers, en houdt tevens rekening met de reacties op het groenboek [COM(2005) 314 def.] en drie verslagen (DE)(EN)(FR) van ad-hocwerkgroepen van deskundigen. De Commissie is voornemens om in het najaar van 2007 de nodige wijzigingen in de huidige richtlijn voor te stellen.

See also

Meer informatie is te vinden op de webpagina over vermogensbeheer (asset management) (DE)(EN)(FR)

Laatste wijziging: 23.11.2006

Top