Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betalingsdiensten in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Betalingsdiensten in de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt van de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Hierin staan de regels voor betalingsdiensten* zoals overmakingen, debiteringen en kaartbetalingen.
 • Deze regels omvatten ook de informatievereisten voor betalingsdienstaanbieders en de rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van betalingsdiensten.

KERNPUNTEN

Vergunning

Een instelling die betalingsdiensten aanbiedt, moet een vergunning aanvragen om haar betalingsactiviteiten in de hele EU uit te voeren. Ieder EU-land heeft een nationaal orgaan dat verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen. De instelling krijgt alleen een vergunning wanneer er stevige maatregelen voor goed bestuur voor haar zaken en een bepaalde hoeveelheid kapitaal beschikbaar zijn.

Te verstrekken informatie

Betalingsdienstaanbieders moeten duidelijke informatie over een aantal zaken aan de gebruikers van hun diensten verschaffen.

Voorafgaand aan een betalingsdienst moeten ze op een makkelijk te begrijpen wijze informatie over

 • vergoedingen,
 • klachtenprocedures en
 • alle verschuldigde kosten.

Na de uitvoering van de betalingstransactie moeten ze informatie aan de betaler geven. Dit omvat:

 • de referentie van de betalingstransactie en die van de begunstigde;
 • het bedrag van de betaling;
 • provisies en commissies in verband met de transactie.

Ze moeten informatie geven aan de begunstigde zodra de transactie heeft plaatsgevonden.

In de wet staan ook specifieke regels over de informatie die betalingsdienst-aanbieders moeten geven over transacties onder een contract over de toekomstige uitvoering van opeenvolgende betalingstransacties.

Rechten en verplichtingen

Een betalingstransactie in euro of in de valuta van een EU-land buiten de eurozone wordt binnen één werkdag uitgevoerd.

Betalingsdienstaanbieders zijn volledig aansprakelijk voor de correcte uitvoering van betalingstransacties. Wanneer een transactie niet of gebrekkig wordt uitgevoerd, moet de betalingsdienstaanbieder van de betaler dit corrigeren of het toepasselijke bedrag aan de betaler terugbetalen. In geval van misbruik van een betaalinstrument door iemand anders dan de betaler, zoals een creditcard, draagt de betaler het verlies tot een maximumbedrag van 150 EUR.

In de wet staan ook regels voor terugbetaling wanneer betalingstransacties foutief zijn geautoriseerd door een betalingsdienstaanbieder.

Intrekking

Richtlijn (EU) 2015/2366 trekt met ingang van 13 januari 2018 Richtlijn 2007/64/EG in.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE RICHTLIJN IN WERKING?

Deze richtlijn treedt in werking vanaf 25 december 2007. EU-landen moesten deze richtlijn voor 1 november 2009 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Consumenten moeten er zeker van zijn dat de door hen binnen de EU verrichte betalingen eenvoudig, doelmatig en veilig zijn. Om deze doelstelling te bereiken heeft de EU een gemeenschappelijk kader voor betalingsdiensten ingesteld, dat de nationale regelgeving van EU-landen vervangt.

KERNBEGRIP

* Betalingsdiensten zijn bedrijfsactiviteiten die:

 • mensen de kans geven om contanten van een betaalrekening te halen of erop te deponeren en die zorgdragen voor de exploitatie van die rekening;
 • betalingstransacties uitvoeren (bijv. automatische betalingsopdrachten, debiteringen, enz.) via zowel betaalrekeningen als langs elektronische weg;
 • betaalinstrumenten uitgeven of ontvangen;
 • geldtransfer uitvoeren (bijv. transfers van geld door buitenlandse werknemers aan personen in hun land van herkomst.

BESLUIT

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7 EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PB L 319, 5.12.2007, blz. 1-36)

Latere wijzigingen in Richtlijn 2007/64/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PB L 257, 28.8.2014, blz. 214-246)

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van richtlijn 2007/64/EG (PB L 337, 23.12.2015, blz. 35-127)

Laatste bijwerking 24.05.2016

Top