Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deskundigengroep mensenhandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Deskundigengroep mensenhandel

Bij dit besluit wordt een deskundigengroep opgericht die verslagen op het gebied van de preventie en bestrijding van mensenhandel aan de Europese Commissie kan voorleggen.

BESLUIT

Besluit 2003/209/EG van de Commissie van 25 maart 2003 tot oprichting van de adviesgroep "Deskundigengroep mensenhandel".

SAMENVATTING

Mensenhandel is een ernstige schending van de rechten van de mens. Sinds 1996 zet de Europese Unie (EU) zich in voor de ontwikkeling van een alomvattende en multidisciplinaire benadering van de bestrijding van mensenhandel. In dit kader zijn verschillende rechtsinstrumenten zoals het Kaderbesluit 2002/629/JBZ en een reeks programma's vastgesteld, zoals:

  • het stimulerings- en uitwisselingsprogramma STOP I et II voor personen die belast zijn met acties tegen de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen;
  • het programma DAPHNE betreffende preventieve maatregelen ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen;
  • het kaderprogramma AGIS betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

In september 2002 heeft de Europese Commissie in het kader van het STOP II-programma, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Europees Parlement, de Conferentie over de preventie en bestrijding van de mensenhandel - Wereldwijde uitdaging voor de 21ste eeuw georganiseerd.

Deze conferentie is uitgemond in de Verklaring van Brussel [PDF], waarin mensenhandel wordt omschreven als "een afschuwelijk en verontrustend verschijnsel dat seksuele uitbuiting onder dwang, arbeidsuitbuiting in aan slavernij grenzende omstandigheden, uitbuiting van bedelarij en jeugdcriminaliteit, alsmede huisslavernij inhoudt".

In de aanbevelingen van de aan de Verklaring gehechte bijlage wordt gepleit voor de oprichting van een deskundigengroep met het oog op het versterken en ontwikkelen van de geldigheid en prestaties van normen en beste praktijken van het beleid ter bestrijding van mensenhandel.

Bepalingen betreffende de deskundigengroep

De deskundigengroep treedt op als een adviesgroep, zoals die tegenwoordig ook voor andere gebieden worden opgezet. Zijn taak bestaat erin aan de Europese Commissie adviezen of verslagen van het onderzoek op het gebied van de preventie en bestrijding van mensenhandel voor te leggen. De deskundigengroep moet uiterlijk negen maanden na zijn oprichting een verslag indienen op grond waarvan de Commissie op Europees niveau verdere concrete voorstellen kan formuleren.

De deskundigengroep bestaat uit personen die gekwalificeerd zijn op het gebied van mensenhandel. Hun bekwaamheid als expert moet gebaseerd zijn op ervaring die is opgedaan in het kader van activiteiten voor organisaties die zich bezighouden met de strijd tegen de mensenhandel. De leden worden door de Commissie benoemd aan het einde van een procedure waarin alle belanghebbenden worden betrokken. De leden worden niet betaald voor hun werkzaamheden.

Om een evenwichtige samenstelling te waarborgen, wordt het aantal leden van de groep vastgesteld op 20, van wie er zeven leden ervaring hebben opgedaan bij regeringen van EU-lidstaten, vier bij regeringen van kandidaat-landen en negen bij intergouvernementele, internationale of niet-gouvernementele organisaties die op Europees niveau actief zijn en over aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van mensenhandelbestrijding beschikken.

De leden worden benoemd voor een verlengbare periode van een jaar. De beslissing om het mandaat te verlengen is afhankelijk van de resultaten van de groep.

Werkzaamheden van de groep

Ter vervulling van zijn taak kan de deskundigengroep ad hoc werkgroepen van ten hoogste acht leden instellen.

De deskundigengroep legt zijn adviezen en verslagen voor aan de Commissie, die ze op het Internet openbaar kan maken. Wanneer een advies of een verslag unaniem wordt goedgekeurd, stelt de deskundigengroep gemeenschappelijke conclusies op.

Bijkomende deskundigen

Volgens het besluit kan de deskundigengroep officiële vertegenwoordigers van de lidstaten, de kandidaat-landen, derde landen, internationale, intergouvernementele of niet-gouvernementele organisaties uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden teneinde tijdig in dialoog te treden met de landen en organisaties die de toekomstige maatregelen, op basis van de aanbevelingen van de groep, ten uitvoer moeten leggen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2003/209/EG

26.3.2003 - 16.10.2007

-

L 79 van 26.3.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2007/675/EG van de Commissie van 17 oktober 2007 tot oprichting van de Deskundigengroep mensenhandel [Publicatieblad L 277 van 20.10.2007]. Bij dit besluit is Besluit 2003/2069/EG met ingang van 17 oktober 2007 komen te vervallen.

Laatste wijziging: 17.03.2008

Top