Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Niet-betwiste schuldvorderingen - Europese executoriale titel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Niet-betwiste schuldvorderingen - Europese executoriale titel

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • De verordening voert een Europese executoriale titel in voor schuldvorderingen die niet worden betwist door de schuldenaars.
 • Door middel van de executoriale kunnen beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten inzake niet-betwiste schuldvorderingen automatisch in een ander EU-land worden erkend en uitgevoerd, zonder intermediaire procedure.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening geldt in burgerlijke en handelszaken. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. De verordening is op Denemarken na in alle EU-landen van toepassing.

Een schuldvordering wordt als niet-betwist beschouwd wanneer:

 • de schuldenaar ze uitdrukkelijk heeft erkend door ze te aanvaarden of door middel van een schikking die door een gerecht is goedgekeurd of die in de loop van een gerechtelijke procedure voor een gerecht is getroffen; of
 • de schuldenaar zich tijdens de gerechtelijke procedure nooit tegen de schuldvordering heeft verweerd; of
 • de schuldenaar tijdens de terechtzitting over de schuldvordering niet is verschenen of was vertegenwoordigd, nadat hij die schuldvordering in de loop van de procedure aanvankelijk had betwist; of
 • de schuldenaar de schuldvordering bij authentieke akte uitdrukkelijk heeft erkend.

Europese executoriale titel

Een beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering wordt als Europese executoriale titel gewaarmerkt door het EU-land dat de beslissing heeft genomen (de lidstaat van oorsprong). De waarmerking gebeurt door de afgifte van een standaardformulier. Het is mogelijk dat deze slechts op een deel van de beslissing betrekking heeft; in dat geval wordt van een „gedeeltelijke executoriale titel” gesproken.

Minimumnormen

Opdat de beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering als executoriale titel gewaarmerkt kan worden, moet de gerechtelijke procedure in het EU-land van oorsprong aan bepaalde vereisten voldoen.

Zo zijn alleen de methoden van betekening of kennisgeving die in de verordening worden opgesomd toegelaten, wil de beslissing als een Europese executoriale titel worden gewaarmerkt.

Verder moet het stuk dat het geding inleidt nauwkeurige informatie bevatten betreffende:

 • de schuldvordering (de persoonsgegevens van de partijen, het bedrag van de schuldvordering, of er rente is verschuldigd en zo ja over welke termijn rente wordt gevorderd, enz.);
 • de procedure om de schuldvordering te betwisten (uiterste termijn voor de betwisting, gevolgen van ontstentenis van betwisting, enz.).

Het EU-land van oorsprong is tenslotte verplicht om in uitzonderlijke gevallen een recht van heronderzoek van de beslissing te voorzien.

Tenuitvoerlegging

Op de tenuitvoerleggingsprocedure is het recht van toepassing van het EU-land waar de uitvoering van de beslissing wordt gevraagd (het EU-land van tenuitvoerlegging). De schuldeiser moet de bevoegde tenuitvoerleggingsautoriteiten de volgende stukken verstrekken:

 • een exemplaar van de beslissing;
 • een exemplaar van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel;
 • indien nodig, een transcriptie van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel, of een vertaling ervan in de officiële taal van het EU-land van tenuitvoerlegging, of in een andere taal die dit EU-land hiervoor aanvaardt.

De partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, mag niet om een zekerheid, borg of pand worden gevraagd op grond van het feit dat hij een onderdaan van een derde land is of zijn woon- of verblijfplaats niet in het EU-land van tenuitvoerlegging heeft.

Het bevoegde gerecht in het EU-land van tenuitvoerlegging kan onder bepaalde voorwaarden de tenuitvoerlegging weigeren indien de beslissing onverenigbaar is met een eerdere beslissing uit een van de lidstaten of een derde land. In bepaalde gevallen kan het de tenuitvoerlegging ook opschorten of beperken.

Algemene bepalingen en slotbepalingen

Teneinde de tenuitvoerleggingsprocedures gemakkelijk toegankelijk te maken, verbinden de EU-landen zich ertoe om alle benodigde informatie aan het grote publiek en de beroepsmatig betrokkenen te verstrekken, in het bijzonder in het kader van het Europese justitiële netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Niets weerhoudt de schuldeiser ervan om de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing te verzoeken overeenkomstig Verordening nr. 1215/2012. Verder belet de verordening de toepassing niet van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 21 oktober 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (PB L 43, 30.4.2004, blz. 15-39)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 805/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 28.06.2016

Top