Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARGO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARGO

ARGO is het nieuwe actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van asielbeleid, immigratie en overschrijding van de buitengrenzen. Het komt in de plaats van het oude Odysseusprogramma.

BESLUIT

Beschikking 2002/463/EG van de Raad van 13 juni 2002 tot vaststelling van een actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie (ARGO) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij deze beschikking wordt een nieuw programma vastgesteld betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie, aangezien het Odysseusprogramma (es de en fr) is afgelopen (de voor Odysseus vastgestelde middelen waren in 2001 uitgeput). Het ARGO-programma bestrijkt de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006.

De doelstellingen van het programma zijn:

 • bevordering van samenwerking tussen de nationale overheidsdiensten bij de tenuitvoerlegging van de Gemeenschapswetgeving met bijzondere aandacht voor de communautaire dimensie van de acties;
 • bevordering van de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht;
 • bevordering van de transparantie van de nationale acties en van de algemene efficiëntie van de werkzaamheden van de nationale overheidsdiensten.

Het programma moet maatregelen ondersteunen op het gebied van:

 • de overschrijding van de buitengrenzen (doeltreffendheid van de controles);
 • visa (inachtneming van de communautaire beginselen voor de afgifte van visa, harmonisatie van de voorschriften betreffende de behandeling van visumaanvragen, harmonisatie van de uitzonderingsregelingen, enz.);
 • asiel (invoering van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, bepalingen van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, onderlinge aanpassing van de regels inzake de erkenning en de inhoud van de status van vluchteling, enz.);
 • immigratie (daadwerkelijke, doeltreffende en homogene toepassing van de bepalingen op het gebied van clandestiene immigratie, terugkeer van illegalen, doorreis, enz.).

Op de bovengenoemde gebieden kan het programma de onderstaande soorten activiteiten ondersteunen:

 • opleidingsacties;
 • personeelsuitwisselingen;
 • acties ter bevordering van de geautomatiseerde behandeling van dossiers en de elektronische uitwisseling van gegevens;
 • oprichting van gemeenschappelijke operationele centra en van teams bestaande uit personeel dat afkomstig is uit twee of meer lidstaten;
 • studies, onderzoekswerkzaamheden, conferenties en studiebijeenkomsten;
 • activiteiten van de lidstaten in derde landen.

Door het ARGO-programma kunnen ook nationale projecten op het gebied van de buitengrenzen worden gefinancierd die ten doel hebben bepaalde structurele tekortkomingen op strategische grensovergangen te verhelpen.

Het ARGO-programma kan de kosten van de actie financieren tot 60% (en tot 80% in bijzondere omstandigheden). De financiering door het ARGO-programma sluit elke financiering door een ander, uit de gemeenschapsbegroting gefinancierd programma uit. Voor de uitvoering van het programma is 25 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Bovendien heeft de begrotingsautoriteit de kredieten voor het ARGO-programma voor 2004 aanzienlijk verhoogd om het beheer van de buitengrenzen te verbeteren.

De Commissie is, in partnerschap met de lidstaten, verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het ARGO-programma. Bovendien moet zij een jaarlijks programma opstellen en de voorgestelde acties evalueren en selecteren. Bij de evaluatie worden bepaalde criteria in acht genomen zoals de conformiteit met het jaarlijks werkprogramma, de Europese dimensie van de actie, de kwaliteit van de actie, het bedrag van de gevraagde steun, enz.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité, "ARGO-comité" genaamd. De Commissie brengt aan het Europees Parlement en de Raad jaarlijks verslag uit over de tenuitvoerlegging van het ARGO-programma. In 2003 diende de Commissie het eerste verslag in. Het laatste verslag moet uiterlijk op 31 december 2007 worden ingediend.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking 2002/463/EG

19.6.2002

-

L 161 van 19.6.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Omzetting door de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking 2004/867/EG

18.12.2004

-

PB L 371/48 van 18.12.2004

Laatste wijziging: 13.09.2005

Top