Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid naar aanleiding van voetbalevenementen met een internationale dimensie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid naar aanleiding van voetbalevenementen met een internationale dimensie

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2002/348/JBZ — Veiligheid bij internationale voetbalevenementen

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

 • Het besluit heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van voetbalgerelateerd geweld door het uitwerken van methoden voor internationaal gecoördineerde politie-inzet tijdens voetbalevenementen om de veiligheid van EU-burgers te waarborgen.
 • Het regelt de oprichting van nationale informatiepunten voetbal om het delen van informatie en grensoverschrijdende samenwerking en politie-inzet tijdens internationale voetbalevenementen mogelijk te maken.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten een nationaal informatiepunt voetbal creëren ter ondersteuning van de politie-inzet tijdens internationale topevenementen tussen voetbalteams van verschillende landen. Deze punten hebben de volgende taken:

  • internationale politiesamenwerking en informatie-uitwisseling coördineren en mogelijk maken;
  • informatie betreffende risicosupporters delen;
  • indien nodig ondersteuning aan nationale autoriteiten bieden;
  • een risicoanalyse uitvoeren met betrekking tot de clubs uit het eigen land en het nationale elftal, en deze informatie delen met andere EU-landen.
 • Informatie wordt voor, tijdens en na een voetbalevenement als volgt gedeeld:

  • strategische informatie die het evenement in al zijn dimensies omschrijft, met bijzondere aandacht voor mogelijke veiligheidsrisico's;
  • operationele informatie die nodig is om een correct beeld te krijgen van de gebeurtenissen gedurende het evenement;
  • tactische informatie die de operationele verantwoordelijken de gelegenheid biedt op gepaste wijze op te treden om de orde en veiligheid te handhaven, en het leveren van feedback na het evenement.
 • Informatie is vertrouwelijk en moet tijdig worden doorgegeven. De uitwisseling van persoonsgegevens dient hierbij te worden beschermd overeenkomstig de van toepassing zijnde nationale en internationale wetgeving.
 • Besluit 2002/348/JBZ is in 2007 gewijzigd door Besluit 2007/412/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie.
 • In een resolutie van de Raad uit 2003 wordt EU-landen verzocht te overwegen om personen die al eerder tijdens voetbalevenementen gewelddadigheden hebben begaan, de toegang te ontzeggen tot voetbalstadions. De resolutie bevat ook de mogelijkheid om stadionverboden uit te breiden naar andere EU-landen, ondersteund door sancties in geval van niet-naleving.
 • Het handboek voor internationale politiesamenwerking, het „EU-voetbalhandboek”, oorspronkelijk geïntroduceerd in 1999 en bijgewerkt door de besluiten van de Raad van 4 december 2006, 3 juni 2010 en 29 november 2016, biedt een model voor het uitwisselen van informatie.
 • Het handboek bevat gedetailleerde regelingen voor:

  • het verzamelen van intelligence;
  • verkenning;
  • de rol van politiespotters of informanten;
  • de begeleiding van supporters;
  • communicatie met supporters en de media;
  • de voorwaarden waaronder politiefunctionarissen directe ondersteuning kunnen bieden in andere landen.
 • In een besluit in 2014 kwamen de Europese Commissie en de Europese voetbalbond (UEFA) overeen de samenwerking en dialoog te versterken, inclusief acties om maatregelen tegen geweld in voetbalstadions te voorkomen. De twee partijen houden ten minste eenmaal per jaar vergaderingen op hoog niveau om de vooruitgang te evalueren.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het is sinds 9 mei 2002 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2002/348/JBZ van de Raad van 25 april 2002 inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (PB L 121, 8.5.2002, blz. 1–3)

Achtereenvolgende wijzigingen van Besluit 2002/348/JBZ werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Resolutie van de Raad van 17 november 2003 met het oog op de oplegging in de lidstaten van een stadionverbod bij voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (PB C 281, 22.11.2003, blz. 1–2)

Resolutie van de Raad betreffende een geactualiseerd handboek met aanbevelingen voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie waarbij ten minste één lidstaat is betrokken („EU Voetbal Handboek”) (PB C 444, 29.11.2016, blz. 1–36)

Besluit van de Commissie van 14 oktober 2014 betreffende het aannemen van de overeenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Commissie en de Europese voetbalbond (UEFA) (C(2014) 7378 final van 14.10.2014)

Laatste bijwerking 14.09.2017

Top