Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2002/348/JBZ van de Raad — Veiligheid bij internationale voetbalwedstrijden

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

 • Het besluit heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van voetbalgerelateerd geweld door het uitwerken van methoden voor internationaal gecoördineerde politie-inzet tijdens voetbalwedstrijden om de veiligheid van EU-burgers te waarborgen.
 • Het besluit regelt de oprichting van nationale informatiepunten betreffende voetbal, grensoverschrijdende samenwerking en politie-inzet tijdens internationale voetbalwedstrijden.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten een nationaal informatiepunt betreffende voetbal creëren met betrekking tot politie-inzet tijdens voetbalwedstrijden met een internationale dimensie. Deze punten hebben de volgende taken:

 • internationale politiesamenwerking en informatie-uitwisseling coördineren en vereenvoudigen;
 • informatie betreffende risicosupporters delen;
 • indien nodig ondersteuning aan nationale autoriteiten bieden;
 • risicoanalyses uitvoeren met betrekking tot de clubs uit het eigen land en het nationale elftal, en deze beschikbaar stellen aan andere EU-landen.

Informatie wordt voor, tijdens en na een voetbalevenement als volgt gedeeld:

 • strategische informatie die het evenement in al zijn dimensies omschrijft, met bijzondere aandacht voor de veiligheidsrisico's die het evenement met zich meebrengt;
 • operationele informatie die nodig is om een correct beeld te krijgen van de gebeurtenissen gedurende het evenement;
 • tactische informatie die de operationele verantwoordelijken de gelegenheid biedt op gepaste wijze op te treden ten behoeve van de ordehandhaving en veiligheid rond, en het leveren van feedback na het evenement.

Informatie is vertrouwelijk en moet tijdig worden doorgegeven, onder naleving van de waarborgen inzake de uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig toepasselijke nationale en internationale regelgeving.

In een resolutie van de Raad uit 2003 worden EU-landen verzocht personen die zich bij voetbalwedstrijden reeds schuldig hebben gemaakt aan gewelddadigheden, de toegang te ontzeggen tot stadions waar voetbalwedstrijden worden gehouden, inclusief de mogelijkheid tot stadionverboden die kunnen worden uitgebreid naar andere EU-landen, ondersteund door sancties in geval van niet-naleving.

Het handboek voor de internationale politiesamenwerking, oorspronkelijk geïntroduceerd in 1999 en bijgewerkt middels een resolutie van de Raad uit 2006, biedt een sjabloon voor de uitwisseling van informatie. Het handboek bevat gedetailleerde regelingen voor:

 • de intelligence,
 • de verkenning,
 • het spotten,
 • de begeleiding van supporters, en
 • communicatie met supporters en de media.

In het handboek worden tevens de voorwaarden uiteengezet waaronder politiemensen directe ondersteuning kunnen bieden in andere landen.

In een besluit uit 2014 kwamen de Europese Commissie en de Europese voetbalbond overeen de samenwerking en dialoog te versterken, inclusief acties om maatregelen tegen geweld in voetbalstadions te voorkomen. De twee partijen houden ten minste eenmaal per jaar bilaterale vergaderingen op hoog niveau om de vooruitgang te evalueren.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 9 mei 2002.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over ondersteuning van fair play en samenwerking in de sport.

BESLUIT

Besluit 2002/348/JBZ van de Raad van 25 april 2002 inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (PB L 121 van 8.5.2002, blz. 1-3)

De opeenvolgende wijzigingen aan Besluit 2002/348/JBZ zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad van 17 november 2003 met het oog op de oplegging in de lidstaten van een stadionverbod bij voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (PB C 281 van 22.11.2003, blz. 1-2)

Resolutie van de Raad van 4 december 2006 betreffende een geactualiseerd handboek met aanbevelingen voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie waarbij ten minste één lidstaat is betrokken (PB C 322 van 29.12.2006, blz. 1-39)

Besluit van de Commissie van 14.10.2014 betreffende het aannemen van de overeenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Commissie en de Europese voetbalbond (UEFA) (C(2014) 7378 final van 14.10.2014)

Laatste bijwerking 25.05.2016

Top