Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Europees Comité coördinatie fraudebestrijding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het Europees Comité coördinatie fraudebestrijding

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 94/140/EG van de Commissie van 23 februari 1994 tot oprichting van een raadgevend comité coördinatie fraudebestrijding

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

Met dit besluit wordt het raadgevend comité coördinatie fraudebestrijding (Cocolaf) opgericht, wat de samenwerking tussen de EU-landen en de Europese Commissie moet opbouwen om fraude* te voorkomen en te bestrijden.

KERNPUNTEN

 • Het Cocolaf, dat uit twee vertegenwoordigers uit ieder EU-land bestaat, eventueel bijgestaan door twee vertegenwoordigers van bevoegde nationale autoriteiten, wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.
 • Om nauwe en regelmatige samenwerking beter te organiseren tussen de bevoegde autoriteiten van EU-landen om fraude tegen te gaan, in overeenstemming met artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, kan de Commissie het Cocolaf raadplegen over alle aangelegenheden met betrekking tot:
  • de preventie en bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die ten nadele kunnen zijn van de financiële belangen van de EU;
  • samenwerking tussen EU-landen of tussen EU-landen en de Commissie om de financiële belangen van de EU te beschermen.
 • Cocolaf ondersteunt het werk van het Europees Bureau voor fraudebestrijding(OLAF) dat corruptie en misstanden binnen de EU-instellingen, evenals fraude ten nadele van de EU-begroting onderzoekt. Cocolaf vormt ook een aanvulling op het programma Hercules III, dat projecten financiert die onder andere samenwerking op het gebied van fraudebestrijding tussen EU-landen, de Commissie en OLAF verhoogt.
 • Cocolaf kan in overleg met de Commissie werkgroepen oprichten om specifieke problemen aan te pakken. In dit kader zijn de volgende vier subgroepen opgericht:
  • Groep voor fraudepreventie: stimuleert de samenwerking tussen relevante nationale autoriteiten van EU-landen en de Commissie door uitwisseling van ervaringen en beste praktijken op het gebied van fraudepreventie, bijvoorbeeld.
   • ervaring met frauderisicobeoordelingen,
   • uitwisseling van frauduleuze praktijken die zijn opgespoord,
   • ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van nationale of sectorale fraudebestrijdingsstrategieën of beleid of maatregelen enz.
  • Groep voor de rapportage en analyse van frauduleuze en andere onregelmatigheden: richt zich op de invoering en bespreking van statistische analyses van gerapporteerde gevallen en bekijkt andere kwesties die relevant zijn voor de voorbereiding van het verslag van artikel 325.
  • Afcos-groep (coördinatiedienst fraudebestrijding): wisselt ervaringen en beste praktijken uit op het gebied van samenwerking voor opsporing tussen OLAF en nationale autoriteiten, overeenkomstig de verordening betreffende de onderzoeken van OLAF (Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013)
  • OLAF fraudebestrijdingscommunicatienetwerk (OAFCN): verenigt woordvoerders en pr-functionarissen van relevante nationale autoriteiten en OLAF om mediastrategieën te delen en communicatie over de preventie en het afschrikken van fraude te stimuleren.
 • De Commissie organiseert ontmoetingen en biedt secretariaatstaken aan Cocolaf.

ACHTERGROND

Volgens artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten EU-landen fraude op EU-niveau op dezelfde manier tegengaan als fraude tegen hun eigen financiële belangen. Ondertussen is de Commissie verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de EU-begroting. Daarom is er besloten een comité op te richten inzake het hele gebied van fraude tegen de EU-begroting.

* KERNBEGRIP

Fraude: onrechtmatige misleiding voor financieel of crimineel gewin.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 94/140/EG van de Commissie van 23 februari 1994 tot oprichting van een raadgevend comité coördinatie fraudebestrijding (PB L 61 van 4.3.1994, blz. 27-28)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 94/140/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 25.07.2016

Top