Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees verbintenissenrecht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europees verbintenissenrecht

Met deze mededeling beoogt de Europese Commissie het debat over het Europese verbintenissenrecht te verbreden, en daarbij het Europees Parlement, de Raad en andere betrokkenen, zoals het bedrijfsleven, beoefenaars van juridische beroepen, academici en consumentengroeperingen te betrekken.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over Europees verbintenissenrecht [COM(2001) 398 def. - Publicatieblad C255 van 13.9.2001].

SAMENVATTING

De onderlinge aanpassing van bepaalde specifieke gebieden van het verbintenissenrecht op communautair niveau betreft steeds meer onderwerpen. De communautaire wetgever heeft een selectieve aanpak gevolgd door betreffende specifieke overeenkomsten of verkoopmethoden richtlijnen aan te nemen, wanneer een bijzondere behoefte aan harmonisatie was vastgesteld.

De Europese Commissie wil informatie verzamelen over de noodzaak van een verdergaande en meer coherente communautaire actie op het gebied van het verbintenissenrecht. Deze actie is met name noodzakelijk indien een benadering van geval tot geval niet alle potentiële problemen kan oplossen.

De Commissie wil te weten komen of de verschillen in het verbintenissenrecht tussen de lidstaten problemen opleveren, en zo ja, welke. De mededeling vraagt met name of de goede werking van de interne markt kan worden belemmerd door problemen in verband met het sluiten, interpreteren en toepassen van grensoverschrijdende overeenkomsten. De Commissie zou ook graag weten of de diversiteit van het nationale verbintenissenrecht grensoverschrijdende transacties ontmoedigt of de kosten daarvan opdrijft.

De mededeling is verder ook bedoeld om te weten te komen of de huidige aanpak van de sectorale harmonisatie van het verbintenissenrecht dreigt te leiden tot incoherenties op communautair en op nationaal niveau wat de toepassing van de omzettingsmaatregelen betreft.

Als er zich concrete problemen voordoen zou de Commissie graag bijdragen ontvangen van de privé-sector en de civiele samenleving, zodat kan worden vastgesteld welke oplossingen moeten of kunnen worden gevonden. Om bij te dragen tot de vaststelling van eventuele oplossingen omvat de mededeling een niet-uitputtende lijst met mogelijke oplossingen. De belanghebbende partijen kunnen echter ook andere oplossingen voorstellen.

De voorgestelde oplossingen zijn:

 • de oplossing van de problemen aan de markt overlaten;
 • de ontwikkeling bevorderen van niet-bindende gemeenschappelijke beginselen op het gebied van het verbintenissenrecht. Deze beginselen zouden van nut zijn voor de contractpartijen bij het opstellen van hun overeenkomsten, voor de rechtbanken en voor de nationale arbiters die besluiten moeten nemen, alsook voor de nationale wetgevers wanneer zij nieuwe wetgeving opstellen;
 • de bestaande communautaire wetgeving op het gebied van het verbintenissenrecht herzien en verbeteren om haar coherenter te maken of haar aan te passen om rekening te houden met situaties die bij de aanneming daarvan niet konden worden voorzien;
 • een nieuw instrument op communautair niveau goedkeuren dat bepalingen omvat met betrekking tot algemene kwesties in verband met het verbintenissenrecht alsook specifieke kwesties.

Ingeval de beste oplossing zou bestaan in de goedkeuring van een coherente en omvattende tekst, verzoekt de Commissie de betrokken partijen na te denken over het feit dat verschillende variabelen in aanmerking moeten worden genomen. In verband hiermee is een discussie nodig over:

 • de aard van het goed te keuren instrument (verordening, richtlijn of aanbeveling);
 • de verhouding met de nationale wetgeving (die kan worden vervangen door of kan blijven bestaan naast de communautaire wetgeving);
 • de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen bindende regels en niet-bindende regels;
 • de mogelijkheid voor de contractpartijen om te kiezen voor de toepassing van de communautaire bepalingen of de automatische toepassing van bepaalde regels als de contractpartijen niet tot een specifieke oplossing komen.

De mededeling van de Commissie is louter bedoeld als uitgangspunt voor een debat.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voortgangsverslagen:

Verslag van de Commissie van 25 juli 2007: Tweede voortgangsverslag over het gemeenschappelijke referentiekader (Common Frame of Reference) [COM(2007) 447 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]. In dit verslag verstrekt de Commissie actuele informatie over de in 2005 gestarte werkzaamheden inzake het Europees verbintenissenrecht. In 2006 werd bij het organiseren van de workshops prioriteit gegeven aan het consumentenovereenkomstenrecht, en onder andere aan consumentenverkoop en aan de begrippen "consument" en "professional". De conclusies van de onderzoekers en de besprekingen tijdens de workshops hebben geleid tot de opstelling van een groenboek over de herziening van het consumentenacquis, dat door de Europese Commissie op 7 februari 2007 is aangenomen.

Verslag van de Commissie van 23 september 2005: Eerste voortgangsverslag over het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis [COM(2005) 456 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. Dit verslag geeft een samenvatting van de voortgang van het initiatief inzake het Europese verbintenissenrecht en de herziening van het acquis sinds de mededeling van de Commissie over het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis van 2004 en schetst de voornaamste beleidskwesties.

Mededelingen van de Europese Commissie:

Mededeling van de Commissie van 11 oktober 2004 aan het Europees Parlement en de Raad: Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen [COM(2004) 651 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling geeft de Commissie aan hoe het gemeenschappelijke referentiekader (Common Frame of Reference - CFR) zal worden uitgewerkt om de coherentie van het acquis te verbeteren voor de gedeelten die relevant zijn voor consumentenbescherming en beschrijft ze de voorgenomen activiteiten tot bevordering van het gebruik van in de gehele EU toepasselijke standaard-contractvoorwaarden.

Mededeling van de Commissie van 12 februari 2003 aan het Europees Parlement en de Raad - Een coherenter Europees verbintenissenrecht - Een actieplan [COM(2003) 68 def. - Publicatieblad C 63 van 15.3.2003].

See also

 • De site van het directoraat-generaal Justitie over burgerlijke en handelszaken (DE) (EN) (FR)
 • De site van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten over het Europese verbintenissenrecht (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 27.10.2011

Top