Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van de euro tegen valsemunterij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bescherming van de euro tegen valsemunterij

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2001/887/JHA inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

Dit besluit heeft als doel ervoor te zorgen dat er gedurende onderzoek naar eurovalsemunterij samenhangende en efficiënte analyses van de vermoedelijke valse valuta worden uitgevoerd en dat informatie wordt gedeeld tussen EU-landen.

KERNPUNTEN

Met dit besluit werd, met het oog op de invoering van de euro op 1 januari 2002, een aantal bestaande regels betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij aangevuld, te weten:

Tijdens onderzoeken inzake valsemunterij moeten EU-landen erop toezien dat nationale analysecentra (NAC’s) het nodige onderzoek uitvoeren naar mogelijk valse eurobiljetten, terwijl nationale centra voor de analyse van muntstukken (NCAM's) dergelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijke valse muntstukken. EU-landen moeten de resultaten van deze onderzoeken toezenden aan Europol.

De nationale centra die in de EU-landen verantwoordelijk zijn voor onderzoek naar eurovalsemunterij en hieraan gerelateerde strafbare feiten, moeten gecentraliseerde informatie over hun onderzoeken, inclusief informatie die zij hebben ontvangen van niet-EU-landen, aan Europol toezenden. De toegezonden informatie moet ten minste de volgende gegevens omvatten:

  • gegevens van de betrokkenen;
  • omschrijving van de strafbare feiten;
  • de omstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn ontdekt;
  • de context van de inbeslagneming;
  • eventuele verbanden met andere zaken.

Om samen te werken in deze onderzoeken naar eurovalsemunterij en hieraan gerelateerde strafbare feiten dienen de bevoegde autoriteiten van EU-landen gebruik te maken van de voorzieningen van Eurojust.

Met Besluit 2005/37/EG van de Commissie werd het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum opgezet, dat euromunten moet beschermen tegen valsemunterij. Hiertoe analyseert en classificeert het centrum valse euromunten en staat het nationale autoriteiten bij.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 14 december 2001.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2001/887/JBZ van de Raad van 6 december 2001 inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PB L 329 van 14.12.2001, blz. 1-2)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6-10)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1338/2001 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit 2005/37/EG van de Commissie van 29 oktober 2004 tot oprichting van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en tot coördinatie van de technische maatregelen ter bescherming van de euromunten tegen namaak (PB L 19 van 21.1.2005, blz. 73-74)

Richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JHA van de Raad (PB L 151 van 21.5.2014, blz. 1-8)

Laatste bijwerking 03.04.2017

Top