Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systeem ter bescherming van de euro tegen valsemunterij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systeem ter bescherming van de euro tegen valsemunterij

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1338/2001 — bescherming van de euro tegen valsemunterij

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening voert een systeem in waarmee landen van de Europese Unie (EU) in staat gesteld worden om onderling, met de Europese Centrale Bank (ECB), met de Europese Commissie, met de Europese Politiedienst (Europol) en met niet-EU-landen gegevens over valse eurobankbiljetten en -munten te verzamelen en uit te wisselen, indien van toepassing.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad breidt het toepassingsgebied van de verordening uit tot EU-landen die niet tot de eurozone behoren.

Hoofdlijnen van het systeem ter bescherming van de euro

 • De systematische overdracht van technische gegevens over valse eurobankbiljetten en -munten door autoriteiten van EU-landen (met name nationale centrale banken) aan de ECB; de ECB is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking daarvan.
 • Autoriteiten van EU-landen moeten toestaan dat bankbiljetten waarvan wordt vermoed dat zij vals zijn door hun nationaal analysecentrum worden onderzocht en dat munten waarvan wordt vermoed dat zij vals zijn door het nationaal analysecentrum voor munten worden onderzocht. Deze instanties moeten elk nieuw type verdachte bankbiljetten doen toekomen aan de ECB en elk nieuw type verdachte munten aan het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum(ETWC).
 • Kredietinstellingen, andere betalingsdienstaanbieders en andere instellingen die deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van bankbiljetten en muntstukken hebben bepaalde verplichtingen. EU-landen moeten voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties jegens instellingen die hun verplichtingen niet nakomen.
 • Samenwerking (o.a. via het Periclesprogramma, ingevoerd krachtens Verordening (EU) nr. 331/2014) tussen de relevante autoriteiten van EU-landen (met name de nationale centrale bureaus die opgericht zijn krachtens het Internationale Verdrag ter bestrijding van de valsemunterij), de ECB, de Commissie en Europol.
 • Centralisatie van de informatie betreffende gevallen van valsemunterij met de euro en overdracht daarvan aan Europol.
 • Samenwerking met niet-EU-landen en internationale organisaties (waaronder Interpol).

EU-landen moeten een lijst van autoriteiten die zij aanwijzen als zijnde bevoegd om valse bankbiljetten en munten te identificeren, doen toekomen aan de Commissie en de ECB.

De Europese Commissie heeft de Deskundigengroep eurovalsemunterij opgericht voor de volgende doeleinden:

 • helpen bij het opstellen van voorstellen voor rechtshandelingen of beleidsinitiatieven met betrekking tot de vervalsing van bankbiljetten en munten;
 • nauw samenwerken met de Commissie, de EU-landen, het ETWC, de ECB en Europol;
 • informatie uitwisselen en goede praktijken opstellen inzake het voorkomen en bestrijden van valsemunterij, en de gevolgen ervan analyseren;
 • de Commissie adviseren inzake de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2001 en het Periclesprogramma.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 2002. Ze was evenwel van toepassing vanaf 4 juli 2001 voor bankbiljetten en munten die nog niet uitgegeven waren, maar waarvan het de bedoeling was ze uit te geven.

ACHTERGROND

Verordening (EG) nr. 1338/2001, die voorafgaande aan de invoering van de euro in 2002 werd aangenomen, is bedoeld ter bescherming van eurobankbiljetten en -munten tegen valsemunterij.

De verordening vormt een aanvulling op een reeks eerder genomen besluiten:

 • oprichting van nationale analysecentra;
 • oprichting van het analysecentrum voor nagemaakte bankbiljetten;
 • de verzameling van technische gegevens over vervalsing van de euro door de ECB en door het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum dat verantwoordelijk is voor de analyse van euromunten;
 • invoering van strafrechtelijke sancties ter bescherming van de euro tegen valsemunterij.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6-10)

Opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1338/2001 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 11)

Zie geconsolideerde versie

Besluit 2001/887/JBZ van de Raad van 6 december 2001 inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PB L 329 van 14.12.2001, blz. 1-2)

Besluit 2001/912/EG van de Europese Centrale Bank van 8 november 2001 betreffende bepaalde voorwaarden met betrekking tot toegang tot het Volgsysteem voor Valsemunterij (VSV) (ECB/2001/11) (PB L 337 van 20.12.2001, blz. 49-51)

Beschikking 2003/861/EG van de Raad van 8 december 2003 betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 44)

Besluit 2010/597/EU van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14) (PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1-20)

Zie geconsolideerde versie

Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (PB L 339 van 22.12.2010, blz. 1-5)

Besluit 2013/211/EU van de Europese Centrale Bank van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/10) (PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37-42)

Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles 2020” ) en tot intrekking van de Besluiten 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG en 2006/850/EG van de Raad (PB L 103 van 5.4.2014, blz. 1-9)

Richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PB L 151 van 21.5.2014, blz. 1-8)

Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de Europese Centrale Bank (ECB) (PB C 123 van 17.4.2015, blz. 1-5)

Besluit van de Commissie van 12 februari 2016 tot oprichting van de deskundigengroep eurovalsemunterij (PB C 58 van 13.2.2016, blz. 5-7)

Laatste bijwerking 19.09.2016

Top