Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Georganiseerde criminaliteit: Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Georganiseerde criminaliteit: Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie

Met dit besluit wil men de samenwerking tussen de lidstaten inzake criminaliteitspreventie bevorderen.

BESLUIT

Besluit 2001/427/JBZ van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie.

SAMENVATTING

Sinds de conferentie van Stockolm in 1996 zijn er verschillende conferenties en werkbijeenkomsten geweest om een Europese strategie inzake criminaliteit te definiëren. Aan de hand van de conclusies van de Europese Raad van Tampere hebben de lidstaten de noodzaak erkend een stelsel van preventie op te zetten voor de uitwisseling van informatie, uiteenlopende ervaringen, studies en onderzoeken op het gebied van preventie.

Bij dit besluit wordt een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) opgericht. Criminaliteitspreventie bestrijkt alle maatregelen die ten doel hebben om criminaliteit en gevoelens van onveiligheid onder de burgers terug te dringen. Het netwerk heeft een secretariaat en bestaat uit verschillende contactpunten die door elke lidstaat worden aangewezen (maximaal drie per lidstaat). Elke lidstaat zorgt ervoor dat de contactpunten van zijn land voldoende kennis hebben van tenminste één andere officiële taal van de Europese Unie, zodat zij met de contactpunten van de andere lidstaten kunnen communiceren. Ook de Commissie wijst een contactpunt aan. Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) worden betrokken bij werkzaamheden op gebieden die hen aangaan.

De prioriteiten van het netwerk zijn de strijd tegen de jeugdcriminaliteit en de stedelijke en drugsgerelateerde criminaliteit (deze prioriteiten werden reeds vastgelegd op de Europese Raad van Tampere).

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:

 • de samenwerking, contacten en uitwisseling van informatie en ervaring vergemakkelijken;
 • de bestaande activiteiten op het gebied van criminaliteitspreventie analyseren;
 • de voornaamste samenwerkingsgebieden vaststellen en jaarlijks de uitreiking van de Europese prijs voor criminaliteitspreventie organiseren;
 • conferenties, studiebijeenkomsten en ontmoetingen organiseren;
 • de samenwerking met de kandidaat-lidstaten versterken;
 • jaarlijks aan de Raad over zijn werkzaamheden verslag uitbrengen.

Het netwerk ontwikkelt zijn activiteit in samenwerking met de instanties voor criminaliteitspreventie, onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties. Bovendien zet het een website op.

Het netwerk komt tenminste een keer per halfjaar bijeen op uitnodiging van het fungerend voorzitterschap van de Raad. De eerste vergadering heeft op 28 augustus 2001 plaatsgevonden.

Het secretariaat van het netwerk wordt verzorgd door de Commissie. Het voert de dagelijkse werkzaamheden van het netwerk uit en onderhoudt de website.

De Raad evalueert binnen drie jaar na de aanneming van dit besluit de werkzaamheden van het netwerk.

Dit besluit is in werking getreden op de dag waarop het is goedgekeurd.

Referenties

 • Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

 • 28.5.2001

-

L 153 van 8.6.2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Elk jaar dient het netwerk de Raad verslag van zijn werkzaamheden te doen en de prioritaire werkterreinen van zijn werkprogramma voor het volgende jaar aan te geven.

Jaarverslag over 2005 van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (EN ). In 2005 zijn vijf hoofddoelstellingen verwezenlijkt:

 • de herstructurering van het Netwerk;
 • de ontwikkeling van de internetsite (EN). Deze zal tot 2008 door het Verenigd Koninkrijk worden beheerd;
 • de vaststelling van een doeltreffender aanpak voor de benutting van de ondersteunende diensten van het Netwerk (met name de realisatie van een secretariaat voor het Netwerk);
 • de totstandbrenging van een werkprogramma dat wordt gebaseerd op zeven actiepunten (EN);
 • de totstandbrenging van een gegevensbestand ten behoeve van het bijeenbrengen van de beste praktijken bij criminaliteitspreventie.Om de bereikte resultaten in het komende rapport beter te kunnen beoordelen, zijn de doelstellingen voor 2006 in het onderhavige verslag opgenomen.

Jaarverslag over 2004 van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie.

In 2004 is het netwerk van de nationale vertegenwoordigers vier maal bijeengekomen. In het verslag worden de werkzaamheden van de drie subgroepen van het netwerk opgesomd, namelijk:

 • de subgroep misdaad en slachtofferschap (verslag over de criminaliteitstendensen in de Unie);
 • de subgroep internationale referentiepunten (benchmarking);
 • de subgroep jeugdcriminaliteit.

Jaarverslag over 2003 van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie.

Het jaarverslag over 2003 van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie omvat en beoogt onder meer de volgende elementen:

 • een overzicht van de institutionele en de organisatievraagstukken;
 • de concrete activiteiten van het ENCP: toepassing van een aantal doelstellingen en activiteiten of concrete initiatieven die in het tweede verslagjaar zijn verwezenlijkt;
 • veelbelovende ontwikkelingen in het beleid van de Unie op het gebied van criminaliteitspreventie;
 • de stand van de behoeften betreffende samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie op Unieniveau;
 • het tweede werkprogramma (2003-2004) van het ENPC zoals dit op 24 februari 2003 door het ENPC was goedgekeurd;
 • de toekomstvooruitzichten voor het ENPC en de moeilijkheden die zich gaandeweg hebben voorgedaan.

Jaarverslag over 2002 van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie. Volgens dit verslag werd het jaar 2002 gekenmerkt door het opzetten van de ENCP-website, een conferentie in Aalborg (Denemarken) en het opzetten van een systeem voor het delen van informatie over de best mogelijke aanpak. Eind 2002 hadden alle lidstaten hun nationale vertegenwoordigers voor het netwerk aangewezen. In de loop van het jaar werden plenaire vergaderingen en ook informele bijeenkomsten op initiatief van de lidstaten georganiseerd met het oog op de uitwerking van concrete maatregelen, met name op het gebied van bestrijding van diefstal van mobiele telefoons, van publiek-private samenwerking inzake criminaliteitspreventie en van preventie van jeugdcriminaliteit.

Volgens het activiteitenprogramma 2003-2004 wil het netwerk meer verslagen elektronisch beschikbaar stellen en op het eind van elk jaar een conferentie organiseren.

Eerste jaarverslag van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) (juni - december 2001). De verwezenlijkingen in 2001 omvatten onder meer:

 • eerste maatregelen voor het opzetten van de ENCP-website met het oog op de verspreiding van kennis over criminaliteit en criminaliteitspreventie in de EU-lidstaten;
 • de organisatie van een conferentie over de uitwisseling van de beste werkwijzen (die op 7 en 8 oktober 2002 in Aalborg is gehouden);
 • experimentele werkzaamheden met het oog op een betere vergelijkbaarheid van gegevens over criminaliteit, strafrecht en slachtofferschap in de EU-lidstaten;
 • eerste maatregelen voor de totstandbrenging van een samenwerking met andere EU-organen op dit gebied.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Criminaliteitspreventie in de Europese Unie [COM(2004) 165 def (es de en fr)].

Besluit 2002/630/JBZ van de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS ) [Publicatieblad L 203 van 1.8.2002].

Besluit 2001/515/JBZ van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van een programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie (Hippocrates (es de en fr)) [Publicatieblad L 186 van 7.7.2001].

Laatste wijziging: 20.03.2007

Top