Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees justitieel netwerk — Burgerlijke en handelszaken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees justitieel netwerk — Burgerlijke en handelszaken

 

SAMENVATTING VAN:

Beschikking 2001/470/EG betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (EJN-civiel)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE BESCHIKKING?

Met deze beschikking wordt het Europees justitieel netwerk opgericht om justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken* tussen EU-landen te verbeteren.

KERNPUNTEN

Het EJN-civiel is een informele, flexibele structuur die de justitiële samenwerking tussen EU-landen moet verbeteren door de contacten tussen verschillende nationale rechters te vergemakkelijken via een netwerk van nationale contactpunten.

De belangrijkste taken van het EJN-civiel zijn:

  • justitiële samenwerking in grensoverschrijdende zaken vergemakkelijken bijv. door hulp te bieden bij betekening of kennisgeving of bewijsverkrijging;
  • EU-burgers informeren over grensoverschrijdende toegang tot de rechter, vooral door informatiebladen en handleidingen voor burgers over specifieke EU-wetten die op het EU-portaal voor e-justitie zijn gepubliceerd;
  • ervaring over de toepassing van EU-wetgeving beoordelen en delen om zwakke punten te identificeren en te onderzoeken hoe EU-wetgeving kan worden versterkt.

Het EJN-civiel bestaat uit contactpunten en relevante instanties die gespecialiseerd zijn in Europees burgerlijk en handelsrecht van de EU-landen, waaronder:

  • justitiële of bestuurlijke instanties in EU-landen die verantwoordelijk zijn voor justitiële samenwerking;
  • beroepsorganisaties van advocaten die rechtstreeks betrokken zijn bij de toepassing van Europees burgerlijk en handelsrecht.

Denemarken doet niet mee aan het EJN-civiel.

Met betrekking tot de organisatie voert het EJN-civiel zijn activiteiten uit door middel van regelmatige bijeenkomsten van de contactpunten, voornamelijk in Brussel. Het secretariaat van het EJN-civiel wordt beheerd door de Europese Commissie die contact onderhoudt met de contactpunten over het werk en de prioriteiten van het netwerk.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 1 december 2002 van toepassing.

ACHTERGROND

* KERNBEGRIPPEN

Burgerlijk en handelsrecht: wetten die betrekking hebben op burgers en bedrijven, met uitzondering van het strafrecht, familierecht, faillissements- en erfrecht.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, blz. 25-31)

Achtereenvolgende wijzigingen in Beschikking 2001/470/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste bijwerking 02.08.2016

Top