Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Scorebord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Scorebord

Deze tabel brengt alle maatregelen samen die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Hij maakt de follow-up van de bij de tenuitvoerlegging van deze maatregelen geboekte vooruitgang mogelijk.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 24 maart 2000: Scorebord van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese Unie [COM(2000)167 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

In het Verdrag van Amsterdam zijn middellange termijnen vastgesteld voor de goedkeuring van de verschillende maatregelen die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Deze maatregelen werden meer gedetailleerd besproken tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad in Wenen (december 1998) en Tampere (oktober 1999).

Om de follow-up van de vorderingen welke worden gemaakt bij de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te vereenvoudigen, neemt de Commissie de verschillende maatregelen en het betreffende tijdschema op in één enkel Scorebord.

Het Scorebord maakt het met name mogelijk om:

 • de burgers beter te informeren over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
 • de door de Europese Raad van Tampere op gang gebrachte dynamiek te handhaven;
 • tijdig waarschuwingen te zenden wanneer zich bij de tenuitvoerlegging van de aangekondigde maatregelen eventueel vertragingen voordoen.

De tabel neemt zoveel mogelijk de titels over van de hoofdstukken van de conclusies van Tampere en omvat de volgende kolommen:

 • nagenoeg alle doelstellingen die enerzijds in het Verdrag van Amsterdam en anderzijds door de Europese Raden van Wenen en Tampere zijn vastgesteld. Hierbij werd een aantal specifieke doelstellingen gevoegd die verband houden met justitie en binnenlandse zaken (burgerschap van de Unie enz.);
 • de vorm van de te nemen maatregelen (wetgevende of niet-wetgevende besluiten, aard van het goed te keuren instrument);
 • de verantwoordelijkheid voor de initiatieven (de Commissie en/of de lidstaten);
 • de termijnen (wanneer deze reeds zijn vastgesteld);
 • de stand van zaken.

Om de zes maanden stelt de Commissie ten behoeve van het Europees Parlement en de Raad een bijgewerkte versie van het Scorebord op.

Het Scorebord wordt ingedeeld in zeven belangrijke rubrieken:

 • een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid:partnerschap met de landen van herkomst, gemeenschappelijk Europees asielstelsel, eerlijke behandeling van burgers uit een derde land, beheer van migratiestromen;
 • een ware Europese rechtsruimte:een betere toegang tot de rechter in Europa, wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen op burgerrechtelijk en strafrechtelijk gebied, grotere convergentie inzake burgerlijk recht;
 • bestrijding van de criminaliteit in de Unie in haar geheel:criminaliteitspreventie op het niveau van de Unie, versterking van de samenwerking bij de bestrijding van de criminaliteit, bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit, speciaal optreden tegen het witwassen van geld;
 • aangelegenheden op het gebied van het beleid aangaande de binnengrenzen van de Unie en visumbeleid, tenuitvoerlegging van artikel 62 EG en omzetting van het Schengen-acquis;
 • burgerschap van de Unie;
 • samenwerking op het gebied van drugsbestrijding;
 • krachtdadiger extern optreden.

Deze zeven rubrieken worden hieronder toegelicht:

1) EEN GEMEENSCHAPPELIJK ASIEL- EN MIGRATIEBELEID VAN DE EU

1.1. Partnerschap met de landen van herkomst

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Evaluatie van de landen en regio's van herkomst en doorreis teneinde een land- of regiospeci-fieke geïntegreerde aan-pak te formuleren.

Verlenging van het mandaat van de Groep op hoog niveau voor asiel- en migratievraag-stukken.

Raad en Commissie.

-

Aan de gang zijnde werkzaamheden in het kader van de Groep op hoog niveau voor asiel- en milieuvraagstukken - Verslag over de tenuit-voerlegging van de reeds goedgekeurde actieplannen: decem-ber 2000.

Evaluatie van andere landen en regio's met het oog op de opstelling van nieuwe actieplan-nen.

Raad en Commissie.

april 2001

-

1.2. Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Het bepalen van de staat die verantwoorde-lijk is voor de behande-ling van een asielver-zoek.

Onderzoek van de doeltreffendheid van de overeenkomst van Dublin.

Evaluatie door de Commissie.

2000

Met de werkzaamheden werd in 2000 begonnen.

Goedkeuring van criteria en mechanismen (verordening).

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

De Commissie heeft in juli 2001 een voorstel ingediend.

EURODAC.

Raad en Commissie.

-

In december 2000 heeft de Raad de Verordening met betrekking tot de oprichting van het Eurodac-systeem aangenomen.

Een eerlijke en doel-treffende asielproce-dure.

Aanneming van gemeenschappelijke minimumnormen voor de procedure voor het toekennen of intrekken van de vluchtelingenstatus, o.a. met het oog op de verkorting van de duur van de asielproce-dures, met bijzondere aandacht van de situatie van de kinderen (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

In september 2000 heeft de Commissie een voorstel ingediend dat momenteel in de Raad wordt besproken.

Vaststelling van de gemeenschappelijke minimumvoorwaarden voor de opvang van asielzoekers (met bijzondere aandacht voor de situatie van de kinderen)(richtlijn (es de en fr)).

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

In april 2001 heeft de Commissie een voorstel ingediend.

Gemeenschappelijke asielprocedure (es de en fr).

Commissie (gedeeltelijk).

-

De Commissie heeft in november 2000 een mededeling uitgewerkt (COM(2001)710 def).

Uniforme status, welke in de gehele Unie gel-dig is, voor personen die asiel hebben gekre-gen.

Voor de follow-up van de mededeling van de Commissie zou een wetgevend instrument noodzakelijk kunnen zijn.

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

De Commissie zal een mededeling voorberei-den.

Onderlinge aanpassing van de voorschriften inzake de erkenning en de inhoud van de vluchtelingenstatus (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2004

In september 2001 heeft de Commissie een voorstel ingediend.

Goedkeuring van maatregelen inzake vluchtelingen en ontheemden teneinde een passende status te verlenen aan personen die internationale bescherming behoeven.

Tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden die internationale bescherming behoeven (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

Zo spoedig mogelijk.

In juli 2001 heeft de Raad Richtlijn 2001/55/EG aangeno-men.

Subsidiaire vormen van bescherming (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2004

-

Bevordering van het evenwicht tussen de inspanningen die door de lidstaten worden geleverd om vluchtelingen en ontheemden op te vangen en de consequenties van deze opvang te dragen.

Oprichting van een Europees vluchtelingenfonds (beschikking).

Raad, op voorstel van de commissie.

Zo spoedig mogelijk.

In september 2000 heeft de Raad de beschikking aangenomen.

Terbeschikkingstelling van een financiële reserve bij massale toestroom van vluchtelingen.

Raad en het Europees Parlement.

-

De Commissie onderzoekt de mogelijkheden.

1.3. Eerlijke behandeling van burgers uit een derde land

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Bestrijding van alle vormen van discriminatie en meer in het bijzonder van racisme en vreemdelingenhaat.

Tenuitvoerlegging van de beginselen van gelijke behandeling (es de en fr)van personen, ongeacht ras of etnische herkomst (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

juni-december 2000

De richtlijn werd in juni 2000 door de Raad aangenomen.

Vaststelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling (es de en fr)in werkgelegenheid en beroep (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

In november 2000 werd de richtlijn door de Raad aangenomen.

Programma's van beste praktijken en opgedane ervaringen (beschikking).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

In november 2000 werd de beschikking door de Raad aangenomen.

Versterking van de samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en met de Raad van Europa.

Raad / Commissie.

-

Officiële opening van het Waarnemingscentrum op 7 april 2000.

Ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking (es de en fr) ter voorkoming en bestrijding van racisme en vreem-delingenhaat Gemeenschappelijke strafbaarstelling van racisme en vreemdelingenhaat (kaderbesluit).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

Het tweede verslag inzake de tenuitvoer-legging van het ge-meenschappelijk optreden van 15 juli 1996 werd in juni 2000 ingediend. In november 2001 werd door de Commissie een voorstel voor een kaderbesluit ingediend.

Onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers uit een derde land.Onderlinge aanpassing van de wettelijke status van de burgers uit een derde land.

Evaluatie van de huidige en toekomstige migratiestromen in de EU uit het oogpunt van de demografische ontwikkelingen, de situatie op de arbeidsmarkt alsmede de migratiedruk uit landen en regio's van herkomst.

Raad/ Commissie/ Lidstaten.

-

De Commissie heeft in juli 2001 een mededeling ingediend over een open coördinatiemethode (es de en fr) voor het communautaire immigratiebeleid.

Voorwaarden voor toelating en verblijf met het oog op a) gezinshereniging, b) studie (es de en fr) of beroepsopleiding, c) betaald werk als werknemer (es de en fr) of zelfstandige (es de en fr) (richtlijnen).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

Het voorstel voor een richtlijn van de Commissie inzake het recht op gezinshereniging werd op 1 december 1999 ingediend bij het Parlement en de Raad.Door de Commissie werd één gewijzigd voorstel in oktober 2000 en een ander in mei 2002 ingediend.

Normen en procedures voor de afgifte van langlopende visa en verblijfstitels (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

-

Vaststelling van een aantal uniforme rechten (b.v. het recht op verblijf, onderwijs en op werk als werknemer of zelfstandige) die moeten worden toegekend aan burgers uit een derde land die tijdens een nader te bepalen periode legaal in een lidstaat hebben verbleven (richtlijn).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

Studie van de Commissie inzake de wettelijke status van burgers uit een derde land die reeds lange tijd in een lidstaat van de Europese Unie verblijven. In maart 2001 werd door de Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend.

Vaststelling van de criteria en voorwaarden die door burgers uit een derde land in acht moeten worden genomen om, net als de burgers van de Unie en hun gezinnen, de toela-ting te krijgen om zich te vestigen en te werken in een lidstaat van de Unie waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het sociale evenwicht en de arbeidsmarkt (richtlijn ()).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

In juli 2001 werd door de Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend.

1.4. Beheer van migratiestromen

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Verbetering van de uitwisseling van statistieken en informa-tie over asiel en immigratie (deze uitwisseling dient ook betrekking te hebben op de statistieken en informatie inzake nationale wetgevingen en beleidslijnen).

Verdere tenuitvoerleg-ging van het door de Raad in april 1998 goedgekeurde actieplan.

Commissie, in samenwerking met de lidstaten.

-

Het verzamelen van gegevens begon in oktober 1998; de tweede fase (uitbreiding tot de kandidaatlanden, Noorwegen en IJsland) begint in het tweede semester van 2000 (na de evaluatie van de eerste fase).

Oprichting van een virtuele Europese waarnemingspost voor migratie.

Commissie.

-

Voorbereidende werkzaamheden (op basis van een vorige haalbaarheidsstudie), gefinancierd door het Programma ODYSSEUS (es de en fr).

Versterking van de bestrijding van mensenhandel en economische uitbuiting van migranten.

Goedkeuring van maatregelen tot vast-stelling van minimum-voorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare handelingen en straffen op het gebied van georgani-seerde criminaliteit die verband houdt met mensenhandel (kaderbesluit).

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

De Commissie heeft in december 2000 een voorstel voor een kaderbesluit ingediend.

Het opsporen en ontmantelen van de betrokken criminele netwerken door in het kader van de operationele samenwerking prioriteit te geven aan de bestrijding van de illegale immigratie.

Lidstaten/ Europol.

-

In november 2001 heeft de Commissie een mededeling in verband met een gemeenschappelijk beleid op het gebied van illegale immigratie ingediend.

Verdere harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten op het gebied van de aansprakelijkheid van de vervoerders (richtlijn (es de en fr)).

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

-

In juni 2001 heeft de Raad Richtlijn 2001/51/EG aangeno-men.

Hulpverlening aan de landen van herkomst en van doorreis.

Ontwikkeling van voorlichtingscampagnes betreffende de huidige mogelijkheden voor legale immigratie en het voorkomen van alle vormen van mensenhandel.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

-

Het bevorderen van de vrijwillige terugkeer ().

-

-

-

Het vergroten van de capaciteit van de autoriteiten van deze landen om de mensen-handel doeltreffend te bestrijden.

-

-

-

Derde landen helpen hun terug- en over-nameverplichtingen ten aanzien van de Unie en de lidstaten na te komen.

-

-

-

Het vaststellen van een samenhangend beleid van de Europese Unie op het gebied van verwijdering- en overnameovereenkomsten. ()

Het sluiten van terug- en overnameovereen-komsten of het opne-men van standaardclau-sules in andere overeen-komsten tussen de Europese Gemeenschap en de betrokken derde landen of groepen van landen.

Raad, op voorstel van de Commissie.

-

Aanbeveling tot machtiging van de Commissie om te onderhandelen over verwijdering- en overnameovereenkomsten met vier derde landen, door de Commissie ingediend op 14 februari 2000.

2) EEN WARE EUROPESE RECHTSRUIMTE

2.1. Een betere toegang tot de rechter in Europa

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Rechtszekerheid en gelijke toegang tot de rechter garanderen.

Informatiecampagne en publicatie van "gidsen voor de gebruikers" over justitiële samen-werking binnen de Unie.

Commissie.

-

De Commissie zal een met de voorbereidende werkzaamheden beginnen.

Instelling van een permanent informatie-systeem door een net-werk van nationale autoriteiten (Europees justitieel netwerk voor burgerlijke aangelegenheden).

Raad, op voorstel van de Commissie.

2001

In mei 2001 heeft de Raad een besluit tot instelling van het Europees justitieel netwerk voor burger-lijke en commerciële aangelegenheden aangenomen.

Voorstel om minimum-normen vast te stellen voor rechtsbijstand (es de en fr).

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

De Commissie heeft in februari 2000 een groenboek ingediend. De Commissie bereidt een document voor over de invordering van juridische kosten en advocatenhonoraria alsmede over de "collectieve acties".

Voorstel voor gemeen-schappelijke procedurevoorschriften op het gebied van geringe consumenten- en commerciële vorderingen, niet-betwiste vorderingen en alimentatievorderingen.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

In april 2002 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen.

Voorstel betreffende de vaststelling van minimumkwaliteitsnormen op het gebied van de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

De lidstaten zullen buitengerechtelijke procedures in het leven roepen.

april 2004

De Commissie heeft in 1998 een aanbeveling gedaan over de belangrijkste beginselen die van toepassing zijn op buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. De Commissie richt voor de consumenten een Europees buitengerechtelijk netwerk (EBG-net) op. In april 2002 heeft de Commissie een groenboek ingediend betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht.

Rechtszekerheid en toegang tot de rechter garanderen.

Invoering van meertalige formulieren die in grensoverschrij-dende rechtszaken wederzijds worden erkend als geldige documenten.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

Op te nemen in het programma inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Bescherming van het recht op schadever-goeding en hulp van slachtoffers.

Het opstellen van minimumnormen voor de bescherming van slachtoffers

Het Parlement en de Raad dienen de mededeling van de Commissie te onder-zoeken.

-

De Commissie heeft in juli 1999 een mededeling ingediend.In september 2001 heeft de Commissie een groenboek schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven ingediend.

Andere instrumenten inzake de onderlinge aanpassing van de mechanismen op het gebied van schadever-goeding aan slacht-offers.

-

2004

-

2.2.Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen

Op burgerrechtelijk gebied:

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Een versterkte weder-zijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen en de noodzakelijke onder-linge aanpassing van de wetgevingen teneinde de samenwerking tussen de autoriteiten en de justitiële bescherming van de rechten van het individu te vergemakke-lijken.

Programma van maatregelen inzake wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (met name de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de wederzijdse erkenning en uitvoering van de beslissingen: afschaffing van de belemmeringen voor geringe vorderingen en vonnissen in familiegeschillen).

De Raad en de Commissie zullen een programma goedkeuren.

Goedkeuring van het programma tegen eind 2000.

In april 2002 heeft de Raad een Verordening aangenomen tot vaststelling van een algemeen communautair kader voor activiteiten ter vergemakkelijking van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Begin van de werkzaamheden betreffende een Europese executoriale titel.

De Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

-

Deze actie dient te worden opgenomen in het programma van maatregelen betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse erkenning.

Voorstel inzake minimumnormen voor specifieke aspecten van het procesrecht in burgerlijke zaken (nieuw procesrecht inzake betalingsopdrachten).

-

-

Deze actie dient te worden opgenomen in het programma van maatregelen betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse erkenning.

Op strafrechtelijk gebied:

Doel

Maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Erop toezien dat misdadigers geen enkele financiële toevlucht hebben.

Bekrachtiging van de EU-uitleveringsovereenkomsten (es de en fr) van 1995 en 1996.

Lidstaten.

april 2001

Zes lidstaten hebben de Overeenkomst van 1995 bekrachtigd.Zes lidstaten hebben de Overeenkomst van 1996 bekrachtigd.

Studie inzake de afschaffing van de formele uitleveringsprocedures betreffende personen die na een definitieve veroordeling aan de rechtspleging proberen te ontkomen.

Raad, op voorstel van de Commissie.

Eind 2001

In september 2001 heeft de Commissie een voorstel voor een kaderbesluit betreffende een Europees arrestatiebevel ingediend. De Raad heeft het kaderbesluit aangenomen.

Invoering van snelle uitleveringsprocedures.

Raad, op voorstel van de Commissie.

Eind 2001

-

Onderzoek betreffende de uitlevering in verband met verstekprocedures.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

-

Erop toezien dat in een bepaalde lidstaat geno-men beslissingen ook in de gehele Unie gelden.

Programma van maatregelen betreffende de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning, met de nodige specifieke instrumenten.

Raad/Commissie.

Programma in 2000.

In juli 2000 heeft de Commissie een mededeling ingediend over de wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen in strafzaken.

Toepassing van de wederzijdse erkenning van de aan het proces voorafgaande gerechtelijke bevelen.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

-

In november 2000 hebben Frankrijk, Zweden en België een initiatief ingediend over de bevriezing (es de en fr) van tegoeden en bewijzen. Dit leidt tot een kaderbesluit (es de en fr) van de Raad.

Onderzoek van de haalbaarheid van verbeterde grensoverschrijdende samenwerking inzake de overneming van strafvervolging en de uitvoering van vonnissen.

Raad, op voorstel van de Commissie of initiatief van een lidstaat.

april 2004

Op te nemen in een document van de Commissie.

Haalbaarheidsstudie inzake de uitbreiding en de eventuele formalisering van de uitwisseling van informatie over strafregisters.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

Op te nemen in een document van de Commissie.

(1) Zie de tabel "speciaal optreden tegen het witwassen van geld".

2.3. Grotere convergentie inzake burgerlijk recht

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

De door dispariteiten in de wetgeving en proce-dures veroorzaakte be-lemmeringen opheffen.

Nieuwe procesregels in grensoverschrijdende zaken (met name voor-lopige maatregelen, bewijsvergaring, termijnen).

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

In mei 2001 heeft de Raad een verordening aangenomen betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

Alomvattende studie teneinde de belemme-ringen voor een goede rechtsgang in burgerlijke zaken vast te stellen en weg te nemen.

De Raad zal hierover verslag uitbrengen.

Eind 2001

De Commissie bereidt een ontwerp voor van een met Noorwegen, IJsland en Zwitserland te sluiten overeenkomst.

Het afronden van de Verdragen van Brussel en Lugano.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

-

Het opstellen van een rechtsinstrument inzake de wet van toepassing op buitencontractuele verplichtingen.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2001

De Commissie zal een mededeling voorberei-den die eventueel zal worden gevolgd door een ontwerpverorde-ning.

Herziening, indien nodig, van het Verdrag van Rome van 1980.

Raad, op voorstel van de Commissie, op initiatief van een lidstaat.

april 2001

-

Voorafgaand onderzoek van de mogelijkheden om een juridisch instrument op te stellen voor het bij echtscheiding toepasselijk recht.

Raad/Commissie.

april 2004

In mei 2000 heeft de Raad Verordening (es de en fr) (EG) Nr. 1347/2000 aangenomen.

Voorafgaande studie inzake de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht op het gebied van huwelijksgoederen- en successierecht.

-

april 2004

-

3) Bestrijding van de criminaliteit in de Unie in haar geheel

3.1. Criminaliteitspreventie op het niveau van de Unie

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Criminaliteitspreventie door de gelegenheid om inbreuken te plegen, te beperken.

Vaststelling en ontwikkeling van gemeenschappelijke prioriteiten - politieke richtsnoeren - deze moeten in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van nieuwe wettelijke bepalingen.

Raad/ Commissie/ Lidstaten.

-

In mei 2001 heeft de Raad een besluit aangenomen betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie. In november 2000 heeft de Commissie een mededeling (es de en fr) inzake preventie van de criminaliteit ingediend.

-

Integratie van aspecten van criminaliteitspreventie in maatregelen en programma's ter bestrijding van criminaliteit op het niveau van de Unie en van de lidstaten - de Raad zal politieke richtsnoeren vaststellen.

Raad/Commissie/ Lidstaten.

-

Vergemakkelijking van de samenwerking tussen de lidstaten.

Uitwisseling van de beste praktijken en samenwerking tussen de nationale autoriteiten voor criminaliteitspreventie op prioritaire gebieden. Er werd een communautair programma (es de en fr) in het leven geroepen dat o.a. betrekking heeft op jeugdcriminaliteit, stedelijke en drugsgerelateerde criminaliteit.

Raad/ Commissie/ Lidstaten.

2001

-

3.2. Versterking van de samenwerking bij de bestrijding van de criminaliteit

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Coördinatie en, zo nodig, centralisatie van de procedures.

Bij onderzoeken inzake grensoverschrijdende misdaad: als eerste stap gezamenlijke onderzoeksteams instellen ter bestrijding van drugshandel, mensenhandel en terrorisme.

Goedkeuring van de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken of maatregel van de Raad op basis van een initiatief van een lidstaat.

Onmiddellijk

De Overeenkomst is op 23 augustus 2005 in werking getreden. Hij vervangt kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gezamenlijke onderzoeksteams

Oprichting van een eenheid bestaande uit nationale procureurs-generaal, magistraten of politieofficieren met een gelijkwaardige bevoegdheid EUROJUST (es de en fr).

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

Eind 2001

In februari 2002 heeft de Raad een besluit betreffende de oprichting van Eurojust aangenomen.

Tenuitvoerlegging en eventueel verdere ontwikkeling van het Europees justitieel netwerk.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van de lidstaat.

april 2001

-

Het voorkomen van conflicten van rechtsbevoegdheid door na te gaan hoe de in verschillende lidstaten ingeleide procedures kunnen worden geregistreerd.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

-

Zo veel mogelijk wederzijdse bijstand op strafrechtelijk gebied verstrekken.

Goedkeuring, bekrachtiging en tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Raad/Lidstaten.

april 2001

In mei 2000 heeft de Raad een akte aangenomen tot vaststelling van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Het bestuderen van regelingen om de autoriteiten in staat te stellen op het grondgebied van een andere lidstaat op te treden.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2001

-

De mogelijkheden onderzoeken voor een eventuele harmonisatie van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2001

De Raad is begonnen met werkzaamheden op basis van een discussiedocument van het Portugese Voorzitterschap.

De rechten van slachtoffers beschermen en bijstand verstrekken.

Het opstellen van minimumnormen.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2001

In maart 2001 heeft de Raad een kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de straf-procedure aangenomen.

Ontwikkeling van operationele politiële samenwerking en opleiding van politie-diensten op het niveau van de EU.

Instelling van een Europese Task Force van Europese hoofden van politie.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van de lidstaat.

2001

De Raad is begonnen met besprekingen op basis van een door het Verenigd Koninkrijk ingediend document.

Oprichting van een Europese politieacademie die moet beginnen als een netwerk van bestaande nationale opleidingsinstituten.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

2001

In december 2000 heeft de Raad een besluit aangenomen tot oprichting van de Europese politieacademie.

Ontwikkeling van douanesamenwerking op het gebied van de bestrijding van de criminaliteit en het gebruik van informatietechnologieën. (es de en fr)

Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten SIS (es de en fr) (douane-informatiesysteem) en Napels II (es de en fr).

Lidstaten.

Werkzaamheden in uitvoering.

-

Samenwerking bestrijdingsbeleid tegen smokkelen moet verstevigd worden.

-

-

-

Het stimuleren van de internationale samenwerking op het gebied van de bestrijding van transnationale georganiseerde criminaliteit.

Goedkeuring en bekrachtiging van de Overeenkomst (es de en fr) van de Verenigde Naties ter bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de aanvullende protocollen.

Raad/Lidstaten/ Commissie.

Ondertekening eind 2000.

De ondertekening van de Overeenkomst en van de Protocollen heeft in december 2000 in Palermo plaatsgevonden.

Versterking van de rol van Europol om de Europese criminaliteitspreventie en -bestri-ding te vergemakkelijken door de nodige bijstand en middelen te verschaffen.

Uitbreiding van de bevoegdheid van Europol tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn.

Raad, op initiatief van een lidstaat.

-

Al deze punten worden momenteel door de Raad besproken.

Onderzoek van de haalbaarheid van een gegevensbank inzake lopende onderzoeken.

Europol/Raad.

-

-

Europol de middelen geven om de voorbereiding van specifieke onderzoeken door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken, met inbegrip van operationele acties van gezamenlijke onderzoekteams.

De Raad dient een besluit te nemen.

April 2004, zonder enig uitstel voor bepaalde gebieden.

-

De goedkeuring van maatregelen zodat Europol de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kan vragen in bepaalde zaken enquêtes te verrichten en te coördineren en specifieke expertise kan ontwikkelen die ter beschikking kan worden gesteld van de lidstaten om hen te helpen bij enquêtes op het gebied van de georganiseerde criminaliteit.

Raad op initiatief van een lidstaat.

april 2004

-

Nagaan in hoeverre een herziening van de Europolovereenkomst noodzakelijk is om nieuwe bevoegdheden en de kwestie van de juridische en democratische controle te bestrijden.

Raad/Commissie.

-

-

3.3. Bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Goedkeuring van een gemeenschappelijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in de gehele EU.

Strafbaarstelling van mensenhandel (es de en fr) en seksuele uitbuiting van kinderen, in het bijzonder wat betreft kinderpornografie op Internet (es de en fr).

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

In december 2000 werden door de Commissie een mededeling (es de en fr)en een voorstel voor een kaderbesluit inzake de bestrijding van de mensenhandel ingediend.

Gemeenschappelijke definities, strafbaar-stelling en sancties met betrekking tot illegale drugshandel.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

In mei 2001 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een kaderbesluit () betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel.

Gemeenschappelijke definities, strafbaar-stelling en sancties betreffende corruptie.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

De Commissie bereidt een oriënterend document voor.

Gemeenschappelijke definities, strafbaar-stelling en sancties betreffende criminaliteit op milieugebied.

Raad.

april 2001

Denemarken heeft (overeenkomstig artikel 34) in januari 2000 een voorstel ingediend. In maart 2001 heeft de Commissie een voorstel (es de en fr) voor een richtlijn ingediend.

Voorstel inzake gemeenschappelijke strafbaarstelling van voetbalvandalisme (es de en fr).

Raad, op initiatief van een lidstaat.

-

Een besluit op initiatief van België (es de en fr) werd aangenomen in april 2002.

Gemeenschappelijke definities, strafbaar-stelling en sancties op het gebied van racisme en vreemdelingenhaat (kaderbesluit).

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

april 2004

Het tweede verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk optreden van 15 juli 1996 werd in juni 2000 ingediend. In november 2001 heeft de Commissie een voorstel voor een kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat ingediend.

Gemeenschappelijke definities betreffende preventie en bestrijding van cybercriminaliteit, met inbegrip van gemeenschappelijke strafbaarstelling en sancties inzake hightechcriminaltiteit.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

De Commissie heeft in januari 2001 een mede-deling voorbereid in verband met de bestrijding van de computercriminaliteit [COM(2000)890 def]. Een voorstel voor een kaderbesluit over aanvallen op informatiesystemen werd in april 2002 ingediend.

Goedkeuring van een gemeenschappelijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit in de gehele EU.

Strafbaarstelling van fraude in verband met andere betaalmiddelen dan contanten.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

Een kaderbesluit betreffende de bestrijding van de vervalsing van betaalmiddelen werd in mei 2001 goedgekeurd.

Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties betreffende namaak van de euro (es de en fr).

De Raad heeft een kaderbesluit (es de en fr) goedgekeurd dat vervolgens in 2001 gewijzigd werd.

april 2001

De Commissie bereidt aanvullende maatregelen voor. In december 2001 heeft de Raad een besluit aangenomen tot vaststelling van het programma " Pericles ".

Strafbaarstelling van fraude op het gebied van overheidsop-drachten.

Raad, op initiatief van een lidstaat.

april 2001

Duitsland heeft in maart 1999 een initiatief gepresenteerd.

Versterking van het rechtskader voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.

Raad en Europees Parlement, op voorstel van de Commissie.

-

In mei 2001 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend betreffende de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.

3.4. Speciaal optreden tegen het witwassen van geld

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

De opbrengsten van misdrijven confis-queren.

Overeenkomst kaderbesluit inzake financiële criminaliteit, witwassen van geld.

Raad, op initiatief van Frankrijk.

-

-

Concrete maatregelen om opbrengsten van misdrijven op te sporen, te bevriezen, in beslag te nemen en te confisqueren.

-

-

De Raad neemt kaderbesluit 2003/577/JBZ aan betreffende de bevriezing van tegoeden of bewijzen. (es de en fr)

Het ontwikkelen van kennis en capaciteit om het witwassen van geld te bestrijden.

Volledige uitvoering, ook in de van de lidstaten afhankelijke gebieden, van de bepalingen van de witwasrichtlijn, het Verdrag van Straatsburg van 1990 en de aanbevelingen van de financiële actiegroep "witwassen van geld".

Lidstaten.

-

-

Goedkeuring van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de richtlijn betreffende het witwassen van geld.

Raad en Parlement.

Zo spoedig mogelijk.

In december 2001 werd een richtlijn aangenomen tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

-

De uitwisseling van informatie tussen de bestaande inlichtingeneenheden (FIU'S) bespoedigen en de justitiële autoriteiten en de FIU'S in staat stellen om, ongeacht geheimhoudingsbepalingen, informatie te ontvangen.

Raad, op initiatief van Finland.

-

In oktober 2000 heeft de Raad Besluit 2000/642/JBZ aangenomen inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens.

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke normen om te voorkomen dat buiten het rechtsgebied van de Unie geregistreerde ondernemingen en entiteiten gebruikt worden om opbrengsten van misdrijven te verbergen en wit te wassen.

Commissie/Raad/Lidstaten.

-

-

Een verslag opstellen waarin wordt aangegeven welke bepalingen van de nationale wetgevingen voor banken, financiële zaken en ondernemingen de internationale samenwerking belemmeren.

Commissie.

-

-

De bevoegdheid van Europol verruimen tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn..

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

-

Besprekingen in het kader van de Raad en van de Raad van bestuur van Europol.

4) AANGELEGENHEDEN OP HET GEBIED VAN BINNEN- EN BUITENGRENZEN EN VISUMBELEID, TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 62 EG EN OMZETTING VAN HET SCHENGEN-ACQUIS

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk visumbeleid.

Verordening tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

In maart 2001 werd Verordening (EG) Nr. 539/2001 aangenomen.

Procedure en voorwaarden voor de afgifte van visa door de lidstaten.

Commissie/ Raad/ Lidstaten.

april 2003

-

Voorschriften inzake een uniform visummodel.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

-

Verdere ontwikkeling van de technische specificaties van een visummodel.

-

Maatregelen op korte termijn 2000-2002 - Maatregelen op lange termijn 2004.

In februari 2002 heeft de Raad Verordening (EG) Nr. 333/2002 en Verordening (EG) Nr. 334/2002 aangenomen.

Voorstel voor een verordening inzake een luchthaventransitvisum (es de en fr).

Commissie/ Raad/ Lidstaten.

april 2001

-

Nauwere samenwerking tussen de consulaten (es de en fr) van de EU in derde landen.

Lidstaten.

Proces aan de gang.

-

Maatregelen op het gebied van het vrije verkeer (es de en fr)op het grond-gebied van de lidstaten.

Commissie/ Raad/ Lidstaten.

april 2001

-

Verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van vervalste documenten.

Beveiliging van documenten door invoering van minimumnormen voor reisdocumenten en verblijfstitels.

Commissie/ Raad/ Lidstaten.

april 2001

-

Het opsporen van vervalste documenten (es de en fr), het verstrekken van opleiding en van desbetreffende apparatuur vergemakkelijken.

Commissie/ Raad/ Lidstaten.

Proces aan de gang.

-

Versterking van de controle aan de buitengrenzen van de Unie.

Nauwe samenwerking tussen de met de grenscontroles belaste diensten van de lidstaten, met name in de vorm van uitwisselingsprogramma's en overdracht van technologie.

Commissie/ Raad/ Lidstaten.

april 2001

-

De kandidaatlidstaten op korte termijn bij deze samenwerking betrekken.

-

Proces aan de gang.

-

Omzetting van het Schengenacquis.

Communautarisering van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst van Schengen (beveiligingsclausule waardoor de tijdelijke wederinvoering van grenscontroles mogelijk wordt.

Raad/ Commissie.

-

-

5) BURGERSCHAP VAN DE UNIE

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Het vrije verkeer en de vrijheid van verblijf van de burgers van de Europese Unie verbeteren.

Verordening betreffende het bijwerken en herzien van voorschriften inzake het recht op toegang, verkeer en verblijf.

Commissie.

2001

In mei 2001 heeft de Commissie een voorstel ingediend.

Verslag betreffende het burgerschap van de Unie.

Commissie.

Tegen eind 2000.

-

6) SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN DRUGSBESTRIJDING

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Tenuitvoerlegging van de drugsstrategie van de EU (2000-2004) die door de Europese Raad van Helsinki werd goedgekeurd.

Verslag van de Europese Raad over een actieplan van de EU (2000-2004) op het gebied van de drugsbestrijding.

De Raad zal een verslag voorbereiden.

juni 2000

-

Versterking van de samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en Europol, in het bijzonder wat betreft synthetische drugs en precursoren.

Raad/ Commissie/ Lidstaten.

-

Door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het drugsbeleid georganiseerde conferentie (28 en 29 februari 2000).

Ontwikkeling van een methodologie voor de evaluatie van de drugsstrategie van de EU (2000-20004).

Raad en Parlement, op voorstel van de Commissie.

-

-

Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties () met betrekking tot de illegale drugshandel.

Raad, op voorstel van de Commissie.

april 2001

In mei 2001 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een kaderbesluit betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften m.b.t. de bestanddelen van strafbare feiten en m.b.t. straffen op het gebied van de illegale drugshandel.

Versterking van de politiële, justitiële en douanesamenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van illegale drugshandel.

Raad, op voorstel van de Commissie of op initiatief van een lidstaat.

-

-

7) KRACHTDADIGER EXTERN OPTREDEN

Doel

Te nemen maatregelen

Verantwoordelijkheid

Tijdschema

Stand van zaken

Alle bevoegdheden en instrumenten die ter beschikking van de Unie staan, met name in de externe betrek-kingen, moeten op een geïntegreerde en consequente manier gebruikt worden. Aangelegenheden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken moeten geïntegreerd worden in de bepaling en de uitvoering van het beleid en de activiteiten van de Unie op andere gebieden.

-

De Raad zal in nauwe samenwerking met de Commissie specifieke aanbevelingen doen.

juni 2000

-

Voor meer inlichtingen over het scorebord (EN) (FR) van de vorderingen kunt u de site van de Commissie "Vrijheden en rechten van de burger, justitie en buitenlandse zaken" van het Europees Parlement raadplegen.

Uitvoeringsbepalingen

Op 30 november 2000 heeft de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een mededeling ingediend met de halfjaarlijkse bijwerking van het Scorebord voor het onderzoek van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie [COM(2000)782 def. - nog niet gepubliceerd].

Op 23 mei 2001 heeft de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een mededeling ingediend met de halfjaarlijkse bijwerking van het Scorebord voor het onderzoek van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie [COM(2001)278 def. - nog niet gepubliceerd].

Op 30 oktober 2000 heeft de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een mededeling ingediend met de halfjaarlijkse bijwerking van het Scorebord voor het onderzoek van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie [COM(2001)628 def. - nog niet gepubliceerd].

Op 30 mei 2002 heeft de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een mededeling ingediend - Halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese Unie [COM(2002)261 def. - nog niet gepubliceerd].

Laatste wijziging: 17.10.2005

Top