Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actieprogramma ter bestrijding van de discriminatie (2001-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Actieprogramma ter bestrijding van de discriminatie (2001-2006)

Dit besluit stelde een programma vast om de inspanningen van de lidstaten in hun strijd tegen alle vormen van discriminatie te ondersteunen en aan te vullen. Met ingang van 1 januari 2007 werd dit programma vervangen door het programma PROGRESS van de Gemeenschap.

BESLUIT

Besluit 2000/750/EG van de Raad van 27 november 2000 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie (2001 -2006).

SAMENVATTING

De doelstelling van dit programma was concrete maatregelen in de strijd tegen discriminatie aan te moedigen en de activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten, met name op het gebied van de wetgeving, aan te vullen. Een persoon of een groep kan gediscrimineerd worden als hij op grond van elementen die in het verdrag zijn vermeld (ras, godsdienst, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid...) achtergesteld wordt, of wanneer de toepassing van een ogenschijnlijk neutrale bepaling een schadelijke weerslag kan hebben op deze persoon of groep, op dezelfde gronden.

De EU wenste met name:

Acties en methode

De EU ondersteunde met dit programma de volgende transnationale acties:

  • de analyse van factoren in verband met de discriminatie (verzamelen van statistische gegevens, studies, evaluatie van de doeltreffendheid van het beleid en verspreiding van de resultaten);
  • de transnationale samenwerking tussen de actoren uit de doelgroep en het opzetten van Europese netwerken van ngo's;
  • de bewustmaking van de Europese dimensie van de strijd tegen de discriminatie.

Deze acties werden uitgevoerd dank zij de actieve samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten en de partners uit de samenleving. De Commissie organiseerde tevens een regelmatige dialoog met de ngo's en de sociale partners over het ontwerp, de uitvoering en de follow-up van het programma.

Een raadgevend comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie, assisteerde de Commissie bij het opstellen van de algemene richtsnoeren van het programma, de begroting en het jaarlijks werkprogramma.

De Commissie droeg zorg voor de algemene samenhang van de strijd tegen de discriminatie met de andere beleidslijnen, instrumenten en acties van de Unie op het gebied van onderzoek, werkgelegenheid, gelijkheid van man en vrouw, sociale integratie, onderwijs, opleiding, jeugdzaken en externe betrekkingen. Samen met de lidstaten coördineerde zij de acties in het kader van dit programma met de andere acties in het kader van de structuurfondsen en van het communautair initiatief EQUAL.

Het programma stond ook open voor de EVA/EER-landen en voor de kandidaat-lidstaten.

De begroting voor de periode 2001-2006 beliep 98,4 miljoen euro.

Context

Als gevolg van het van kracht worden van het Verdrag van Amsterdam kan de Europese Unie maatregelen nemen voor de bestrijding van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (artikel 13 van het EG Verdrag).

De eerste communautaire maatregelen in verband met de bevordering van de gelijke behandeling van man en vrouw dateren van de jaren '70. Op grond van de ervaringen, zowel op het gebied van de wetgeving als in de praktijk, stelde de Commissie een ruimer actieprogramma voor, ter bestrijding van alle in het Verdrag vermelde vormen van discriminatie, met uitzondering van discriminatie op grond van het geslacht waaraan een specifieke actie is gewijd.

Dit programma maakte deel uit van een pakket initiatieven voor het vaststellen van gemeenschappelijke principes in verband met de strijd tegen de discriminatie. Met ingang van 1 januari 2007 is het vervangen door het programma PROGRESS. Naast een mededeling [COM(1999)564 def] waarin het algemeen kader voor de actie van de Europese Unie was vastgesteld, was er een actieprogramma, en een juridisch hoofdstuk met twee richtlijnen betreffende enerzijds de gelijke behandeling ongeacht ras en etnische afstamming (es de en fr), en anderzijds de gelijke behandeling op het gebied van werkgelegenheid en beroep.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit (EG) nr. 750/2000

2.12.2000 - 31.12.2006

1.1.2001

PB L 303 van 2.12.2000

Laatste wijziging: 30.05.2008

Top