Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nauwe samenwerking tussen de douaneadministraties in de EU (Napels II-overeenkomst)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nauwe samenwerking tussen de douaneadministraties in de EU (Napels II-overeenkomst)

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties

WAT IS HET DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST?

 • Deze overeenkomst is een vervanging en een versterking van de oorspronkelijke Napels-overeenkomst uit 1967.
 • De overeenkomst betreft wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de nationale autoriteiten bij het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van bepaalde inbreuken op de nationale douanevoorschriften en die van de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

 • De autoriteiten van de EU-landen moeten met elkaar samenwerken voor een succesvolle aanpak van smokkelarij en illegale handel, en om overtreders te vervolgen en te bestraffen.
 • Tot de taken van de douane behoren landbouwheffingen, geharmoniseerde accijnzen op alcohol, tabak en minerale olie, en de omzetbelasting op importen uit derde landen. De overeenkomst heeft geen betrekking op belasting over de toegevoegde waarde.
 • De overeenkomst is van toepassing op nationale douanevoorschriften, met inbegrip van voorschriften op het gebied van drugs, wapens en kinderpornografie, en ook op niet-geharmoniseerde accijnzen.
 • In de overeenkomst wordt het begrip „inbreuken” ruim opgevat, en heeft het mede betrekking op pogingen tot het begaan van inbreuken en alle vormen van medewerking, zoals het aanzetten tot inbreuken en betrokkenheid als medeplichtige, alsook banden met een criminele organisatie en het witwassen van geld.
 • Wederzijdse bijstand tussen douaneautoriteiten wordt verleend na een verzoek om inlichtingen, observatie, onderzoeken of kennisgevingen, of spontaan, zonder voorafgaand verzoek, met inbegrip van infiltratie en spontane verschaffing van inlichtingen.
 • De normale procedure is dat verzoeken worden uitgewisseld tussen de centrale coördinatiediensten van de nationale douaneautoriteiten.
 • Verzoeken worden in principe schriftelijk ingediend en bevatten de reden van het verzoek, de relevante feiten en de betrokken voorschriften en wetgeving. In spoedgevallen zijn mondelinge verzoeken aanvaardbaar, maar moeten deze zo spoedig mogelijk schriftelijk worden bevestigd.
 • Douaneadministraties moeten elkaar het nodige personeel en de nodige organisatorische ondersteuning ter beschikking stellen als zij samenwerken bij grensoverschrijdende zaken als
  • grensoverschrijdende achtervolging van verdachten;
  • grensoverschrijdende observatie;
  • infiltraties;
  • gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams en
  • gecontroleerde aflevering — illegale afleveringen die niet bij de grens in beslag worden genomen, maar worden gevolgd tot hun eindbestemming.
 • Grensoverschrijdende samenwerking richt zich op illegale drugs, wapens, munitie, explosieven, cultuurgoederen, gevaarlijke en giftige afvalstoffen, nucleair materiaal en voorwerpen die bestemd zijn voor biologische en chemische wapens.

Administratieve samenwerking op gerelateerde gebieden

In aanvulling op de samenwerking krachtens de Napels-overeenkomst werken de autoriteiten van de EU-landen nauw samen op diverse terreinen als accijnzen, georganiseerde misdaad, witwassen van geld, illegale drugs, wapens en overbrenging van afvalstoffen. Zij werken ook samen om ervoor te zorgen dat er geen inbreuken plaatsvinden op de douane- of landbouwwetgeving van de EU.

VANAF WANNEER IS DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De overeenkomst is vanaf 23 juni 2009 van toepassing.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Akte van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties — Overeenkomst (98/C 24/01) (PB C 24 van 23.1.1998, blz. 1)

Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2-22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1-16)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 515/97 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Toelichtend verslag over de overeenkomst vastgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Door de Raad goedgekeurd op 28 mei 1998) (PB C 189 van 17.6.1998, blz. 1-18)

Strategie van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor, Raad van de Europese Unie, Brussel, 13 januari 2006

Besluit 2008/39/JBZ van de Raad van 6 december 2007 betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (PB L 9 van 12.1.2008, blz. 21-22)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1-98)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2073/2004 (PB L 121 van 8.5.2012, blz. 1-15)

Zie de geconsolideerde versie.

Besluit (EU) 2016/979 van de Raad van 20 mei 2016 betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (PB L 161 van 18.6.2016, blz. 35-36)

Laatste bijwerking 14.11.2016

Top