Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betekening en kennisgeving van stukken in burgerlijke en handelszaken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Betekening en kennisgeving van stukken in burgerlijke en handelszaken

Het doel van deze verordening is de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken voor betekening of kennisgeving te verbeteren en te versnellen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken.

SAMENVATTING

1. De onderhavige verordening is van toepassing in burgerlijke en handelszaken wanneer gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken van een lidstaat van de Europese Unie naar een andere lidstaat moeten worden gezonden ten behoeve van betekening of kennisgeving. De verordening is niet van toepassing indien het adres van degene voor wie het stuk bestemd is, onbekend is.

Bespoediging van de verzending van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken

2. Voor een bespoediging van de verzending van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken worden er rechtstreekse contacten gelegd tussen de voor de verzending daarvan verantwoordelijke personen of instanties en de personen of instanties die belast zijn met het overgaan of doen overgaan tot de betekening of kennisgeving daarvan. Hiertoe wijst elke lidstaat verzendende en ontvangende instanties aan die onderscheidenlijk belast zijn met het verzenden en ontvangen van de bedoelde stukken. Bovendien wijst elke lidstaat een centrale instantie aan die onder meer belast is met het verschaffen van informatie en het zoeken van oplossingen voor de problemen die zich bij de verzending kunnen voordoen. Een federale staat, een staat waarin verschillende rechtsstelsels gelden of een staat met autonome territoriale structuren kan meer centrale instanties aanwijzen.

3. Elk geschikt verzendmiddel is toegestaan, mits de inhoud leesbaar is. Om de uitwisseling te vergemakkelijken wordt bij elk stuk een formulier gevoegd, waarvan het model als bijlage bij de verordening is gevoegd. Ook voorziet de verordening in toezending langs consulaire of diplomatieke weg.

4. Het ontvangende land moet het formulier ontvangen in de taal die het vooraf heeft aangegeven. Een eventuele vertaling komt ten laste van de eiser. De ontvanger mag het stuk weigeren als het is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal van de betreffende lidstaat of een taal die de ontvanger begrijpt.

5. De ontvangende instantie stuurt de verzendende instantie binnen zeven dagen een ontvangstbewijs en neemt eventueel contact op met de verzender als het dossier niet compleet is. Als de verzending niet aan de regels voldoet (m.a.w. niet onder deze verordening valt of niet in de vastgestelde vorm is opgesteld), wordt het dossier meteen na ontvangst teruggestuurd.

6. De betekening of de kennisgeving van het stuk geschiedt volgens de wetgeving van de ontvangende lidstaat of, waar mogelijk, op de door de verzendende instantie verlangde wijze. Indien de betekening of kennisgeving van het stuk niet binnen een maand heeft plaatsgevonden, stelt de ontvangende instantie de verzendende instantie daarvan op de hoogte, onder gebruikmaking van een standaardformulier. Na de betekening of kennisgeving van het stuk ontvangt de verzendende instantie tevens een bevestiging hiervan

7. Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daarmee gelijk te stellen stuk ter betekening of kennisgeving had moet worden gezonden en de verweerder niet is verschenen, houdt de rechter de beslissing aan totdat is gebleken dat van het stuk betekening of kennisgeving is gedaan:

  • met inachtneming van de in de wetgeving van de aangezochte lidstaat voorgeschreven vormen;
  • het stuk is afgegeven op een andere in deze verordening geregelde wijze.

In ieder geval dient de betekening of kennisgeving, respectievelijk de afgifte, zo tijdig te geschieden dat de verweerder de gelegenheid heeft gehad verweer te voeren.

8. De betekening of kennisgeving van uit een andere lidstaat afkomstige gerechtelijke stukken geeft geen aanleiding tot betaling of terugbetaling van heffingen of kosten voor de door de aangezochte lidstaat verleende diensten.

Toepassing van de verordening

9. Door de Commissie wordt een handleiding (EN) opgesteld met in het bijzonder de adressen van de instanties en de talen die bij de verzending van een dossier mogen worden gebruikt, alsook een woordenlijst in de officiële talen van de Europese Unie. Deze handleiding wordt regelmatig bijgewerkt.

10. De Commissie wordt hierin bijgestaan door een raadgevend comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

11. De verordening heeft voorrang op de bepalingen van door de lidstaten gesloten internationale verdragen, met name het Verdrag van 's Gravenhage van 1965.

12. De Commissie legt drie jaar na de inwerkingtreding en vervolgens om de vijf jaar een verslag over de uitvoering van de verordening aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité voor.

13. De bepalingen van titel IV van het EG-Verdrag (visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen) zijn niet van toepassing in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben echter besloten aan de onderhavige verordening deel te nemen. Bovendien heeft de Commissie na onderhandelingen een akkoord tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken bereikt waarmee de bepalingen van de onderhavige verordening tot genoemd land worden uitgebreid. Dit akkoord is op 19 oktober 2005 ondertekend en treedt op 1 juli 2007 in werking [Publicatieblad L 94 van 4.4.2007].

Context

14. Op 26 mei 1997 heeft de Raad, op basis van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU), het Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van de EU van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken goedgekeurd. Daarin heeft hij de lidstaten aanbevolen een en ander volgens hun onderscheiden grondwettelijke regels aan te nemen. Dit verdrag is niet in werking getreden.

15. Bij het Verdrag van Amsterdam dat op 2 oktober 1997 is ondertekend, is de rechtsgrondslag voor de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken gewijzigd doordat deze samenwerking voortaan is opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (artikel 65), met thans andere rechtsinstrumenten en procedures. De Commissie heeft daarom voorgesteld dit verdrag om te zetten in een communautair instrument om de tenuitvoerlegging zonder dralen te laten plaatsvinden en de praktische problemen voor de burgers in hun dagelijks leven opgelost te krijgen.

16. De inhoud van het verdrag is in de onderhavige verordening opgenomen. De verordening vindt, evenals het Verdrag van 1997, zijn inspiratie in het Verdrag van 's Gravenhage van 1965, waarbij voor enkele aspecten evenwel verbeteringen zijn aangebracht.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening 1348/2000/EG

31.5.2001

-

L 160 van 30.6.2000

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad van 11 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [COM(2005) 305 def. - niet in het Publicatieblad verschenen]. Dit voorstel beoogt verbetering en bespoediging van de verzending en de betekening of kennisgeving van de stukken, een vereenvoudigde toepassing van de enkele bepalingen van de verordening en meer rechtszekerheid voor de verzoeker en voor de geadresseerde.

De voorgestelde wijzigingen bestaan hoofdzakelijk uit de invoering van:

  • een bepaling krachtens welke de ontvangende instantie in ieder geval binnen een maand na de datum van ontvangst overgaat tot de betekening of kennisgeving;
  • een nieuw formulier ter informatie van geadresseerde stellende dat hij gerechtigd is een stuk te weigeren voor ontvangst, binnen de termijn van een week, te rekenen vanaf de betekening of de kennisgeving;
  • een bepaling volgens welke de kosten van het optreden van een deurwaarder of van een volgens de wet van de ontvangende lidstaat bevoegd persoon, met een forfaitaire heffing moeten overeenstemmen, waarvan het bedrag tevoren wordt vastgesteld door genoemde lidstaat, met eerbiediging van de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie;
  • gelijke voorwaarden voor de betekening of de kennisgeving van de gerechtelijke stukken langs postale weg (aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst of gelijkwaardige zending).

Medebeslissingsprocedure (COD/2005/0126).

Gewijzigd bij:

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 1 december 2006 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ("de betekening en de kennisgeving van stukken") [COM(2006) 751 def. - niet in het Publicatieblad verschenen]. Het gewijzigde voorstel past het oorspronkelijke voorstel van de Commissie aan om rekening te houden met de door de Raad bereikte algemene overeenstemming en het door het Europees Parlement in een gecodificeerde versie aangenomen advies.

Op zijn vergadering van 1 juni 2006 bereikte de Raad algemene overeenstemming over de tekst van de verordening en stelde hij voor om een gecoördineerde versie van de tekst in te dienen. Op de plenaire vergadering van 4 juli 2006 nam het Europees Parlement een advies aan waarbij het voorstel van de Commissie werd goedgekeurd onder voorbehoud van de opneming van een aantal amendementen. Deze laatste komen overeen met de tekst waarover de Raad tevoren overeenstemming had bereikt.

Beschikking 2001/781/EG van de Commissie van 25 september 2001 tot vaststelling van een handleiding van ontvangende instanties en een lijst van de stukken waarvan de betekening of kennisgeving mogelijk is op grond van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [Publicatieblad L 298 van 15.11.2001].Deze beschikking is deels gewijzigd bij Beschikking 2002/350/EG van de Commissie van 3 april 2002 [Publicatieblad L 125 van 13.5.2002].

Deze beschikking heeft twee bijlagen:

  • de eerste bijlage is een handleiding met gegevens over de ontvangende instanties (de instanties die bevoegd zijn om de gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken te ontvangen) overeenkomstig artikel 2 van Verordening nr. 1348/2000/EG;
  • de tweede bijlage is een lijst van de stukken waarvan de betekening of kennisgeving overeenkomstig Verordening nr. 1348/2000/EG mogelijk is.

Verslagen

Eerste verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [COM(2004) 603 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In dit verslag biedt de Commissie aan de hand van de verstrekte gegevens en de uitkomsten van een studie door een contractant voor veertien lidstaten een analyse van de verordening.

Mededelingen

Mededeling van de lidstaten overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [Publicatieblad C 151 van 22.5.2001].

Eerste bijwerking van de mededelingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken [Publicatieblad C 202 van 18.7.2001].

De handleiding en de woordenlijst (EN) zijn gepubliceerd op de website van de Europese gerechtelijke atlas op het gebied van burgerlijke zaken (EN) van directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid van de Europese Commissie.

De Commissie staat in voor een regelmatige bijwerking van de handleiding op basis van de wijzigingen die de lidstaten haar mededelen.

See also

Zie ook:

De website "Vrijheid, veiligheid en justitie" van het directoraat-generaal JVV van de Europese Commissie:

  • De justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken tussen lidstaten is een beleidsterrein van de Europese Gemeenschap dat samenhangt met het vrij verkeer van personen (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 05.04.2007

Top