Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wederzijdse bijstand van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Wederzijdse bijstand van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies

Met het oog op de bestrijding van de internationale belastingfraude en belastingontwijking versterkt de Europese Unie de samenwerking tussen de belastingdiensten van de lidstaten. Zij vergemakkelijkt de uitwisseling van inlichtingen die van nut kunnen zijn voor een juiste vaststelling van de belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

BESLUIT

Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekken elkaar overeenkomstig deze richtlijn alle inlichtingen die hun van nut kunnen zijn voor een juiste vaststelling van de belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, alsmede alle inlichtingen voor de vaststelling van de indirecte belastingen:

  • BTW;
  • accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken;
  • accijnzen op tabaksfabrikaten.

Als belastingen naar het inkomen en het vermogen worden, ongeacht de heffingsvorm, beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen, naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen geheven naar loonsommen, alsmede belastingen naar waardevermeerdering.

De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat om de verstrekking van de in punt 1 bedoelde inlichtingen verzoeken.

Alle inlichtingen waarover een lidstaat uit hoofde van deze richtlijnen beschikt, worden in deze lidstaat geheim gehouden op dezelfde wijze als geschiedt met de gegevens die deze lidstaat verkrijgt uit hoofde van de eigen nationale wetgeving.

Deze richtlijnen verplichten niet tot het instellen van een onderzoek of het verstrekken van inlichtingen wanneer de wetgeving of de bestuurlijke praktijk van de lidstaat die de inlichtingen zou moeten verstrekken, de bevoegde autoriteit niet toestaat voor eigen doeleinden een zodanig onderzoek in te stellen of zodanige inlichtingen in te winnen of te gebruiken.

Met Richtlijn 79/1070/EEG worden enkele wijzigingen van redactionele aard aangebracht in Richtlijn 77/799/EEG.

Met Richtlijn 92/12/EEG wordt Richtlijn 77/799/EEG gewijzigd waarbij de bepalingen van laatstgenoemde richtlijn tot de accijnzen worden uitgebreid.

Met Richtlijn 2003/93/EG wordt het bij Richtlijn 77/799/EEG vastgestelde toepassingsgebied van de wederzijdse bijstand uitgebreid tot de heffingen op verzekeringspremies zoals bedoeld in Richtlijn 76/308/EEG, teneinde de financiële belangen van de lidstaten en de neutraliteit van de interne markt beter te beschermen.

Richtlijn 2004/56/EG strekt ertoe het verkeer van informatie tussen de nationale belastingautoriteiten te versnellen. Deze richtlijn, die betrekking heeft op de directe belastingen (inkomsten-, vennootschaps- en winstbelasting) en verbonden is met de belastingheffing op verzekeringspremies, stelt de lidstaten in staat hun onderzoeken naar grensoverschrijdende belastingfraude te coördineren en meer procedurele taken te verrichten ten behoeve van elkaar. Zij actualiseert aldus Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand en vult de leemten ervan aan.

Met Richtlijn 2004/106/EG van de Raad worden de oorspronkelijke titel en de inhoud van Richtlijn 77/799/EEG gewijzigd. Nu de bepalingen inzake de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (es de en fr) in Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad zijn samengebracht, is Richtlijn 77/799/EEG uitsluitend nog van toepassing op de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 77/799/EEG

23.12.1977

1.1.1979

L 336 van 27.12.1977

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 79/1070/EEG

7.12.1979

1.1.1981

L 331 van 27.12.1979

Richtlijn 92/12/EEG

6.3.1992

1.1.1993

L 76 van 23.3.1992

Richtlijn 2003/93/EG

15.10.2003

31.12.2003

L 264 van 15.10.2003

Richtlijn 2004/56/EG

29.4.2004

1.1.2005

L 127 van 29.4.2004

Richtlijn 2004/106/EG

24.12.2004

30.6.2005

L 359 van 4.12.2004

Richtlijn 2006/98/EG

1.1.2007

1.1.2007

L 363 van 20.12.2006

Laatste wijziging: 21.02.2007

Top