Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verificaties op de locaties van ontvangers van EU-fondsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verificaties op de locaties van ontvangers van EU-fondsen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad — betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraudes en andere onregelmatigheden

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening zijn regels en procedures vastgelegd voor de controles en verificaties ter plaatse die door de Europese Commissie worden uitgevoerd om fraude en andere onregelmatigheden tegen te gaan, met name als het vermoeden bestaat dat onregelmatigheden* zijn begaan door marktdeelnemers* die financiële ondersteuning ontvangen uit de EU-begroting.

De verordening is van toepassing op alle activiteitsgebieden van de EU. Deze verordening laat onverlet de bevoegdheid van EU-landen inzake strafvervolging onder nationale wetgeving.

KERNPUNTEN

Controles en verificaties ter plaatse uitvoeren

De Commissie voert controles en verificaties ter plaatse uit op de locatie van marktdeelnemers:

 • om mogelijke ernstige of grensoverschrijdende onregelmatigheden of onregelmatigheden waarbij marktdeelnemers zijn betrokken die in meerdere EU-landen actief zijn te onderzoeken;
 • om controles en verificaties ter plaatse in een EU-land te versterken om de financiële belangen van de EU effectiever te beschermen en een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen binnen de EU;
 • op verzoek van een EU-land.

Voorwaarden

 • Voorafgaand aan dergelijke controles en verificaties moet de Commissie het betrokken EU-land of de betrokken EU-landen tijdig in kennis stellen om de nodige bijstand te verkrijgen.
 • Deze controles en verificaties worden door de Commissie voorbereid en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten van het betrokken EU-land.
 • Ze worden uitgevoerd onder gezag en verantwoordelijkheid van controleurs van de Commissie, d.w.z. bevoegde functionarissen en andere medewerkers, die zich moeten houden aan de procedureregels van het betreffende EU-land.
 • De marktdeelnemers moeten de controleurs toegang verlenen tot hun lokalen, terreinen, vervoermiddelen en andere plaatsen voor professioneel gebruik.
 • Wanneer marktdeelnemers zich tegen een controle of een verificatie ter plaatse verzetten, verleent het betrokken EU-land de controleurs van de Commissie de nodige bijstand met het oog op de uitvoering van hun opdracht.
 • De Commissie houdt rekening met de controles die het betrokken EU-land op grond van zijn wetgeving verricht of reeds verricht heeft.

Toegang tot informatie en documentatie onder nationale wetgeving

 • Controleurs van de Commissie hebben onder dezelfde voorwaarden als de nationale administratieve controleurs en met inachtneming van de nationale wetgevingen toegang tot alle informatie die voor het goede verloop van de controles en verificaties noodzakelijk blijken.
 • De controleurs mogen dezelfde materiële controlemiddelen voor onderzoek gebruiken als de nationale controleurs en met name de benodigde documenten kopiëren.

Toepassingsgebied

De controles en verificaties ter plaatse kunnen met name betrekking hebben op:

 • de boeken en bescheiden betreffende beroep of bedrijf, zoals facturen, bestekken, loonstrookjes, staten van dagelijkse werkzaamheden en uitgaven, uittreksels van bankrekeningen;
 • de computergegevens;
 • de productie-, verpakkings- en verzendingssystemen en -methoden;
 • de fysieke controle van de aard en de omvang van de goederen of van de verrichte activiteiten;
 • het nemen van monsters en de verificatie daarvan;
 • de stand van uitvoering van de gefinancierde werkzaamheden en investeringen, en het gebruik en de bestemming van de uitgevoerde investeringen;
 • de budgettaire en boekhoudkundige bescheiden;
 • de financiële en technische uitvoering van gesubsidieerde projecten.

Bewijsmateriaal

 • Indien nodig is het aan EU-landen om op verzoek van de Commissie door de nationale wetgeving beoogde passende conservatoire maatregelen te treffen, met name om het bewijsmateriaal te beschermen.
 • De gegevens die zijn verkregen door middel van de controles en verificaties ter plaatse vallen onder de geheimhoudingsplicht en onder EU-regels betreffende gegevensbescherming.
 • De door de controleurs van de Commissie opgestelde verslagen vormen toelaatbaar bewijsmateriaal in de administratieve of gerechtelijke procedures van het EU-land waar het gebruik ervan nodig blijkt.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 1997.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

 • Investigations (Onderzoeken) op de website van de Europese Commissie

* KERNBEGRIPPEN

Onregelmatigheden: Elke inbreuk op EU-wetgeving die voortvloeit uit een handeling of verzuim door een marktdeelnemer, waardoor aan de algemene EU-begroting schade is of wordt toegebracht

Marktdeelnemers: Een persoon die, of bedrijf of ander orgaan dat economisch actief is en een juridische status heeft volgens nationale wetgeving

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2–5)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1-4)

Laatste bijwerking 04.07.2016

Top