Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitwisseling van informatie over nieuwe synthetische drugs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uitwisseling van informatie over nieuwe synthetische drugs

1) DOELSTELLING

Dit gemeenschappelijk optreden strekt ertoe een mechanisme in te voeren voor snelle uitwisseling van informatie over nieuwe synthetische drugs en de beoordeling van de risico's ervan teneinde de controlemaatregelen die in de lidstaten voor psychotrope stoffen gelden, ook te kunnen toepassen op nieuwe synthetische drugs.

2) MAATREGEL

Gemeenschappelijk optreden 97/396/JBZ van 16 juni 1997 betreffende de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe synthetische drugs [Publicatieblad L 167 van 25.06.1997].

3) SAMENVATTING

Dit gemeenschappelijk optreden heeft betrekking op nieuwe synthetische drugs die momenteel niet voorkomen op de lijsten bij het Verdrag inzake psychotrope stoffen van de Verenigde Naties van 1971, maar die een vergelijkbaar ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid als de stoffen van lijst I of II van het genoemde Verdrag en die een beperkte therapeutische waarde hebben. Het gaat om eindproducten en niet om precursoren waarvoor een communautaire regeling is opgenomen in Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen en Richtlijn (es de en fr) 92/109/EEG van de Raad van 14 december 1992 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Elke lidstaat ziet erop toe dat zijn nationale Europol-eenheid en zijn vertegenwoordiger in het Reitox-netwerk informatie over de productie van, de handel in en het gebruik van nieuwe synthetische drugs verstrekken aan de Europol-Drugseenheid (EDU (es de en fr)) of het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), rekening houdend met de respectieve mandaten van die twee instanties. De EDU en het EMCDDA verzamelen de ontvangen informatie en delen die op een geschikte manier rechtstreeks mee aan elkaar, aan de nationale Europol-eenheden en de Reitox-vertegenwoordigers van alle lidstaten, aan de Commissie en het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling.

Deze informatie omvat:

  • een beschrijving van de chemische en fysieke kenmerken, van een nieuwe synthetische drug, inclusief de naam waaronder deze bekend is;
  • informatie over de chemische precursoren;

Op verzoek van een lidstaat of van de Commissie belegt het EMCDDA een speciale vergadering onder auspiciën van het wetenschappelijk comité, uitgebreid met de door de lidstaten aangewezen deskundigen. Op deze vergadering worden ook vertegenwoordigers van de Commissie, de EDU en het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling uitgenodigd.

Wanneer de risicobeoordeling voltooid is, wordt een verslag over de bevindingen opgesteld. In dit verslag worden alle aspecten belicht. Alle standpunten over deze factoren worden in het verslag vermeld.

De beoordeling van de risico's wordt verricht op basis van informatie die verstrekt wordt door de lidstaten, de Commissie, het EMCDDA, de EDU of het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, rekening houdend met alle factoren die volgens het Verdrag inzake psychotrope stoffen van de Verenigde Naties van 1971 rechtvaardigen dat een stof onder internationale controle wordt gesteld.

De Raad kan, op basis van een initiatief dat moet worden genomen binnen een maand na de datum waarop het verslag over de resultaten van een risicobeoordeling krachtens punt 3 is opgesteld en in overeenstemming met artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag, met eenparigheid van stemmen een besluit aannemen waarin de synthetische drug of drugs wordt of worden omschreven die moet(en) worden onderworpen aan noodzakelijke maatregelen of aan controle.

4) verdere werkzaamheden

De Raad heeft op 13 september 1999 een besluit goedgekeurd met het oog op de uitbreiding van het werkingsgebied van het gemeenschappelijk optreden. Naar aanleiding van een in februari 1999 door het voorzitterschap aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) gevraagde evaluatie van de aan het gebruik van 4-MTA (een amfetaminederivaat) verbonden risico's, maakt 4-MTA voortaan deel uit van de nieuwe synthetische drugs waarvoor uit hoofde van het VN-Verdrag van 1971 controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moeten worden ingevoerd [Publicatieblad L 244 van 16.09.1999].

Besluit van de Raad van 28 februari 2002 inzake controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen waar de nieuwe synthetische drug PMMA aan moet worden onderworpen [Publicatieblad L 63 van 06.03.2002]. Ter gelegenheid van een in oktober 2001 belegde vergadering heeft de Commissie een verslag over PMMA (paramethoxymethylamfetamine), een met amfetamine vergelijkbare stof, bestudeerd. In het verslag wordt vastgesteld dat de stof reeds krachtens de nationale wetgeving in vier lidstaten (Duitsland, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) aan controle wordt onderworpen. Op het ogenblik komt PMMA niet voor op een van de lijsten bij het Verdrag inzake psychotrope stoffen van de Verenigde Naties van 1971; deze stof vormt echter een bedreiging voor de volksgezondheid en heeft geen enkele therapeutische waarde. Het lijkt dus aangewezen PMMA te onderwerpen aan de controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen waarin is voorzien in het kader van Gemeenschappelijk optreden 97/396/JBZ.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn verschijning in het Publicatieblad.

5) toepassingsmaatregelen

Verslag van de Commissie aan de Raad vereist krachtens het Gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe synthetische drugs (97/396/JBZ), over ketamine [COM(2000)737 def. - niet verschenen in het Publicatieblad].

Verslag van de Commissie aan de Raad vereist krachtens het Gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe synthetische drugs (97/396/JBZ), over GHB [COM(2000)737 def. - niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 06.03.2002

Top