Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vereenvoudiging van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vereenvoudiging van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Deze verordening legt een algemeen kader vast voor communautaire activiteiten om de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken te vergemakkelijken. De communautaire activiteiten op dit gebied omvatten maatregelen ter ondersteuning van organisaties die de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken bevorderen en vergemakkelijken, alsook maatregelen ter ondersteuning van specifieke projecten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 743/2002 van de Raad van 25 april 2002 tot vaststelling van een algemeen communautair kader voor activiteiten ter vereenvoudiging van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

SAMENVATTING

Deze verordening heeft ten doel een algemeen communautair kader voor activiteiten voor de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2006 vast te stellen om de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken te vergemakkelijken. Voor de periode van 2007 tot 2013 heeft de Europese Commissie op 6 april 2005 een voorstel voorgelegd voor de opstelling van het specifieke programma "Civiel recht" in het kader van het algemene programma "Grondrechten en justitie" (zie "gerelateerde besluiten").

Deze verordening is niet van toepassing in Denemarken. Daarentegen hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze verordening (zij hebben deze mogelijkheid overeenkomstig de protocollen betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland die aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag zijn gehecht).

Toekenning van subsidies, tenuitvoerlegging van de doelstellingen van het programma

Doelstellingen van het project:

 • bevordering van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken teneinde de rechtszekerheid te waarborgen en de toegang tot justitie te verbeteren;
 • verbetering van de wederzijdse kennis van de rechtsstelsels van de lidstaten;
 • waarborging van de toepassing van de communautaire instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken;
 • verbetering van de voorlichting van het grote publiek inzake de toegang tot de rechter, justitiële samenwerking en de rechtsstelsels van de lidstaten.

Wat de gesubsidieerde activiteiten betreft, verleent het algemeen kader:

 • subsidie voor gecofinancierde projecten die één of meerdere doelstellingen van het kader voor activiteiten verwezenlijken;
 • subsidie voor de werkingskosten van Europese niet-gouvernementele organisaties;
 • financiering van de acties die de Commissie op eigen initiatief onderneemt.

Het verlenen van subsidies aan particuliere en openbare instellingen

De verordening voorziet in de toekenning van subsidies voor activiteiten van niet-gouvernementele organisaties en specifieke projecten, die door particuliere of openbare instellingen en organisaties worden ingediend.

Niet-gouvernementele organisaties kunnen subsidie krijgen op voorwaarde dat:

 • zij een organisatie zonder winstoogmerk zijn, opgericht volgens de wet van een van de lidstaten van de Europese Unie;
 • hun activiteiten een Europese dimensie hebben, waarbij over het algemeen minstens de helft van de lidstaten betrokken is;
 • zij de bevordering van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken nastreven.

Specifieke projecten kunnen worden voorgelegd door openbare of particuliere instellingen en organisaties (onderzoeksinstituten, beroepsverenigingen) en moeten uitwisselingen, stages, studies, onderzoeken, vergaderingen en studiebijeenkomsten omvatten.

Artikel 4 van de verordening voorzag in de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden dit algemeen kader open te stellen voor deelname van de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa (LMOE's), Cyprus, Malta en Turke alsmede andere landen, wanneer overeenkomsten en procedures dat toestaan. Dit artikel geldt niet meer voor de tien nieuwe lidstaten die sinds 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden.

De tenuitvoerlegging van het communautaire activiteitenkader waarborgen

Om de tenuitvoerlegging van dit activiteitenkader te waarborgen, publiceert de Commissie jaarlijks vóór 30 juni een werkprogramma met de prioritaire doelstellingen en activiteiten voor het volgende jaar.

De Commissie beoordeelt en selecteert de voorstellen aan de hand van bepaalde prioritaire criteria (zoals de Europese dimensie, de geschiktheid tot het bereiken van een van de doelstellingen van het activiteitenkader, de complementariteit met andere activiteiten, enz.).

Alle financieringsbesluiten zijn onderworpen aan de financiële controle door de Commissie en aan accountantsonderzoeken door de Rekenkamer. De financiële steun uit de algemene begroting van de Europese Unie bedraagt in beginsel niet meer dan 60% van de kosten van de acties. In uitzonderlijke omstandigheden kan de financiële steun 80% bedragen.

Met het oog op de doorzichtigheid van de gefinancierde acties publiceert de Commissie elk jaar een lijst van begunstigden en de gefinancierde acties. De begunstigden moeten voor elke activiteit een verslag indienen bij de Commissie. Bovendien kan de Commissie de verleende financiële steun verlagen, opschorten of terugvorderen wanneer zij onregelmatigheden ontdekt.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 743/2002

1.5.2002

-

L 115 van 1.5.2002

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 1149/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 september 2007 tot vaststelling van het specifieke programma Civiel recht voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Grondrechten en justitie [PB L 257 van 3.10.2007].

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 9 februari 2005 over de tenuitvoerlegging halverwege van het kaderprogramma inzake justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (2002-2006) [COM(2005) 34 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. In het verslag wordt uiteengezet welke vooruitgang werd geboekt bij de uitvoering van het programma in de periode tussen de goedkeuring ervan in 2002 tot 30 juni 2004. De door de Commissie ondernomen acties, die tot doel hadden aan de rechtspractici en het publiek informatie te verstrekken over de vooruitgang die werd geboekt op het vlak van de samenwerking in burgerlijke zaken (in het bijzonder de Europese gerechtelijke atlas in burgerlijke zaken, de database met rechtspraak over de verordeningen "Brussel I" en "Brussel II" en een voorlichtingscampagne voor de rechtspractici) zeer positief werden ontvangen. In het kader van de oproepen tot het indienen van voorstellen 2002, 2003 en 2004 voor specifieke projecten met betrekking tot het maatschappelijk middenveld is slechts een beperkt aantal voorstellen ingediend, waarschijnlijk wegens de beschikbare middelen. Op een totaal van 106 voorstellen zijn er 51 in aanmerking genomen.

Laatste wijziging: 18.10.2010

Top