Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fraudebestrijding: controles in EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fraudebestrijding: controles in EU-landen

Burgers van de Europese Unie (EU) moeten erop kunnen vertrouwen dat de EU-begroting juist wordt gebruikt. In 1995 heeft de EU regels (Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995) ingevoerd inzake controles in EU-landen en de oplegging van sancties in het geval van onregelmatigheden*.

BESLUIT

Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

SAMENVATTING

Burgers van de Europese Unie (EU) moeten erop kunnen vertrouwen dat de EU-begroting juist wordt gebruikt. In 1995 heeft de EU regels (Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995) ingevoerd inzake controles in EU-landen en de oplegging van sancties in het geval van onregelmatigheden*.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening moet fraude tegen de financiële belangen van de EU (de EU-begroting - bijdragen van de belastingbetaler) bestrijden.

In de verordening staan een aantal gemeenschappelijke voorschriften voor EU-beleidsgebieden.

De verordening voorziet vooral in controles en administratieve maatregelen en sancties wanneer de begrotingsregels van de EU niet worden gerespecteerd.

KERNPUNTEN

Meer dan de helft van EU-uitgaven worden via de regeringen van EU-landen en hun instellingen aan begunstigden betaald. Zowel dit systeem van gedecentraliseerd bestuur als de controle op het gebruik van uitgaven vallen onder nauwkeurige regels. De regels kunnen variëren afhankelijk van het beleidsterrein in kwestie.

EU-landen zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die moeten zorgen voor de juistheid en rechtmatigheid van transacties met betrekking tot de financiële belangen van de EU. Maatregelen met betrekking tot controle moeten in verhouding staan met de beoogde doelstellingen om geen buitensporige economische beperkingen of administratieve kosten met zich mee te brengen. Ook moeten ze rekening houden met de administratieve gebruiken en structuren van de EU-landen.

De Europese Commissie moet controleren of:

de administratieve gebruiken in overeenstemming zijn met EU-regels;

de noodzakelijk bewijsstukken bestaan en of zij overeenstemmen met de inkomsten en uitgaven van de EU;

financiële transacties onder gepaste omstandigheden worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Daarnaast mag de Europese Commissie in het kader van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 controles en inspecties ter plaatse uitvoeren.

Intrekking van ten onrechte verkregen voordelen

In geval van een onregelmatigheid moet het ten onrechte verkregen voordeel worden terugbetaald waarbij er een bedrag aan rente op forfaitaire basis kan worden berekend. De maatregel tot intrekking van het voordeel kan bestaan uit:

een verplichting tot betaling of terugbetaling van verschuldigde bedragen of bedragen die ten onrechte verkregen zijn;

Verlies van alle of een gedeelte van alle financiële garanties of voordelen die de partij in kwestie heeft ontvangen.

Opzettelijke onregelmatigheden of onregelmatigheden die het gevolg zijn van nalatigheid kunnen tot administratieve sancties leiden, zoals:

betaling van een administratieve boete;

betaling van een aanvullend bedrag, dat echter niet hoger mag zijn dan het bedrag dat noodzakelijk is voor een afschrikwekkende werking;

gehele of gedeeltelijke verwijdering van een toegekend voordeel, zelfs als de partij alleen ten onrechte heeft geprofiteerd van een voordeel, of een uitsluiting of intrekking van het voordeel voor een bepaalde periode na de onregelmatigheid;

andere, louter economische sancties voorzien in EU-wetgeving.

Algemene principes

Administratieve controles, maatregelen en sancties moeten

doeltreffend,

evenredig en

afschrikkend zijn.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de aard en ernst van de onregelmatigheid, het toegekende of ontvangen voordeel of de mate van verantwoordelijkheid.

Er kan alleen een administratieve sanctie worden opgelegd als een EU-handeling of -wet hier voorafgaand aan de onregelmatigheid mogelijkheden toe biedt.

De verjaringstermijn voor vervolging is vier jaar vanaf het moment dat de onregelmatigheid is gepleegd. Voor aanhoudende of herhaalde onregelmatigheden loopt de verjaringstermijn vanaf het moment waarop de onregelmatigheden stoppen. Voor programma’s voor meerdere jaren (d.w.z. meerjarige programma’s) loopt de verjaringstermijn totdat het programma is geëindigd.

KERNBEGRIPPEN

* Onregelmatigheid: ieder handelen of nalaten van een begunstigde van EU-begroting, waardoor de algemene begroting van de EU wordt benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95

26.12.1995

-

PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1-4

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2-5)

Laatste bijwerking 08.09.2015

Top